Uniwersytet Warszawski ubiega się o odnowienie wyróżnienia HR Excellence in Research. O to, na jakim jesteśmy etapie, co zmienia to wyróżnienie i jakie ma znaczenie dla uczelni, pytamy prof. Sambora Gruczę, prorektora UW ds. współpracy i spraw pracowniczych.

Jakie znaczenie ma wyróżnienie HR Excellence in Research dla Uniwersytetu Warszawskiego? Czego dowodzi jego zdobycie?

 

Wyróżnienie jest potwierdzeniem wysokich standardów stosowanych przez Uniwersytet Warszawski w obszarach zdefiniowanych przez Komisję Europejską w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Karta i Kodeks). Ale nie tylko – to także przyjęcie przez naszą uczelnię zobowiązania kontynuowania starań o poprawę warunków pracy naukowców.

 

Wyróżnienie HR Excellence in Research to swoisty rodzaj wizytówki. Posługiwanie się nią buduje zaufanie w kontaktach z naszymi partnerami zewnętrznymi, w tym instytucjami finansującymi badania naukowe. Ponadto wyróżnienie umożliwia korzystanie z doradztwa ekspertów Komisji Europejskiej, zapewnia też dostęp do dobrych praktyk stosowanych w innych uczelniach posiadających takie wyróżnienie.

 

Przygotowanie wniosków dotyczących nadania, a następnie odnowienia wyróżnienia to duże wyzwanie dla każdego uniwersytetu – odnowienia, ponieważ wyróżnienie nie jest przyznawane raz na zawsze. Wniosek w sprawie odnowienia, który złożyliśmy, wymagał przygotowania Strategii HR dla Badaczy w UW oraz bardzo szczegółowego Planu działania. Wymagał także szczegółowego wskazania postępów, jakie poczyniliśmy od czasu pierwszego przyznania wyróżnienia. 

 

W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować członkom Komitetu Sterującego oraz członkom Zespołu Roboczego, a także wszystkim pozostałym osobom za podjęcie trudu przygotowania wniosku w sprawie odnowienia wyróżnienia HR Excellence in Research. 

 

Przyznanie wyróżnienia przyczyniło się do znacznego zintensyfikowania działań na rzecz poprawy warunków pracy naszych naukowców. Mam nadzieję, że w dłuższej perspektywie wysiłek, jaki włożymy w kolejnych latach, przyczyni się do dalszego wzrostu konkurencyjności uczelni jako pracodawcy i miejsca do prowadzenia badań, a w konsekwencji zachęci najlepszych naszych naukowców do pozostania na uczelni, a innych do podjęcia pracy na niej.

 

Choć już wcześniej byliśmy liczącym się uniwersytetem europejskim, to dopiero dzięki przystąpieniu do Sojuszu 4EU+ staliśmy się formalnie Uniwersytetem Europejskim. Wyróżnienie HR Excellence in Research jeszcze bardziej umacnia naszą pozycję na arenie, już nie tylko europejskiej.  

 

Zrobiliśmy dużo, zamierzamy zrobić jeszcze więcej, dlatego z „czujnym” spokojem czekamy na wizytę ekspertów Komisji Europejskiej.

 

Jakie działania związane z wartościami wynikającymi z Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zostały dotychczas zrealizowane na UW? Jak wpłynęły na funkcjonowanie społeczności naszej uczelni?

 

Jesteśmy dumni z naszego postępu dokonanego w kilku obszarach, które do niedawna nie były tak mocno rozwinięte. Mam tu na myśli m.in. kwestie równości płci w nauce, na które obecnie Komisja Europejska kładzie olbrzymi nacisk; otwarcie uczelni na naukowców z zagranicy i poprawę mobilności naszych badaczy. W tym obszarze bardzo pomocną była i jest witryna „Mobilność naukowa i edukacyjna na UW”, która gromadzi informacje na temat programów i projektów umożliwiających wyjazdy naszym studentom i nauczycielom akademickim w celu odbycia staży lub wykonania badań naukowych. Ważna była i jest także obiektywizacja prac komisji konkursowych – wprowadzenie zasady unikania konfliktu interesów, powoływanie na członków komisji konkursowych osób spoza jednostki, korzystanie z procedury odwoławczej; korzystanie z możliwości unieważnienia konkursu przeprowadzonego niezgodnie z przepisami.

 

Zmiany w tym ostatnim obszarze zbliżyły nas jeszcze bardziej do celu postawionego przez Komisję Europejską, jakim jest otwarta, transparentna i oparta na merytorycznej ocenie rekrutacja. 

 

Chociaż mamy świadomość, że wiele jest jeszcze do zrobienia, to tempo prac jest naprawdę duże, a zmiany zachodzą równolegle w wielu obszarach, m.in. za sprawą decyzji władz uczelni o powołaniu zespołów zajmujących się obszarami dotąd niezagospodarowanymi, np.: zespołu Welcome Point, zespołu specjalistów zajmujących się kwestiami równościowymi czy zespołu odpowiedzialnego za ofertę szkoleniową dla nauczycieli akademickich.

 

Na jakim etapie jest obecnie proces ubiegania się przez UW o odnowienie wyróżnienia?

 

Złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty do Komisji Europejskiej, które przeszły konieczną walidację i oczekujemy na ustalenie terminu spotkania z ekspertami Komisji. Zależy nam na przeprowadzeniu oceny przez ekspertów na miejscu, w Warszawie. Z jednej strony chcemy, aby mieli oni możliwość poznania Uniwersytetu Warszawskiego jako zróżnicowanego, ale mimo to koherentnie działającego organizmu akademickiego; aby mieli możliwość dostrzeżenia tego, co spaja poszczególne elementy uczelni na różnych płaszczyznach i co stanowi naszą wspólnotę. Z drugiej strony – jesteśmy zainteresowani poznaniem doświadczenia ekspertów wyniesionego z wizyt w innych europejskich uczelniach. 

 

Jakie działania w ramach Strategii HR dla Badaczy są planowane na UW w najbliższym czasie?

 

Więcej na temat planowanych działań opowiedzą koleżanki i koledzy, odpowiadający za ich realizację, w ramach kampanii informacyjnej „Czerwiec z HR Excellence in Research na UW”. W imieniu wszystkich zaangażowanych w przygotowanie i realizację kampanii bardzo serdecznie zachęcam do jej śledzenia oraz udziału w przygotowanych inicjatywach i przedsięwzięciach.

 

Uchylając rąbka tajemnicy, powiem jedynie, że w kampanii zostaną przedstawione m.in. plany dotyczące indywidualnego doradztwa w zakresie pozyskiwania finansowania dla badań naukowych oraz nowe programy dla młodych badaczy w ramach działań IDUB.

Pełna wersja wywiadu z prof. Samborem Gruczą, prorektorem UW ds. współpracy i spraw pracowniczych, ukaże się na łamach kolejnego numeru pisma uczelni „UW”, a w nim odpowiedzi na pytania o to, jakie korzyści dla społeczności uczelni wiążą się z wyróżnieniem HR Excellence in Research, a także jak pracownicy oceniają realizację na UW rekomendacji wynikających z Europejskiej Karty Naukowca.