Mobilność międzynarodowa i międzysektorowa stanowi istotny element rozwoju kariery naukowej, samodoskonalenia oraz procesu kształcenia studentów. Ważną rolę w tym zakresie odgrywają również międzynarodowe programy badawcze. W ramach kampanii informacyjnej „Czerwiec z HR Excellence in Research na UW” przedstawiamy działania uczelni podjęte w tym obszarze.

Mobilność pozytywnie wpływa na podnoszenie kompetencji zawodowych, kulturowych, językowych i społecznych. Umożliwia zapoznanie się z innowacyjnymi metodami prowadzenia badań naukowych oraz nauczania, różnymi rodzajami kultury organizacyjnej, systemami badań i edukacji czy zarządzania wiedzą. Doświadczenia nabyte w ramach mobilności międzynarodowej lub międzysektorowej zwiększają szanse absolwentów uczelni na rynku pracy, a także rozwijają sieci kontaktów naukowych.

 

Wsparcie dla wyjeżdżających

– Uniwersytet Warszawski oferuje kilka narzędzi dostępu do informacji o międzynarodowych stypendiach naukowych, sieciach badawczo-szkoleniowych dla początkujących badaczy oraz stażach i wymianie naukowej doświadczonych badaczy, które są finansowane ze źródeł krajowych i zagranicznych. Dzięki nim naukowcy otrzymują podstawowy pakiet informacji, m.in. dotyczących czasu trwania wyjazdu, linków do stron dla wnioskodawców ze szczegółowymi danymi o konkursach oraz danymi kontaktowymi pracowników Uniwersytetu, u których można zasięgnąć dalszych informacji oraz uzyskać wsparcie przy ubieganiu się o środki finansowe na mobilność – mówi Diana Pustuła, kierownik Biura Międzynarodowych Programów Badawczych UW.

 

  • Wspólny portal informacyjny „Mobilność naukowa i edukacyjna na UW” (Mobility in Research & Education @ the University of Warsaw) 

Portal zawiera informacje na temat programów i projektów umożliwiających międzynarodową lub międzysektorową mobilność wyjazdową nauczycielom akademickim, doktorantom i studentom UW, a także mobilność przyjazdową naukowców i studentów z zagranicy. Przedstawione tu projekty i programy są obsługiwane przez cztery jednostki Uniwersytetu Warszawskiego: Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych (pomysłodawca i koordynator tego działania – wcześniej jako Sekcja Międzynarodowych Programów Badawczych BOB), Biuro Obsługi Badań, Biuro Współpracy z Zagranicą i Biuro Wspomagania Rozwoju: 

Mobilność naukowa i edukacyjna na UW (wersja PL) >>

Mobility in Research & Education @ the University of Warsaw (wersja EN) >>

 

W portalu zostały zebrane informacje o wszystkich programach krajowych i międzynarodowych, a także o umowach dwustronnych i stypendiach, w ramach których oferowane są wyjazdy nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów, finansowane ze środków krajowych i zagranicznych, w tym ze środków unijnych na badania i innowacje, np. Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programach ramowych UE, oraz z Funduszy Strukturalnych, w tym programy koordynowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Przedstawioną ofertę dotyczącą możliwości finansowania mobilności można sortować według głównych kryteriów, tj. adresatów, działalności – badania, edukacja – opcji „wyjazd” i „przyjazd”, nazwy programu, krótkiego opisu, nazwy biura, które obsługuje dany program lub projekt – tłumaczy Diana Pustuła.

 

Można tu także znaleźć linki do:

– bazy ofert pracy i stypendiów europejskich na portalu EURAXESS Researchers in Motion, który zawiera także praktyczne informacje na temat formalności związanych z wyjazdem za granicę, rodzaju i treści stosownych umów związanych z mobilnością wyjazdową, przepisy dotyczące ubezpieczenia społecznego, podatku dochodowego i legalizacji pobytu za granicą oraz obowiązki wobec organów administracji danego kraju;

– strony Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA); 

– strony Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta;

– strony Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD);

– oferty wsparcia działalności badawczej i umiędzynarodowienia UW (komponent dotyczący mobilności); 

– bazy ofert szkoleniowych dla pracowników administracyjnych​ (wymiany pracowników w ramach programu ERASMUS+).

 

  • Wspieranie naukowej mobilności wyjazdowej doświadczonych naukowców ze środków UW (IDUB)

Wsparcie udzielane jest dzięki programowi finansowania projektów badawczych wyróżnionych przez Komisję Europejską Pieczęcią Doskonałości („Seal of Excellence”). Są one realizowane w prestiżowych zagranicznych instytucjach naukowych, w ramach działania: indywidualne stypendia naukowe Marii Skłodowskiej-Curie dla doświadczonych badaczy (MSCA Individual Fellowships).

Więcej informacji na temat działania znajduje się na stronie IDUB >>

 

Rozwój kariery naukowców

Uniwersytet Warszawski wspiera rozwój kariery nauczycieli akademickich m.in. poprzez:

 

  • zawiązywanie strategicznych sojuszy z uznanymi uczelniami badawczymi z zagranicy, np. w ramach Sojuszu 4EU+, który uzyskał status Uniwersytetu Europejskiego. 

Dzięki niemu naukowcy otrzymują wsparcie finansowe na tworzenie międzynarodowych, interdyscyplinarnych zespołów realizujących wspólne projekty badawcze i edukacyjne w ramach czterech obszarów flagowych 4EU+: Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim, Europejskość: wielojęzyczność, różnorodność, obywatelskość, Dane – Modele – Transformacje oraz Przemiany środowiskowe.

 

Badacze mogą również korzystać z programu minigrantów dla międzyuczelnianych zespołów naukowych w ramach partnerstw strategicznych, finansowanego ze środków Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (Działanie II.1.1.). Realizowany jest on we współpracy z uczelniami partnerskimi Sojuszu 4EU+: Uniwersytetem Karola w Pradze, Uniwersytetem Kopenhaskim, Uniwersytetem w Heidelbergu, Uniwersytetem w Mediolanie i Uniwersytetem Sorbońskim. Od 2020 roku odbyły się trzy edycje konkursów w ramach tego działania (trzecia edycja została otwarta w maju 2022 roku, ogłoszenie wyników odbędzie się do końca września 2022 roku).

Więcej informacji na temat programu znajduje się w artykule „Minigranty UW w ramach Sojuszu 4EU+” oraz na stronie IDUB;

 

  • tworzenie indywidualnych planów rozwoju ścieżki kariery naukowej.

Celem tego działania jest zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do rozwoju kariery studentów planujących rozpoczęcie kariery naukowej, doktorantów i pracowników naukowych  UW. – Kluczowe jest wspieranie harmonijnego przebiegu kariery naukowej, w tym zapewnienie profesjonalnej pomocy w jak najlepszym zaplanowaniu ich indywidualnych ścieżek – mówi Diana Pustuła.

 

W ramach działania zatrudniony zostanie doradca ds. rozwoju ścieżki kariery naukowej, który pomoże  badaczom zidentyfikować wymagające wzmocnienia lub brakujące kompetencje, doradzi w zakresie instrumentów finansowania działalności naukowej, a także przygotuje Indywidualny Plan Rozwoju Ścieżki Kariery Naukowej, z uwzględnieniem wymogów stawianych kandydatom, np. na stypendystów Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships, czy laureatom grantów ERC. Źródłem finansowania są środki IDUB.