Nadanie uczelni wyróżnienia HR Excellence in Research świadczy m.in. o tym, że spełnia ona wysokie standardy związane z tworzeniem dobrych warunków pracy naukowej i badawczo-rozwojowej, przeciwdziałaniem dyskryminacji czy prowadzeniem przejrzystych procesów rekrutacji. W lutym Uniwersytet Warszawski złożył do Komisji Europejskiej wniosek o jego odnowienie.

– Wyróżnienie to znak jakości Komisji Europejskiej. Oznacza, że uczelnia spełnia wysokie standardy związane z tworzeniem dobrych warunków pracy naukowej i badawczo-rozwojowej oraz stabilnego zatrudnienia, przeciwdziałaniem dyskryminacji i zachowaniem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i obowiązkami opiekuńczymi, a także prowadzi otwarte, przejrzyste, oparte na merytorycznych kryteriach procesy rekrutacyjne – mówi dr hab. Julia Kubisa, prof. ucz., przewodnicząca Zespołu Roboczego UW ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

 

Fakt posiadania wyróżnienia HR Excellence in Research jest brany pod uwagę w prowadzonych przez Komisję Europejskiej konkursach grantowych.

Wśród innych korzyści z posiadania wyróżnienia znajdują się:

  • możliwość posługiwania się nim w kontaktach z instytucjami finansującymi, kontrahentami (potwierdzenie standardów);
  • dostęp do dobrych praktyk w innych uczelniach i doradztwa ekspertów;
  • nadanie projektom związanym z poprawą warunków pracy dla naukowców strategicznego znaczenia w uczelniach;
  • ciągłe doskonalenie warunków pracy na UW i kultury organizacyjnej uczelni.

– Posiadanie wyróżnienia w dłuższej perspektywie powinno służyć poprawie konkurencyjności uczelni zarówno jako pracodawcy, jak i instytucji prowadzącej działalność naukową oraz badawczą – wskazuje prof. Julia Kubisa.

 

Human Resources Strategy for Researchers wspiera instytucje naukowe i finansujące badania we wdrażaniu do polityki swojej działalności zasad opisanych w Europejskiej Karcie Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

 

Wniosek o odnowienie wyróżnienia dla UW

Zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (Karta i Kodeks) są kluczowe dla UW, co znajduje odzwierciedlenie w zapisach Statutu uczelni. Są one nieodłącznie związane z długoterminową strategią UW, koncentrującą się na ugruntowaniu pozycji uznanego na arenie międzynarodowej Uniwersytetu, z wysoką pozycją w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

W celu odnowienia prawa do posługiwania się wyróżnieniem HR Excellence in Research Uniwersytet Warszawski złożył do Komisji Europejskiej w lutym 2022 roku „Strategię HR dla Naukowców” (HRS4R), zawierającą analizę luk pomiędzy dzisiejszymi praktykami uczelni a zapisami Karty i Kodeksu, „Ocenę okresową wraz z Planem Działania na lata 2022–2027” oraz „Kwestionariusz OTM Recruitment”.

 

Celem HRS4R i Planu Działania na lata 2022–2027 było przygotowanie spójnej, ambitnej, ale także realistycznej, opartej na dowodach strategii, która wzmocni osiągnięcia wcześniejszej HRS4R (na lata 2015–2021) oraz umożliwi realizację nowych przedsięwzięć, wspierających działalność badawczą Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Prace nad wdrożeniem Karty i Kodeksu są prowadzone przez dwa zespoły: Zespół Roboczy, odpowiedzialny za proces wdrożenia, a także Komitet Sterujący , odpowiedzialny za wspieranie i monitorowanie procesu wdrażania Karty i Kodeksu.

 

Karta i Kodeks

Europejska Karta Naukowca opisuje prawa oraz obowiązki, jakim podlegają zarówno naukowcy, jak i instytucje ich zatrudniające oraz organizacje zapewniające finansowanie badań naukowych, funkcjonujące w Europejskim Obszarze Badawczym (European Research Area).

 

Zawiera wielowymiarowe wytyczne dotyczące różnego rodzaju kwestii związanych z warunkami pracy i możliwościami rozwoju naukowego, tworzeniem bezpiecznego środowiska pracy, w tym: wolności badań naukowych, zasad etycznych, odpowiedzialności i profesjonalnego podejścia; kontaktów z opiekunami naukowymi, możliwości rozwoju, a także prawa własności intelektualnej i kwestii współautorstwa; stabilności zatrudnienia i dobrych warunków pracy; równowagi płci i przeciwdziałania dyskryminacji (jeden z kluczowych elementów); mobilności jako szczególnej wartości na ścieżce rozwoju naukowego.

 

Wytyczne Karty służą zapewnieniu osiągania pozytywnych wyników w zakresie tworzenia, przekazywania, wymiany i upowszechniania wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju karier naukowych. Obejmuje osoby pracujące naukowo na wszystkich etapach karier (od doktorantów po profesorów) i wszystkie dziedziny nauki.

 

Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych to zbiór ogólnych zasad i wymagań, do których powinni stosować się pracodawcy i/lub grantodawcy przy rekrutacji naukowców (organizowaniu konkursów na ich zatrudnienie). Znajdują się wśród nich: przejrzystość procesu rekrutacji oraz równe traktowanie wszystkich kandydatów, w szczególności mając na względzie rozwój atrakcyjnego, otwartego oraz zrównoważonego europejskiego rynku pracy dla naukowców. Zasady Kodeksu stanowią uzupełnienie tych określonych w Europejskiej Karcie Naukowca.

 

Szczegółowe wskazówki dotyczące oczekiwanych praktyk zawarte zostały w „Kwestionariuszu Otwartej, Przejrzystej i opartej na Merytorycznych kryteriach Rekrutacji” (Open, Transparent and Merit-based Recruitment – OTM-R).