Czym jest dyskryminacja? Co zrobić w przypadku bycia świadkiem dyskryminacji lub jej ofiarą? Gdzie szukać wsparcia? Odpowiedzi na te pytania znaleźć można na stronie www.rownowazni.uw.edu.pl. Jest tam też „Poradnik antydyskryminacyjny dla osób studiujących i zatrudnionych na UW”.

Strona www.rownowazni.uw.edu.pl zawiera kompleksowe informacje dotyczące procedur zgłaszania przypadków dyskryminacji, instytucji uniwersyteckich, publicznych i pozarządowych udzielających wsparcia osobom poszkodowanym oraz krajowych i międzynarodowych przepisów prawnych gwarantujących równe traktowanie każdego, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, narodowość, pochodzenie etniczne czy wyznanie. Uruchomienie portalu to jeden z elementów budowania na uczelni środowiska wolnego od dyskryminacji. Działania w tym zakresie uniwersytet podejmuje systematycznie od kilku lat.

 

 

Od 2010 roku kwestiami równego traktowania na UW zajmuje się Komisja rektorska ds. przeciwdziałania dyskryminacji. Rok później uniwersytet – jako pierwsza uczelnia w Polsce – powołał rzecznika akademickiego (ombudsmana), który wspiera członków społeczności akademickiej w rozwiązywaniu konfliktów i problemów, m.in. związanych z przypadkami dyskryminacji.

 

W 2016 roku UW został wyróżniony przez Komisję Europejską logotypem „HR Excellence in Research” jako jedna z instytucji działających na rzecz tworzenie w Europie otwartego i atrakcyjnego rynku pracy dla naukowców, co wiąże się m.in. z zasadami równego traktowania. Uniwersytet został doceniony za dotychczasowe działania, jednocześnie zobowiązał się do podejmowania kolejnych przedsięwzięć w tym zakresie. Dlatego w 2016 roku na UW powstało stanowisko specjalisty ds. równouprawnienia. Funkcję tę pełni p. Anna Grędzińska. To z jej inicjatywy powstała równościowa strona internetowa www.rownowazni.uw.edu.pl oraz „Poradnik antydyskryminacyjny dla osób studiujących i zatrudnionych na UW”, który można pobrać na portalu.

 

– Chciałbym, aby dzięki włączeniu dyskusji o polityce równościowej i antydyskryminacyjnej do debat o funkcjonowaniu uczelni wśród całej społeczności akademickiej wykształciła się postawa niezgody na istnienie jakichkolwiek form dyskryminacji, gorszego traktowania lub wykluczania – pisze we wstępie do „Poradnika antydyskryminacyjnego” prof. Marcin Pałys, rektor UW. – Wierzę, że przez uświadomienie sobie negatywnych konsekwencji dyskryminacji, nietolerancję takich zachowań oraz pokazanie, jak można przeciwdziałać takim zjawiskom, uda się utrwalić w społeczności akademickiej postawy szacunku, poszanowania równości oraz różnorodność – przekonuje.

 

W planach jest organizacja kursów, debat i innych wydarzeń poświęconych problematyce równego traktowania.