Plan Równości Płci, wsparcie dla pracowników i studentów będących rodzicami, kampania „Wszyscy jesteśmy równoważni”, poradnik antydyskryminacyjny, informator dotyczący przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu to przykłady działań podjętych na UW w związku z zasadą niedyskryminacji, przedstawioną w Europejskiej Karcie Naukowca. Przedstawiamy inicjatywy zrealizowane i planowane na UW w obszarze równościowym.

– Zasada niedyskryminacji stanowi istotną część Europejskiej Karty Naukowca. Uczelnie przestrzegające zapisów Karty podejmują zobowiązanie, że nie będą w jakikolwiek sposób dyskryminować naukowców ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, narodowe lub społeczne, religię lub wyznanie, orientację seksualną, język, niepełnosprawność, przekonania polityczne czy status społeczny bądź materialny – mówi dr hab. Julia Kubisa, prof. ucz., przewodnicząca Zespołu Roboczego UW ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

 

Ważną kwestią poruszaną w Strategii HR Excellence in Research jest również równowaga płci. – Dlatego też uczelnie przestrzegające zasad EKN stawiają sobie za cel zapewnienie reprezentatywnej równowagi płci na każdym szczeblu kadry, w tym na poziomie opiekunów naukowych i menedżerów. Działania w tym kierunku zaczynają się od etapu rekrutacji i są kontynuowane w odniesieniu do kolejnych etapów kariery zawodowej, przy zapewnieniu odpowiednich kryteriów jakości i kwalifikacji – dodaje Anna Grędzińska, główna specjalistka ds. równouprawnienia na UW.

 

Uniwersytet Warszawski od 2017 roku rozwija szereg działań i polityk równościowych zgodnych z wytycznymi Europejskiej Karty Naukowca.

Plan Równości Płci dla UW (Gender Equality Plan, GEP)

Strategiczny dokument stanowiący podstawę tworzenia polityki równościowej na UW. Plan został przyjęty w 2020 roku, jako pierwszy tego typu dokument na polskiej uczelni.

 

– Jego zasadniczym celem jest sprawienie, by Uniwersytet był miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla wszystkich, wolnym od dyskryminacji; miejscem, gdzie szanuje się równość i różnorodność. GEP tworzy ramy instytucjonalne oraz proceduralne, wskazuje również priorytetowe działania oraz podmioty odpowiedzialne za ich realizację w obszarze równości i niedyskryminacji – mówi prof. Kubisa.

 

Dokument został stworzony na podstawie badań doświadczeń i potrzeb społeczności uniwersyteckiej oraz szeregu konsultacji wewnętrznych i zewnętrznych. W kolejnych latach planowane jest przeprowadzenie badań, które odpowiedzą na pytania o potrzeby i luki, a także będą podstawą do przygotowania nowej edycji Planu Równości Płci dla UW.

 

Tekst o Planie Równości Płci dla UW (28.08.2020 r.):

 

Plan Równości Płci dla UW

Działania mające na celu wzrost świadomości i uwrażliwienie na problematykę równości, przeciwdziałania dyskryminacji oraz poszanowania różnorodności

– Na UW powstała strona równościowa www.rownowazni.uw.edu.pl, na której można znaleźć  m.in. informacje o wsparciu na uczelni, porady równościowe, publikacje z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji czy informacje o kursach i szkoleniach – mówi Anna Grędzińska.

 

W październiku 2019 roku przeprowadzona została także równościowa kampania informacyjna „Wszyscy jesteśmy równoważni”. – Przedstawia ona uczelnię jako miejsce wolne od dyskryminacji, prezentuje różnorodność uczelnianej społeczności oraz możliwości wsparcia – tłumaczy prof. Julia Kubisa. W ramach kampanii przygotowano serię plakatów, wideo wprowadzające oraz cykl filmów edukacyjnych na temat różnych typów dyskryminacji i sposobów przeciwdziałania jej.

 

Tekst o kampanii „Równoważni” (14.10.2019 r.):

 

„Równoważni”- kampania na rzecz równego traktowania

 

Wśród działań podnoszących świadomość problematyki równości na UW znajdują się też:

– poradniki i publikacje informacyjne: „Poradnik antydyskryminacyjny dla osób studiujących i zatrudnionych na UW”, „Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni. Informator Uniwersytetu Warszawskiego”, „Rekomendacje dotyczące języka niedyskryminującego na Uniwersytecie Warszawskim”, materiały informacyjne dystrybuowane wśród osób studiujących na początku roku akademickiego;

– równościowe i antydyskryminacyjne kursy oraz szkolenia, w tym internetowy Kurs na Równość dla osób studiujących i pracujących, który ukończyło już ponad 4000 osób, a także kurs „Przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu na uczelni” – dostępny od początku roku akademickiego 2022/2023;

– powołanie równościowych pełnomocników na wydziałach.

Lista pełnomocników ds. równości znajduje się na stronie równościowej UW >>;

– stworzenie ram proceduralnych w obszarze niedyskryminacji poprzez wprowadzenie procedury antydyskryminacyjnej prowadzonej przez Komisję Rektorską ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji:

Zarządzenie nr 205 rektora UW z 31 sierpnia 2020 r. w sprawie Procedury antydyskryminacyjnej na Uniwersytecie Warszawskim, opublikowane w Monitorze UW >>

Systemowe wsparcie dla pracowników i studentów UW będących rodzicami

– Uniwersytet Warszawski podejmuje działania wspierające łączenie życia zawodowego z rodzinnym. Zaliczają się do nich m.in.: rozwój infrastruktury instytucji opiekuńczych, w tym żłobka i pokoi do pracy z dzieckiem, zebranie w jednym miejscu i udostępnianie przydatnych informacji o rodzicielstwie na UW w zakładce „Rodzicielstwo” na stronie Biura Spraw Pracowniczych UW, wprowadzenie zmian do dokumentów UW, uwzględniając sytuację rodziców będących studentami oraz wykładowcami, jak również konkursy grantowe i projekty skierowane do badaczek i badaczy będących młodymi rodzicami – mówi Anna Grędzińska.

 

W planach jest dalszy rozwój infrastruktury (przedszkole uniwersyteckie, pokoje do pracy z dziećmi), badanie potrzeb rodziców na UW, przyjęcie rekomendacji sprzyjających godzeniu życia zawodowego z rodzinnym i prywatnym, jak również promocja i upowszechnianie problematyki rodzicielstwa na UW.

Wsparcie dla kobiet w rozwoju kariery naukowej i w zakresie zajmowania funkcji decyzyjnych

– Podejmujemy także działania mające na celu zrównoważony udział obu płci w zespołach, gremiach decyzyjnych, jak również w zakresie sprawiedliwego dostępu do wiedzy i przywilejów, co wpłynie na pełne wykorzystywanie potencjału pracowników UW – tłumaczy Anna Grędzińska.

 

Działania na rzecz wsparcia rozwoju karier kobiet: 

• zbieranie i publikowanie danych równościowych oraz ich systematyczny monitoring w zakresie reprezentacji kobiet i mężczyzn na UW;

• utworzenie grupy networkingowej dla doktorantek oraz wsparcie mentorskie dla młodych badaczek 

Sieć Doktorantek na UW (informacje na stronie równościowej UW) >>;

• zbieranie i upowszechnianie dobrych praktyk mających na celu wsparcie karier naukowych kobiet.

 

Wśród planowanych przedsięwzięć jest przyjęcie rekomendacji dotyczących zrównoważonej reprezentacji płci w gremiach decyzyjnych i zespołach eksperckich, w tym na stanowiskach przewodniczących, a także w wydarzeniach naukowych UW.