Uniwersytet Warszawski wdraża wiele rozwiązań wspierających umiędzynarodowienie i mobilność. Służy pomocą m.in. pracownikom, doktorantom i studentom z zagranicy, którzy przyjeżdżają na UW. W ramach kampanii informacyjnej „Czerwiec z HR Excellence in Research na UW” przedstawiamy działania uczelni podjęte w tym obszarze.

Zgodnie z Europejską Kartą Naukowca istotnym elementem działalności uczelni powinno być wspieranie mobilności geograficznej, międzysektorowej, inter- i transdyscyplinarnej, a także wirtualnej. To ważny sposób poszerzania wiedzy naukowej oraz czynnik rozwoju zawodowego naukowców na każdym etapie kariery.

 

Welcome Point

We wrześniu 2017 roku na UW powołano Welcome Point – centralne biuro wspierające zagranicznych członków społeczności Uniwersytetu. Działa ono w trzech filiach:

– na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu;

– na kampusie Ochota (budynek CeNT);

– na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

 

Dodatkowo, na początku każdego roku akademickiego na Małym Dziedzińcu kampusu przy Krakowskim Przedmieściu funkcjonuje pawilon, w którym pracowników WP wspomagają studenci. 

 

– Realizując swoje zadania, zespół Welcome Point współpracuje z wydziałami i jednostkami administracji ogólnouniwersyteckiej oraz instytucjami spoza Uniwersytetu: Urzędami Dzielnic m.st. Warszawy w sprawach administracyjnych dotyczących pobytu cudzoziemców w Polsce czy organizacjami pozarządowymi w zakresie legalizacji pobytu. Pracownicy Welcome Point pomagają cudzoziemcom w wypełnianiu wniosków o zezwolenie na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i doradzają w kwestiach związanych z legalizacją pobytu zarówno studentom, jak i pracownikom innych jednostek UW – wyjaśnia Katarzyna Basisty, koordynatorka Welcome Point (Biuro ds. Obsługi Kształcenia).

 

Do tej pory zrealizowano m.in. następujące działania:

  • opracowanie koncepcji oraz pilotaż Internetowej Rejestracji Gości Zagranicznych, której celem jest stworzenie bazy danych, a także profesjonalizacja wsparcia osób przyjeżdżających na UW z zagranicy w różnych celach (poza studiami i pracą);
  • zatrudnienie 44 wykładowców wizytujących w ramach zadania „Włączanie badaczy z zagranicy w dydaktykę UW” w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Welcome Pointu oraz na stronie ZIP >> 
  • wsparcie ze strony studentek-wolontariuszek dla zagranicznych pracowników w zakresie spraw urzędowych i innych, związanych z organizacją pobytu w Polsce – we współpracy z Uniwersyteckim Centrum Wolontariatu;
  • realizacja ankiety badającej potrzeby pracowników zagranicznych (w trakcie).

Plany na najbliższą przyszłość:

  • poszerzenie oferty szkoleń dla zagranicznych pracowników;
  • organizacja spotkań sieciujących dla zagranicznych pracowników;
  • rozwój wsparcia i dostosowywanie go do potrzeb pracowników;
  • opracowanie przewodnika informacyjnego dla zagranicznych pracowników; 
  • rozwój Internetowej Rejestracji Gości Zagranicznych i wdrożenie systemu we wszystkich jednostkach UW.

– Wśród wyzwań dla UW, związanych z przyjmowaniem zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów, można wymienić zapewnienie równego dostępu do informacji wszystkim członkom społeczności, niezależnie od znajomości języka polskiego, rozwój kompetencji językowych pracowników oraz kształtowanie kultury otwartości, wzmacnianie wrażliwości kulturowej oraz kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej – mówi Katarzyna Basisty.

Wspieranie mobilności przyjazdowej badaczy z zagranicy

UW stworzył bazę opiekunów naukowych wraz z ich danymi kontaktowymi. Oferują oni pomoc w zakresie przygotowania części merytorycznej wniosku o sfinansowanie pobytu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim oraz wsparcie w trakcie realizacji projektów badawczych w ramach działania: indywidualne stypendia naukowe (przyjazdowe) Marii Skłodowskiej-Curie dla doświadczonych badaczy (MSCA Individual Fellowships).

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Biura Międzynarodowych Programów Badawczych UW >>