22 listopada odnowione zostało wyróżnienie „HR Excellence in Research” dla Uniwersytetu Warszawskiego. Komisja Europejska przyznaje je instytucjom, które spełniają wysokie standardy w zakresie tworzenia dobrych warunków pracy naukowej i badawczo-rozwojowej, przeciwdziałania dyskryminacji czy prowadzenia przejrzystych procesów rekrutacji, opisane w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

– Zasady funkcjonowania instytucji badawczych przedstawione w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych są kluczowe dla Uniwersytetu Warszawskiego, co znajduje odzwierciedlenie w zapisach Statutu uczelni. Wiążą się też nieodłącznie z długoterminową strategią UW – mówi prof. Sambor Grucza, prorektor UW ds. współpracy i spraw pracowniczych. 

 

W celu odnowienia prawa do posługiwania się wyróżnieniem „HR Excellence in Research” Uniwersytet Warszawski złożył w lutym do Komisji Europejskiej „Strategię HR dla Naukowców” (HRS4R), „Ocenę okresową wraz z Planem Działania na lata 2022–2027” oraz „Kwestionariusz OTM Recruitment”. 

 

HRS4R i Plan Działania na lata 2022–2027 zostały przygotowane, by określić spójną, ambitną, ale także realistyczną, opartą na dowodach strategię, która wzmocni osiągnięcia wcześniejszej HRS4R (na lata 2015–2021) oraz umożliwi realizację nowych przedsięwzięć, wspierających działalność badawczą Uniwersytetu Warszawskiego. Prace nad wdrożeniem Karty i Kodeksu są prowadzone przez dwa zespoły: Komitet Sterujący (kierowany przez prof. Sambora Gruczę), odpowiedzialny za wspieranie procesu wdrażania Karty i Kodeksu, oraz Zespół Roboczy (kierowany przez prof. Julię Kubisę), odpowiedzialny za proces implementacji zapisów Karty i Kodeksu.

 

Wizyta ekspertów Komisji Europejskiej

Jednym z etapów procesu odnowienia wyróżnienia „HR Excellence in Research” jest ewaluacja wniosku dokonywana przez ekspertów z Komisji Europejskiej. Dzięki spotkaniom z przedstawicielami władz uczelni, naukowców, doktorantów i pracowników administracyjnych oceniają oni m.in. jakość postępu, mocne i słabe strony strategii HR czy starania instytucji zmierzające do zapewnienia zasad Karty i Kodeksu w zakresie aspektów etycznych, równościowych i zawodowych, warunków pracy, rozwoju i szkoleń, a także mobilności.

 

W październiku eksperci Komisji Europejskiej złożyli wizytę na UW, oceniając, w jaki sposób Uniwersytet wprowadza zasady Karty i Kodeksu oraz jak jest to odbierane przez społeczność uniwersytecką, szczególnie osoby pracujące naukowo, doktorantki i doktorantów. Eksperci przedstawili wówczas też wstępną ocenę działań prowadzonych przez UW.

 

22 listopada Uniwersytet Warszawski zachował prawo do posługiwania się wyróżnieniem, przyznanym 4 lipca 2016 roku. Zobowiązuje to uczelnię do ciągłego doskonalenia polityki kadrowej zgodne z Europejską Kartą Naukowca oraz Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników.

 

Kolejna ocena realizacji działań wynikających z Karty i Kodeksu nastąpi za trzy lata.