– W ostatnich latach budowaliśmy świadomość konieczności wspólnego działania, rozwijaliśmy umiejętności współpracy i zachęty do niej. Jest to nam niezbędne do szybszego, niż dotąd, rozwoju. Tylko w ten sposób mogą być realizowane projekty wielodyscyplinarne, badania stosowane i wszystkie te inicjatywy, które pozwalają na zdyskontowanie nie tylko naszych osiągnięć w dyscyplinach, ale także tych na granicy dyscyplin – mówi rektor Marcin Pałys, podsumowując przemiany wewnętrzne, które zaszły na UW w ostatnich 4 latach.

 

Prof. Pałys pełni funkcję rektora od 2012 roku. W drugiej kadencji 2016-2020 wspiera go zespół prorektorów złożony z: prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. Jolanty Choińskiej-Miki, prorektora ds. naukowych prof. Macieja Duszczyka, prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej prof. Andrzeja Tarleckiego, a do końca sierpnia 2019 roku także prorektor ds. rozwoju prof. Anny Gizy-Poleszczuk. Podczas ostatniego w tym roku akademickim posiedzenia Senatu UW prof. Marcin Pałys podsumował 4 lata pracy swojego zespołu, m.in. osiągnięcia na arenie międzynarodowej, przemiany wewnętrzne uczelni, rozwój inwestycyjny.

 

Jeden uniwersytet zamiast sumy jednostek

To, co wymaga dalszego wysiłku, wsparcia i troski – choć jesteśmy już na dobrej drodze – to odbudowa wspólnoty uniwersyteckiej po latach atomizacji, budowanie poczucia wspólnej odpowiedzialności za cały Uniwersytet, a nie tylko za „własne podwórko” – jednostkę czy grupę pracowniczą. Bez wspólnej odpowiedzialności za Uniwersytet ciała ogólnouczelniane będą w większym stopniu areną sporów niż wypracowywania decyzji z troską o całą uczelnię – rektor Marcin Pałys.

Pierwszym przedsięwzięciem wymagającym wspólnego działania niemal całej uczelni był program wieloletni, uruchomiony w 2016 roku. W 2018 roku ruszył kolejny – Zintegrowany program rozwoju (ZIP), a także rozpoczął się proces budowania sojuszu 4EU+. Obecnie Uniwersytet uruchamia kolejny ogólnouniwersytecki program – „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Wszystkie strategiczne inicjatywy wymagają działania jako jedna potężna instytucja, a nie suma jednostek, oraz są wobec siebie komplementarne.

 

– W ostatnich latach obserwowaliśmy wielką mobilizację wewnętrznego środowiska uczelni – podkreśla rektor Pałys. – Wiele osób, które dotychczas nie wierzyło w sens różnych działań, zaangażowało się w procesy ogólnouczelniane. Te osoby uznały, że jest to moment, w którym można zrobić więcej niż się dotychczas wydawało.

 

Krokiem w kierunku większego otwarcia wewnętrznego Uniwersytetu jest powołanie nowych ciał kolegialnych, w tym rad naukowych dyscyplin, Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia, rad dydaktycznych. – Gremia te mają dbać o całościowe spojrzenie na Uniwersytet i łączyć te środowiska, które dotąd były rozdzielone granicami wydziałów i jednostek organizacyjnych. W takich zespołach osoby, które na co dzień się nie widują, mogą skoordynować swoje wysiłki z korzyścią dla całego Uniwersytetu – podkreśla rektor.

 

Wspieranie społeczności

W latach 2016-2020 uruchomiono na UW liczne inicjatywy wspierające rozwój poszczególnych grup. Wiele wysiłku włożono w budowę systemu wsparcia dla rozwoju naukowego. Powstało Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych i system grantów wewnętrznych, który będzie rozwijany w ramach „Inicjatywy doskonałości”. Rozbudowano program szkoleń dla pracowników administracji. Prowadzone były działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, otwarto Centrum Pomocy Psychologicznej. Zrealizowano budżet partycypacyjny. Uruchomiono Welcome Point wspierający międzynarodową część społeczności. Promowano zaangażowanie na rzecz uczelni poprzez przyznawanie nagrody dydaktycznej rektora oraz wyróżnienia rektora dla najlepszych badaczy i dydaktyków.

 

O bardzo dobrej współpracy z zespołem rektorskim podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Senatu mówiła przewodnicząca samorządu doktorantów Natalia Greniewska oraz przewodniczący samorządu studentów Kamil Bonas. – Chciałabym podziękować całemu zespołowi rektorskiemu za to, że sytuacja doktorantek i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego zaczęła się poprawiać. Widzimy tę poprawę i mamy nadzieję, że to będzie tendencja utrzymująca się. Bardzo dziękuję za wsparcie zarówno w kształceniu, programach badawczych, jak również socjalnych. Największe podziękowania chciałabym złożyć na ręce pani rektor Jolanty Choińskiej-Miki, która dbała i walczyła o nas jak nikt inny – mówiła Natalia Greniewska.

 

– W imieniu społeczności studenckiej, przede wszystkim z samorządu, bardzo serdecznie dziękuję zespołowi rektorskiemu za 1,5 roku wspólnej pracy. Bardzo cieszę się, że we wszystkich aspektach, które dotyczyły studentów i studentek, zawsze traktowali nas Państwo jak równych partnerów. Szczególnie chciałbym podziękować pani rektor Jolancie Choińskiej-Mice, zwłaszcza za nowy regulamin studiów. Jest to chyba jedyny regulamin w całej Polsce, który był tworzony w ten sposób. To studenci pisali go razem z panią rektor – mówił Kamil Bonas, dziękując również prorektor Annie Gizie-Poleszczuk za wspieranie inicjatyw społecznych i rozwojowych samorządu oraz prorektorowi Andrzejowi Tarleckiemu za zwiększenie budżetu na działalność studentów. – Chciałbym podziękować też rektorowi Maciejowi Duszczykowi za uwzględnianie studentów w działaniach sojuszu 4EU+ i „Inicjatywie doskonałości”. Bardzo miło nam słyszeć, że my także możemy współtworzyć tak ważne dla całej uczelni projekty.

 

Przejrzyste procedury i nowoczesne zarządzanie

Poświęciliśmy wiele wysiłku na budowanie przejrzystych procedur, na to by stosować podejście konkursowe przy przyznawaniu różnych dotacji, aby decyzje podejmowane były zbiorowo, aby kryteria były jasne, a wyniki ogłaszane publicznie – rektor Marcin Pałys.

W ostatnim czasie powstały nowe procedury kadrowe, a także zupełnie nowa procedura awansowa. Rozpoczęły się także prace, które mają umożliwić zbieranie całościowych danych zarządczych o Uniwersytecie. Modernizacja systemów IT jest elementem zarówno programu ZIP, jak i „Inicjatywy doskonałości”.

 

Wszyscy jesteśmy równoważni

Budowaliśmy zaufanie do Uniwersytetu jako instytucji takiej, w której każdy członek naszej społeczności – studentka, student, doktorantka, doktorant, pracowniczka, pracownik – może zgłaszać się do władz, różnych instytucji i instancji w ramach uczelni, wiedząc, że sprawa będzie załatwiona poprawnie, uczciwie, tam, gdzie trzeba w sposób poufny, ale przede wszystkim etyczny. Mam nadzieję, że udało nam się zrobić duży krok do przodu – rektor Marcin Pałys.

Na UW rozwinął się system instytucji, których celem jest zapobieganie zachowaniom nieetycznym, w tym dyskryminacji i mobbingowi, pojawiły się procedury, które mają pomóc, aby trudne sytuacje były rozwiązywane w sposób poprawny i sprawiedliwy. W tym roku akademickim prowadzona była też kampania, której celem jest podkreślenie, że na naszej uczelni nie ma miejsca na dyskryminację, a każda osoba, która jej doświadczyła, znajdzie wsparcie.