Na Uniwersytecie Warszawskim został przyjęty zaktualizowany harmonogram rekrutacji. Zmiany wynikają z przesunięcia terminów egzaminów maturalnych. Rejestracja na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2020/2021 rozpocznie się 13 lipca.

Senat UW 20 maja przyjął uchwałę nr 560 w sprawie zmiany uchwały nr 451 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021.

 

Uchwała ta określa nowy harmonogram rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie i studia drugiego stopnia realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zmiany w harmonogramie rekrutacji zostały wprowadzone w związku z przesunięciem terminów egzaminów maturalnych oraz terminów sesji (w przypadku studiów drugiego stopnia).

Nowy harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2020/2021*
  • Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK): 13 lipca 2020;
  • Ostatni dzień rejestracji w systemie IRK: 12 sierpnia 2020;
  • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 13 sierpnia 2020;
  • Ostatni dzień wprowadzenia wyników przez kandydatów: 17 sierpnia 2020;
  • Dodatkowe egzaminy wstępne (sprawdzające predyspozycje kandydatów do podjęcia studiów), a także w przypadku kandydatów z zagranicy egzaminy i rozmowy sprawdzające znajomość języka polskiego**: 19-21 sierpnia 2020;
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji: 24 sierpnia 2020 (25 sierpnia 2020***);
  • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów:

I termin: 25-27 sierpnia 2020;

II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 28, 31 sierpnia 2020;

III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 1-2 września 2020;

IV termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc)****: 3-4 września 2020.

 

* rekrutacja na studia w języku angielskim może przebiegać w innych terminach
** dotyczy części kierunków studiów, zgodnie z zasadami rekrutacji; dokładne daty egzaminów podane zostaną dla każdego kierunku studiów w późniejszym czasie w systemie IRK
*** możliwy termin w przypadku kierunków studiów, na których przeprowadzane są dodatkowe egzaminy wstępne
**** w przypadku niewypełnienia limitu miejsc – przyjmowanie dokumentów w kolejnych terminach wyznaczonych dla poszczególnych kierunków studiów przez komisje rekrutacyjne, a po wyczerpaniu listy rezerwowej – możliwość otwarcia dodatkowej tury rekrutacji we wrześniu

Terminy rekrutacji na studia drugiego stopnia, a także na część studiów w języku angielskim oraz studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, których nie dotyczy powyższy harmonogram zostały określone w uchwale Senatu UW z 20 maja (strona 29. i dalsze).

 

Informacje szczegółowe na temat rekrutacji znajdują się na stronie Biura ds. Rekrutacji UW.