9 159 beneficjentów, 50 zaangażowanych jednostek organizacyjnych, 150 projektów dydaktycznych, 1 450 wydarzeń to liczby, którymi można podsumowywać realizację Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (ZIP). Zakończony 31 grudnia 2023 roku, był jednym z największych programów realizowanych na Uniwersytecie dotyczących m.in. podnoszenia jakości kształcenia oraz wzmacniania kompetencji pracowników i studentów. O wybranych działaniach, zrealizowanych w ramach programu, można przeczytać w publikacji Kalejdoskop Programu ZIP.

Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) stanowił przestrzeń wspólnej pracy społeczności akademickiej na rzecz rozwoju dydaktyki. Realizowany był przez sześć lat, od 2 kwietnia 2018 roku do 31 grudnia 2023 roku. Odbiorcami podejmowanych w Programie inicjatyw byli studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji uczelni.

 

Ulepszone programy, narzędzia i kompetencje

Budżet Programu ZIP wyniósł 41,2 mln zł. Z oferty Programu skorzystało 9 159 osób, w tym 5 368 studentek i studentów, 894 doktorantek i doktorantów, a także 2 897 pracowniczek i pracowników uczelni. W jego realizację zaangażowanych było około 1 000 osób z pięćdziesięciu jednostek organizacyjnych UW. Zrealizowano 150 projektów dydaktycznych i zorganizowano 1 450 wydarzeń.

 

Program zintegrował społeczność uniwersytecką wokół wspólnych zadań, jednocześnie tworząc warunki organizacyjne i finansowe do wdrożenia wielu ciekawych pomysłów i nowych przedsięwzięć dydaktycznych. Imponujące rezultaty działań w programie stanowią jednocześnie indywidualne osiągnięcia wielu członków społeczności akademickiej.

 

prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, we wstępie do Kalejdoskopu Programu ZIP

Program miał na celu przede wszystkim wdrożenie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu w obszarze kształcenia. Służyły one m.in. podniesieniu jakości kształcenia poprzez:

 • lepsze dostosowanie programów studiów do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa;
 • zwiększenie istotnych na rynku pracy kompetencji studentów;
 • udoskonalenie programów kształcenia doktorantów;
 • zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia kształcenia na UW;
 • rozwój narzędzi informatycznych;
 • podnoszenie kompetencji pracowników.

Efekty tych działań zostały zaprezentowane w publikacji Kalejdoskop Programu ZIP, wydanej przez członków zespołu Programu ZIP.

 

W ramach Programu ZIP uruchomione zostały m.in. kierunki studiów sprzyjające interdyscyplinarnym projektom badawczym oraz nowe kierunki studiów w języku angielskim. Projekty w programie obejmowały także działania informatyczne, takie jak np. przygotowanie przeglądarki SAD integrującej dane dydaktyczne. Opracowano również ofertę licznych szkoleń specjalistycznych i warsztatów dotyczących kompetencji miękkich adresowanych do pracowników uczelni, a także szkoleń i kursów skierowanych do studentów, dotyczących m.in. kompetencji cyfrowych, analitycznych czy związanych z przedsiębiorczością.

Program ZIP w liczbach
 • Czas trwania programu: 2018–2023
 • Budżet: 41 239 759,83 zł
 • Beneficjenci programu: 9 159 osób, w tym 5 368 studentów, 894 doktorantów i 2 897 pracowników uczelni
 • 1 000 zaangażowanych w realizację osób
 • 150 zrealizowanych projektów dydaktycznych
 • 1 450 zorganizowanych wydarzeń

 

O wybranych działaniach realizowanych w ramach Programu ZIP można przeczytać w publikacji Kalejdoskop Programu ZIP >>