Nowe kierunki studiów, szkoły letnie, atrakcyjne zajęcia ogólnouniwersyteckie, szkolenia dla pracowników – od kwietnia 2018 roku na uniwersytecie realizowane są działania, dzięki którym oferta studiów jest jeszcze bogatsza, zajęcia bardziej atrakcyjne, a pracownicy mogą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania językowe podczas bezpłatnych szkoleń. Wszystko to w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP).

Do tej pory, z zajęć, szkoleń, nowych studiów i innych działań finansowanych z ZIP skorzystało około 3,1 tysiąca osób. Kolejni członkowie społeczności UW będą mogli korzystać jeszcze przez niemal 2 lata, ponieważ program potrwa do końca marca 2022 roku.

 

Nowe i udoskonalone kierunki studiów II stopnia

Dotychczas uruchomionych zostało 19 kierunków studiów magisterskich, które są zupełną nowością na UW lub zostały przemodelowane tak, aby lepiej odpowiadać na potrzeby i zainteresowania studentów oraz charakter współczesnego i przyszłego rynku pracy. Wśród nich są kierunki unikatowe, takie jak helwetologia czy filologia polskiego języka migowego, a także m.in. socjologia cyfrowa, zarządzanie Big Data, geologia poszukiwawcza, gospodarka przestrzenna, American Studies czy Sustainable Development. Na nowe i przemodelowane studia przyjętych zostało ponad 900 osób. O jednym z dwóch unikatowych kierunków – filologii polskiego języka migowego – można przeczytać tutaj.

 

Szkolenia dla pracowników

Kursy językowe i informatyczne, szkolenia z kompetencji miękkich oraz warsztaty rozszerzające instrumentarium pracy dydaktycznej i naukowej – w takich zajęciach mogą brać udział pracownicy administracyjni i nauczyciele akademiccy. Część szkoleń ma formę wyjazdową, więc poza nabyciem nowych umiejętności stanowią one okazję do lepszego poznania się pracowników. Pierwsza połowa obecnego roku to czas, w którym zajęcia dydaktyczne były prowadzone zdalnie. Dzięki środkom z ZIP uruchomione zostały kursy online, których celem był rozwój kompetencji wykładowców w zakresie zdalnego komunikowania, nauczania i egzaminowania.

 

Trzy wydziały UW – Lingwistyki Stosowanej, Historyczny oraz Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii – a także Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej realizują autorskie programy samodoskonalenia dydaktycznego. Jednostki te przygotowują i prowadzą działania wzmacniające kompetencje wykładowców w zakresie prowadzenia zajęć dostosowanych do specyficznych potrzeb studentów danego kierunku czy obszaru kształcenia.

 

Powstała też Akademia Liderów, czyli program rozwoju kompetencji dla pracowników administracji, którzy zajmują stanowiska kierownicze lub mogą pełnić takie funkcje w przyszłości. W 2019 roku trwały przygotowania do Akademii Liderów, polegające m.in. na konsultacjach z potencjalnymi uczestnikami, a w roku 2020 odbędą się pierwsze zajęcia.

 

Dodatkowo, uruchomione zostały studia podyplomowe dla pracowników „Innowacyjny uniwersytet – tworzenie i realizacja programów publicznych”.

 

Specjalny moduł doktorancki

Znaczącą grupą beneficjentów ZIP są doktoranci, którzy mogą otrzymać dofinansowanie wyjazdów zagranicznych w celach naukowych i dydaktycznych, brać udział w szkołach letnich, również wyjazdowych oraz prowadzonych w językach obcych, a także korzystać z zajęć ogólnouniwersyteckich. 51 doktorantów uczestniczy w dwuletnim programie stypendialnym „Zwiększenie mobilności doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego”. Wszyscy doktoranci mogą się też ubiegać środki na wyjazdy trwające od 14 do 28 dni w ramach „Programu finansowego wsparcia wyjazdów zagranicznych doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w celach naukowych i dydaktycznych”. Aktualnie trwają atrakcyjne zajęcia ogólnouniwersyteckie online dla doktorantów, m.in.: Academic Writing in English, zdalne nauczanie uniwersyteckie, ABC popularyzacji nauki czy zajęcia równościowe i z komunikacji międzykulturowej. Z letnią ofertą dla doktorantów można zapoznać się tutaj. Podobna oferta – zajęcia ogólnouniwersyteckie oraz szkoły letnie – przeznaczona jest też dla studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich.

 

W roku akademickim 2019/2020 uruchomiony został program kształcenia doktorantów Quantitative Psychology and Economics, który jest realizowany w Międzydziedzinowej Szkole Doktorskiej UW. Został on opracowany wspólnie przez wydziały: Nauk Ekonomicznych, Psychologii oraz Matematyki, Informatyki i Mechaniki.

 

Program dla wykładowców wizytujących

W ramach zadania „Włączanie badaczy z zagranicy w dydaktykę UW” na UW przyjeżdżają wykładowcy z całego świata. Nabór na kilkumiesięczne wizyty ma charakter konkursu, a w jego dotychczasowych dwóch turach wyłoniono prawie 40 wykładowców. Naukowcy, którzy już przyjechali na UW, poprowadzili regularne zajęcia dla studentów oraz wykłady otwarte dla wszystkich członków społeczności UW.

 

Rozwój przedsiębiorczości akademickiej

Wybrane jednostki UW, w tym Inkubator UW, Biuro Karier UW, Welcome Point, wydziały: Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, Psychologii oraz Orientalistyczny, rozwijają ofertę zajęć w obszarze przedsiębiorczości m.in. z zakresu psychoedukacji, umiejętności funkcjonowania w środowisku wielokulturowym, komunikacji, pracy w zespole i współpracy z instytucjami zewnętrznymi. W trakcie zajęć studenci mają również okazję przygotować własne projekty społeczne czy biznesowe. Na przykład, studenci UW oraz WUM biorą udział w Brave Campach, czyli organizowanych przez Inkubator UW obozach, podczas których przygotowują i przedstawiają swój pomysł na biznes, walcząc w ten sposób o nagrodę pieniężną. Inny projekt wspierający przedsiębiorczość studentów – Klinika Kariery – to zajęcia ogólnouniwersyteckie realizowane przez Biuro Karier UW. Uczestnicy zyskują kompetencje do pracy zespołowej oraz tworzenia i realizacji projektów, poznają też specyfikę pracy trenera, doradcy czy coacha kariery. Podobną formę zajęć uniwersyteckich miała Spin Off Academy, kierowana głównie do osób, które napisały lub chciałyby napisać aplikacyjną pracę dyplomową i komercjalizować wyniki własnej pracy naukowej.

 

Rozwój narzędzi informatycznych wspierających zarządzanie uczelnią

Na UW została przygotowana koncepcja przeglądarki danych zarządczych w obszarze kształcenia oraz zrealizowane prace informatyczne w tym zakresie. Trwają działania dotyczące rozwoju systemu raportowania danych zarządczych oraz uczelnianych systemów rejestrowych, a w ramach wsparcia rozwoju działań w obszarze „miękkiego HR” Centrum Kompetencji Cyfrowych przygotowało system ds. zarządzania szkoleniami dla pracowników uniwersytetu.

ZIP jest jedną z sześciu inicjatyw strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Program ma służyć kompleksowemu rozwojowi uczelni. Obejmuje wzbogacenie oferty programów kształcenia, zajęć i programów stypendialnych dla doktorantów, tworzenie nowych kierunków studiów II stopnia i modyfikację istniejących, organizację szkół letnich, zajęć podnoszących kompetencje studentów, organizację szkoleń i warsztatów dla pracowników, rozwój narzędzi informatycznych uczelni. W organizację i realizację ZIP są zaangażowane jednostki administracji centralnej oraz wydziały i jednostki dydaktyczne UW. Program jest finansowany z unijnego programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.