Uniwersytet Warszawski Senat UW

Skład oraz kompetencje Senatu uczelni określa „Statut Uniwersytetu Warszawskiego”. Posiedzenia Senatu odbywają się raz w miesiącu. Senat tworzy komisje stałe na okres swojej kadencji. Kadencja trwa cztery lata.

 

Zgodnie ze Statutem UW z 2019 roku:

Członkami Senatu są:
 • rektor, jako przewodniczący,
 • przedstawiciele:
  a) profesorów i profesorów uczelni,
  b) pozostałych pracowników Uniwersytetu,
  c) studentów i doktorantów.
Kompetencje Senatu:
 • uchwalanie Statutu i dokonywanie jego zmian,
 • uchwalanie regulaminu studiów i dokonywanie jego zmian,
 • uchwalanie regulaminu szkoły doktorskiej i dokonywanie jego zmian,
 • uchwalanie strategii Uniwersytetu i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji,
 • powoływanie i odwoływanie członków rady uczelni,
 • opiniowanie kandydatów na rektora,
 • przeprowadzanie na podstawie sprawozdania rektora corocznej oceny funkcjonowania Uniwersytetu,
 • rozpatrywanie, co najmniej raz w roku, warunków studiowania, warunków bytowych i stanu zdrowia studentów i doktorantów oraz warunków upowszechniania wśród nich kultury fizycznej,
 • rozpatrywanie, co najmniej dwa razy w kadencji, warunków pracy i działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników Uniwersytetu,
 • formułowanie rekomendacji dla rady uczelni, rektora i innych organów Uniwersytetu oraz dla osób pełniących funkcje kierownicze i podmiotów kolegialnych w zakresie wykonywanych przez nich zadań,
 • nadawanie tytułu doktora „honoris causa”,
 • ustalanie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia,
 • ustalanie zasad rekrutacji do szkół doktorskich,
 • ustalanie programów studiów i studiów podyplomowych,
 • ustalanie programów kształcenia w szkołach doktorskich,
 • określanie sposobów potwierdzania efektów uczenia się,
 • wykonywanie innych zadań wskazanych w przepisach prawa oraz w postanowieniach Statutu,
 • formułowanie na podstawie kryteriów przygotowanych przez rady naukowe dyscyplin rekomendacji dla rektora dotyczących minimalnych wymagań, które powinni spełniać nauczyciele akademiccy powoływani do tych rad przez rektora.
Senat UW

senat.uw.edu.pl

komisje senackie

protokoły posiedzeń

 

Uchwały Senatu publikowane są w Monitorze UW.