Uniwersytet Warszawski Senat UW

Skład oraz kompetencje Senatu uczelni określa – zgodnie z „Prawem o szkolnictwie wyższym” – „Statut Uniwersytetu Warszawskiego” . Posiedzenia Senatu odbywają się raz w miesiącu. Senat tworzy komisje stałe na okres swojej kadencji. Kadencja trwa cztery lata. Ostatnie wybory do Senatu uczelni odbyły się w 2016 roku.

 

Członkami Senatu są:
 • rektor, pełniący funkcję przewodniczącego,
 • prorektorzy,
 • dziekani wydziałów,
 • przedstawiciele grup społeczności akademickiej: samodzielnych nauczycieli akademickich, innych nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
W posiedzeniach uczestniczą także:
 • z głosem doradczym: kanclerz, kwestor, dyrektor BUW, przedstawiciele związków zawodowych,
 • stali goście: rzecznik prasowy i kierownik Biura Spraw Pracowniczych.

Przedstawiciele grup akademickich wybierani są w wyborach.

 

Najważniejsze kompetencje Senatu:
 • uchwalanie Statutu, misji oraz strategii rozwoju Uniwersytetu, opracowanej przez rektora,
 • uchwalanie planu rzeczowo-finansowego oraz planu inwestycyjnego,
 • zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz rocznych sprawozdań rektora,
 • uchwalanie regulaminu studiów, regulaminu studiów doktoranckich i regulaminu studiów podyplomowych oraz zasad przyjęć na studia i studia doktoranckie,
 • określanie kierunków studiów prowadzonych na Uniwersytecie oraz ich efektów kształcenia, a także określanie liczby studentów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach, podejmowanie uchwał w sprawie prowadzenia kierunku studiów przez określoną jednostkę Uniwersytetu,
 • tworzenie studiów podyplomowych i określanie ich efektów kształcenia,
 • zatwierdzanie strategii rozwoju wydziałów, uchwalanie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie planów studiów i programów kształcenia, planów i programów studiów doktoranckich oraz planów i programów studiów podyplomowych,
 • wyrażanie zgody na rozporządzenie mieniem o wysokiej wartości, a także na przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz na utworzenie spółki, w tym spółki celowej,
 • nadawanie tytułu doktora „honoris causa” oraz „Medalu za Zasługi dla Uniwersytetu Warszawskiego”.