Uniwersytet Warszawski Senat UW

Skład oraz kompetencje Senatu uczelni określa „Statut Uniwersytetu Warszawskiego”. Posiedzenia Senatu odbywają się raz w miesiącu. Senat tworzy komisje stałe na okres swojej kadencji. Kadencja trwa cztery lata.

 

Zgodnie ze Statutem UW z 2019 roku:

Członkami Senatu są:
 • rektor, jako przewodniczący,
 • przedstawiciele:
  a) profesorów i profesorów uczelni,
  b) pozostałych pracowników Uniwersytetu,
  c) studentów i doktorantów.
Kompetencje Senatu:
 • uchwalanie Statutu i dokonywanie jego zmian,
 • uchwalanie regulaminu studiów i dokonywanie jego zmian,
 • uchwalanie regulaminu szkoły doktorskiej i dokonywanie jego zmian,
 • uchwalanie strategii Uniwersytetu i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji,
 • powoływanie i odwoływanie członków rady uczelni,
 • opiniowanie kandydatów na rektora,
 • przeprowadzanie na podstawie sprawozdania rektora corocznej oceny funkcjonowania Uniwersytetu,
 • rozpatrywanie, co najmniej raz w roku, warunków studiowania, warunków bytowych i stanu zdrowia studentów i doktorantów oraz warunków upowszechniania wśród nich kultury fizycznej,
 • rozpatrywanie, co najmniej dwa razy w kadencji, warunków pracy i działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników Uniwersytetu,
 • formułowanie rekomendacji dla rady uczelni, rektora i innych organów Uniwersytetu oraz dla osób pełniących funkcje kierownicze i podmiotów kolegialnych w zakresie wykonywanych przez nich zadań,
 • nadawanie tytułu doktora „honoris causa”,
 • ustalanie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia,
 • ustalanie zasad rekrutacji do szkół doktorskich,
 • ustalanie programów studiów i studiów podyplomowych,
 • ustalanie programów kształcenia w szkołach doktorskich,
 • określanie sposobów potwierdzania efektów uczenia się,
 • wykonywanie innych zadań wskazanych w przepisach prawa oraz w postanowieniach Statutu,
 • formułowanie na podstawie kryteriów przygotowanych przez rady naukowe dyscyplin rekomendacji dla rektora dotyczących minimalnych wymagań, które powinni spełniać nauczyciele akademiccy powoływani do tych rad przez rektora.