Uniwersytet Warszawski Rektor

 

prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW

 

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak

rektor w kadencji 2020-2024

45. rektor w historii uczelni

Prof. Alojzy Z. Nowak jest związany z Uniwersytetem Warszawskim od roku 1984. Kierował Zakładem Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Katedrą Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania. Był też dyrektorem Centrum Europejskiego UW. W latach 1999–2006 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania, a następnie od 2006 do 2012 funkcję dziekana wydziału. W latach 2012–2016 był prorektorem UW ds. badań naukowych i współpracy. W 2016 roku został ponownie wybrany dziekanem Wydziału Zarządzania. W trakcie kariery wykładał na uczelniach we Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Rosji, Chinach, Korei i RPA.

 

Ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Studiował także na University of Illinois at Urbana – Champaign (USA), Uniwersytecie w Exeter (Wielka Brytania), w Antwerpii oraz na Free University of Berlin (Niemcy). W 2002 roku uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

 

Od 2018 roku prof. Alojzy Z. Nowak kieruje Akademickim Związkiem Sportowym. Funkcję tę pełni pro publico bono.

 

https://twitter.com/AlojzyZNowak

 

Kompetencje rektora

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem UW rektor Uniwersytetu Warszawskiego:

 • kieruje działalnością uczelni,
 • reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz,
 • jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów,
 • przygotowuje projektu Statutu i jego zmian, a także projekt strategii Uniwersytetu i jej zmian,
 • składa sprawozdanie z realizacji strategii Uniwersytetu,
 • powołuje osoby do pełnienia funkcji kierowniczych na Uniwersytecie oraz określa zakres ich obowiązków,
 • określa i prowadzi politykę kadrową,
 • określa politykę w zakresie badań i kształcenia,
 • wykonuje czynności z zakresu prawa pracy,
 • tworzy studia na określonym kierunku, poziomie i profilu,
 • nadaje regulamin organizacyjny Uniwersytetu,
 • zawiera umowy o współpracy z podmiotami zagranicznymi,
 • prowadzi gospodarkę finansową Uniwersytetu,
 • tworzy komisje i zespoły rektorskie.

 

Poprzednik

Prof. dr hab. Marcin Pałys, rektor dwóch kadencji 2012–2020

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn