Uniwersytet Warszawski Rektor

 

prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW

 

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak

rektor w kadencji 2020-2024

45. rektor w historii uczelni

Prof. Alojzy Z. Nowak jest związany z Uniwersytetem Warszawskim od roku 1984. Kierował Zakładem Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Katedrą Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania. Był też dyrektorem Centrum Europejskiego UW. W latach 1999-2006 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania, a następnie od 2006 do 2012 funkcję dziekana wydziału. W latach 2012–2016 był prorektorem UW ds. badań naukowych i współpracy. W 2016 roku został ponownie wybrany dziekanem Wydziału Zarządzania. W trakcie kariery wykładał na uczelniach we Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Rosji, Chinach, Korei i RPA.

 

Ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Studiował także na University of Illinois at Urbana – Champaign (USA), Uniwersytecie w Exeter (Wielka Brytania), w Antwerpii oraz na Free University of Berlin (Niemcy). W 2002 roku uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

 

Od 2018 roku prof. Alojzy Z. Nowak kieruje Akademickim Związkiem Sportowym. Funkcję tę pełni pro publico bono.

 

https://twitter.com/AlojzyZNowak

 

Kompetencje rektora

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutem UW rektor Uniwersytetu Warszawskiego:

 • kieruje działalnością uczelni,
 • reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz,
 • jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów,
 • przygotowuje projektu Statutu i jego zmian, a także projekt strategii Uniwersytetu i jej zmian,
 • składa sprawozdanie z realizacji strategii Uniwersytetu,
 • powołuje osoby do pełnienia funkcji kierowniczych na Uniwersytecie oraz określa zakres ich obowiązków,
 • określa i prowadzi politykę kadrową,
 • określa politykę w zakresie badań i kształcenia,
 • wykonuje czynności z zakresu prawa pracy,
 • tworzy studia na określonym kierunku, poziomie i profilu,
 • nadaje regulamin organizacyjny Uniwersytetu,
 • zawiera umowy o współpracy z podmiotami zagranicznymi,
 • prowadzi gospodarkę finansową Uniwersytetu,
 • tworzy komisje i zespoły rektorskie.

 

Poprzednik

Prof. dr hab. Marcin Pałys, rektor dwóch kadencji 2012-2020