Uniwersytet Warszawski Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia i rady dydaktyczne

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia oraz 44 rady dydaktyczne w jednostkach organizujących kształcenie to podmioty kolegialne wprowadzone na Uniwersytecie przez Statut UW uchwalony w czerwcu 2019 roku. URK oraz rady są elementami systemu zapewniania jakości kształcenia na UW.

 

Zadania Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia

  • opracowanie projektu strategii oraz ogólnouczelnianych standardów i procedur w zakresie zapewniania jakości kształcenia,
  • dbanie o spójność i aktualność oferty edukacyjnej uczelni,
  • przygotowanie wytycznych dla rad dydaktycznych i kierowników jednostek dydaktycznych dot. projektowania i monitorowania programów studiów, oceniania studentów, zapewniania odpowiedniego poziomu kadry dydaktycznej, monitorowania i podnoszenia jakości infrastruktury.

Skład URK

W skład URK wchodzi prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, po 6 osób wskazanych przez Senat, rektora i samorząd studencki, a także przedstawiciel samorządu doktorantów.

Obwieszczenie nr 34 rektora UW z 10 grudnia 2020 r. o ogłoszeniu składu Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia w kadencji 2020-2024

 

Zadania rad dydaktycznych

  • zapewnianie jakości kształcenia na konkretnych kierunkach studiów,
  • formułowanie koncepcji kształcenia na danym kierunku, projektowanie i modernizacja programu, definiowaniu kompetencji wymaganych od nauczycieli akademickich zaangażowanych w kształcenie na danym kierunku studiów.

Skład rad dydaktycznych

Członkowie rad są wybierani w wyborach.

Kontakt

 

URK w realizacji zadań wspiera Biuro ds. Jakości Kształcenia i Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia.