Warunki hydrogeologiczne rezerwatu Jezioro Karaś oraz zagadnienia zrównoważonego gospodarowania podziemnymi zasobami wodnymi na terenach rolniczych dorzecza Odry to tematy prac dyplomowych nagrodzonych w konkursie „Zdążyć przed suszą”. Celem konkursu organizowanego przez Uniwersytet Warszawski było wyłonienie najlepszych prac dyplomowych studentów i absolwentów UW, które nawiązują do problematyki suszy, spowodowanej zmianami klimatu.

Konkurs „Zdążyć przed suszą” skierowany był do studentów i absolwentów wszystkich kierunków studiów pierwszego lub drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz jednolitych magisterskich, prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim.

 

W konkursie mogły zostać uwzględnione prace dyplomowe przygotowane na Uniwersytecie Warszawskim i obronione po 1 października 2021 roku, które w sposób teoretyczny lub praktyczny (także projektowy) odnoszą się do rozwiązań problemu suszy, związanej z postępującymi zmianami klimatu w warunkach lokalnych lub globalnych. Zakres możliwych rozwiązań obejmował m.in. rozwiązania techniczne, (bio)technologiczne i prawne; programy edukacji publicznej lub szkolnej; projekty działań promocyjnych, innowacji w systemach zarządzania instytucjami lub przedsiębiorstwami.

 

Prace konkursowe zgłaszane były w trzech kategoriach: prace licencjackie, prace inżynierskie oraz prace magisterskie.

 

Ocenę pracy dyplomowej przeprowadziła komisja konkursowa powołana przez rektora UW, której członkami są pracownicy naukowi uczelni reprezentujący różne dyscypliny. Pod uwagę brane były takie kryteria, jak: interdyscyplinarność, związek pracy z dokumentem „Agenda na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego”, zasięg (lokalny, krajowy, międzynarodowy) możliwego zastosowania zaproponowanych w pracy rozwiązań oraz aplikacyjność rozwiązania (ocena kosztów osiągnięcia rozwiązania).

Wyróżniono dwie prace dyplomowe:

 

  • w kategorii prace inżynierskie wyróżnienie otrzymała Katarzyna Bażęcka, absolwentka Wydziału Geologii na kierunku Geologia stosowana, za pracę „Ocena warunków hydrogeologicznych w związku z planowanym wykonaniem sieci monitoringu wód podziemnych dla rezerwatu Jezioro Karaś (powiat iławski)”.

Praca stanowi studium warunków hydrogeologicznych rezerwatu Jezioro Karaś położonego w województwie warmińsko-mazurskim. Oprócz opisu i oceny stanu wód podziemnych zawiera także oryginalny projekt systemu monitoringowego, przeznaczonego głównie do rejestracji zanieczyszczeń wód o charakterze antropogenicznym.

 

  • nagrodę III stopnia w kategorii prace licencjackie otrzymała Weronika Cudna, absolwentka Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem i Zrównoważonym Rozwojem (UCBS) na kierunku Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, za pracę „Zrównoważone gospodarowanie zasobami wód podziemnych w rolnictwie na obszarze dorzecza Odry”.

Na podstawie literatury autorka dokonała w pracy dyplomowej bilansu dostępności wody na wybranym terenie oraz jej rolniczego zapotrzebowania, omówiła zagrożenia dla ilości i dostępności zasobów wodnych oraz zanalizowała istniejące rozwiązania techniczne oraz dobre praktyki rolnicze w zakresie retencjonowania wody. Całość została umieszczona w krajowym i europejskim kontekście prawnym.

Więcej informacji na temat konkursu oraz działań UW na rzecz środowiska i klimatu znajduje się na stronie uczelni pod adresem: https://www.uw.edu.pl/uniwersytet/uw-dla-klimatu/.