THE University Impact Rankings to zestaw tematycznych rankingów przygotowywanych przez Times Higher Education. Analizują one zagadnienia wpływu uczelni na zrównoważony rozwój. W tegorocznej edycji Uniwersytet Warszawski otrzymał wyższą niż poprzednio punktację we wszystkich kategoriach. Nagrodę dla UW odebrała prof. Agata Dziewulska, pełnomocnik rektora ds. Platformy Zielonego Dialogu oraz zastępczyni przewodniczącej Zespołu rektorskiego ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego.

THE Impact Rankings składa się z 18 sekcji: po jednej dla każdego z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (UN Sustainable Development Goals, SDG) i jeden ranking ogólny. Uczelnie mogły brać udział w dowolnej liczbie rankingów, lecz do pojawienia się w rankingu ogólnym wymagane było uzupełnienie ankiety dla Celu 17. (Partnerstwa na rzecz rozwoju) i co najmniej trzech innych dowolnych ankiet.

 

W tegorocznej edycji Uniwersytet Warszawski uplasował się w następujących rankingach:

  • Celu 17.: Partnerstwa na rzecz rozwoju;
  • Celu 5.: Równość płci;
  • Celu 9.: Innowacyjność, przemysł, infrastruktura;
  • Celu 10.: Mniej nierówności;
  • Celu 13.: Działania w dziedzinie klimatu.

Metodologia dla każdego z rankingów jest przedstawiona na stronie THE >>

 

Wyżej w punktacji

Uniwersytet Warszawski otrzymał wyższą punktację we wszystkich rankingach, utrzymując ogólną pozycję w przedziale 601–800. Razem z Uniwersytetem Gdańskim, Politechniką Gdańską i Politechniką Łódzką, został sklasyfikowany najwyżej wśród wszystkich 16 uczelni z Polski. W zestawieniu oceniano łącznie 1406 uczelni z całego świata. Pierwsze miejsce zajął Western Sidney University (Australia).

 

Gala wręczenia nagród dla polskich szkół wyższych odbyła się 18 maja w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, podczas międzynarodowej konferencji ScienceCon.

 

Nagrodę w imieniu Uniwersytetu Warszawskiego odebrała prof. Agata Dziewulska, zastępczyni przewodniczącej Zespołu rektorskiego ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego.

UW dla środowiska i klimatu

Istotnymi dla pozytywnych wyników uczelni są podejmowane przez UW działania w związku ze zmianą klimatu i ochroną środowiska. W marcu 2021 roku powołano Zespół rektorski ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego na kadencję 2020–2024. Jego przewodniczącą jest prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju.

 

– Cele Zrównoważonego Rozwoju są nam bliskie i z roku na rok odgrywają coraz większą rolę w procesach decyzyjnych na UW. Działania z nimi związane, szczególnie te dotyczące ekologii i przeciwdziałania zmianie klimatu, stały się priorytetowe – mówi prof. Ewa Krogulec.

 

Agenda na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju

Zespół rektorski ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego UW przygotował w 2021 roku dokument o charakterze strategicznym pn. „Agenda na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju”, w którym zaprezentowano cele do realizacji w najbliższej dekadzie, z uwzględnieniem zmian infrastrukturalnych, regulaminowych, a także działania zmierzające do zmiany postaw swojej społeczności. Agenda dotyczy szeroko pojętej problematyki zmiany klimatu, omawia kwestie związane z infrastrukturą, transportem, pracą, pożywieniem oraz przygotowaniem infrastruktury do gwałtownych zjawisk pogodowych.

 

Więcej o „Agendzie na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju” >>

 

Dodatkowo z inicjatywy Zespołu Uniwersytet Warszawski przyłączył się do inicjatywy „Race to Zero”, jako pierwszy uniwersytet w Polsce. Tym samym UW zadeklarował doprowadzenie do redukcji swojego śladu węglowego o połowę do 2030 roku.

 

Więcej o inicjatywie „Race to Zero” >>

 

Współpraca na rzecz zapobiegania zjawisku suszy

Szczególną rolę w działaniach UW zajmuje temat suszy. Uniwersytet Warszawski, wraz z ministrem klimatu i środowiska oraz 15 uczelniami koncentrującymi się na przedsięwzięciach związanych z klimatem, jest wśród sygnatariuszy listu intencyjnego o współpracy na rzecz pogłębionej analizy działań służących zapobieganiu zjawisku suszy w kraju. Zainaugurowano  też działanie platformy susza.gov.pl.

 

– Równolegle do działań mających na celu zoptymalizowanie zużycia energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, chcemy też wprowadzić działania budujące świadomość wśród naszej społeczności akademickiej poprzez kampanie edukacyjne poświęcone temu zagadnieniu – mówi prof. Ewa Krogulec.

 

Inteligentny Zielony Uniwersytet

W 2021 roku na UW uruchomiono program „Inteligentny Zielony Uniwersytet”, którego celem jest m.in.

•        uczynienie przestrzeni i infrastruktury Uniwersytetu bardziej przyjazną dla ludzi, w tym osób z niepełnosprawnościami, oraz środowiska;

•        wdrożenie na Uniwersytecie technologii, które będą odpowiedzią na wyzwania związane z kryzysem klimatyczno-ekologicznym;

•        wprowadzenie nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w przestrzeni Uniwersytetu i infrastrukturze, odpowiadających ochronie popandemicznej;

•        promowanie działań proekologicznych i związanych z ochroną klimatu;

•        wzmocnienie realizacji przez Uniwersytet celów polityki zrównoważonego rozwoju.

 

Więcej informacji o Programie „Inteligentny Zielony Uniwersytet” znajduje się w zarządzeniu nr 124 rektora UW z 30 września 2021 roku >>

 

Inicjatywy proklimatyczne związane z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ

Dzięki zaangażowaniu członków społeczności UW zwiększono w ostatnim czasie liczbę inicjatyw związanych z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Należą do nich:

 

  • Cel 4. Dobra jakość edukacji:

– wydanie publikacji „Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu”;

– przygotowanie i wprowadzenie do stałej oferty kursów ogólnouniwersyteckich zajęć „Klimatyczne ABC” w postaci e-learningu. Kurs wkrótce ukarze się w języku angielskim dzięki środkom z IDUB;

– uruchomienie od roku akademickiego 2022/2023 koszyka zajęć ogólnouniwersyteckich dedykowanych „zielonej dydaktyce”;

– umożliwienie dodatkowego rozwoju i finansowania zajęć związanych ze zmianą klimatu, ekologią i ochroną środowiska, dzięki Funduszowi Doskonałości Dydaktycznej (od roku akademickiego 2022/2023);

– prowadzenie między innymi przez Ogród Botaniczny oraz Centrum Współpracy i Dialogu UW otwartych warsztatów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

 

  • Cel 9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura:

– działania na rzecz ograniczenia zużycia zasobów i optymalizacji tego zużycia w budynkach (przykładem są rozwiązania proekologiczne w budynku przy ul. Dobrej 55).

 

  • Cel 13. Działania w dziedzinie klimatu:

– opracowanie „Agendy na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju”;

– uruchomienie programu „Inteligentny Zielony Uniwersytet”;

– przyłączenie się do inicjatywy „Race to Zero”;

– uruchomienie konkursów „Zielony Uniwersytet Warszawski” (dla pracowników naukowych) i „Zdążyć przed suszą” (dla studentów);

– uruchomienie Platformy Zielonego Dialogu.

 

  • Cel 17. Partnerstwa na rzecz Celów:

– prowadzenie działań w celu utworzenia centrum ekspercko-badawczego w Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UW. Więcej informacji o centrum znajduje się na stronie IDUB >>