– Uniwersytet Warszawski dynamicznie zwiększa liczbę podejmowanych inicjatyw na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmiany klimatu i kryzysu bioróżnorodności – mówi prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju. Jedną z takich inicjatyw jest konkurs „Zielony Uniwersytet Warszawski”, w którym można zgłaszać projekty badawcze dotyczące ochrony bioróżnorodności, oszczędności zasobów naturalnych i kształtowania postaw proekologicznych.

Konkurs realizowany jest z inicjatywy prof. Ewy Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju, w ramach działań proklimatycznych na Uniwersytecie Warszawskim. –  Jeden z celów, jaki sobie wyznaczyliśmy w strategicznym dokumencie „Agenda na rzecz klimatu i zrównoważonego rozwoju”, to zintensyfikowanie badań i projektów prowadzonych w obszarach związanych z kryzysem klimatycznym. Konkurs „Zielony Uniwersytet Warszawski” to wynik podejmowanych przez nas wysiłków w tym zakresie i pierwszy krok w realizacji tego ważnego działania – mówi prof. Krogulec.

 

Konkurs przeznaczony jest dla projektów o interdyscyplinarnym charakterze, które dotyczą realizacji nowoczesnych badań w obszarze tematyki prośrodowiskowej, związanych z działaniami na rzecz ochrony bioróżnorodności, oszczędności zasobów naturalnych i kształtowania postaw proekologicznych.

 

Dofinansowanie jednego projektu wynosi maksymalnie 10 tys. zł. Może ono zostać wykorzystane m.in. na: zakup surowców, odczynników, drobny sprzęt terenowy i laboratoryjny, oprogramowanie, specjalistyczne publikacje naukowe, a także koszty wyjazdów służbowych oraz koszty związane z publikacją badań.

 

Planowanym rezultatem konkursu jest podniesienie zdolności publikacyjnej pracowników UW oraz zwiększenie udziału młodych naukowców w realizacji grantów badawczych, finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

 

Nabór wniosków trwa do 13 stycznia. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 14 lutego.

Finansowany jest ze środków programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (działanie IV.3.1. „Granty wewnętrzne Uniwersytetu Warszawskiego dla podniesienia potencjału badawczego pracowników”). Szczegóły dotyczące możliwości udziału w konkursie znajduje się na stronie programu IDUB >>