Platforma Zielonego Dialogu UW, jako jeden z sześciu podmiotów w Europie, zwyciężyła w konkursie EIT Climate KIC na organizację hackathonu nawiązującego do problemów związanych ze zmianą klimatu. Uniwersytecki projekt koncentruje się na zagadnieniu suszy. Hackathon pod nazwą H2Othon odbędzie się w dniach 4–5 października na Wydziale Neofilologii UW przy ul. Dobrej 55.

New European Bauhaus jest inicjatywą Komisji Europejskiej skoncentrowaną wokół zagadnień dotyczących środowiska naturalnego, społeczeństwa i kultury, mającą na celu połączenie doświadczeń, idei zrównoważonego rozwoju oraz integracji na drodze ku realizacji Europejskiego Zielonego Ładu.

 

Organizacje partnerskie EIT Community New European Bauhaus (EIT Climate-KIC, EIT Digital, EIT Food, EIT Manufacturing i EIT Urban Mobility) mogły wziąć udział w konkursie na organizację hackathonu w ramach New European Bauhaus Hackathons of 2022. Jednym z sześciu laureatów jest Platforma Zielonego Dialogu UW.

 

– Inicjatywa jest pilotażowym projektem wspólnoty EIT Climate-KIC, która chce zbudować metodologię hackathonów prowadzonych pod jej patronatem w przyszłości. Dlatego metodologia była przez jury oceniana równie wysoko, co zawartość merytoryczna projektu. Propozycja Platformy Zielonego Dialogu obfituje w innowacyjne metody dydaktyczne i elementy design thinking – mówi prof. Agata Dziewulska, kierująca projektem, pełnomocniczka rektora ds. Platformy Zielonego Dialogu oraz zastępczyni przewodniczącej Zespołu Rektorskiego ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego.

 

Przeciwko suszy

Nagrodzony projekt pod nazwą „Drought re-drafting with NEB skills for the future” skupi się na jednym z największych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu – suszy.

Woda to dobro wspólne – nasze i kolejnych pokoleń – dlatego nigdy nie może być traktowana jako towar handlowy. Zasoby wodne tylko pozornie są odnawialne, co potwierdza występująca powszechna i długotrwała susza. Naszym obowiązkiem są badania procesu suszy, a zaszczytem znajdowanie rozwiązań dla minimalizacji wszystkich, coraz częściej występujących ekstremalnych zjawisk wodnych, do których należy susza i powódź – mówi prof. Ewa Krogulec, prorektor UW ds. rozwoju, przewodnicząca Zespołu Rektorskiego ds. ekologii oraz kryzysu klimatycznego.

Hackathon uzupełniony będzie o serię dodatkowych wydarzeń przygotowujących uczestników merytorycznie i rozwijających ich kompetencje miękkie. Organizatorom zależy na poszerzeniu wiedzy uczestników dotyczącej zasobów wodnych, rozbudowaniu świadomości wykorzystania wody w życiu codziennym, zwiększeniu ich umiejętności współpracy oraz wzajemnego zrozumienia swoich silnych i słabych stron w kontekście realizowanych celów, a także na stworzeniu warunków do sieciowania.

Inicjatywy towarzyszące hackathonowi:
  • od połowy września: podcasty z ekspertkami UW z dziedziny hydrogeologii

– dr hab. Ewa Falkowska, prof. ucz., dziekan Wydziału Geologii: temat rozmowy wkrótce zostanie ogłoszony; 

– dr hab. Dorota Porowska, prof. ucz.: „Ślad wodny – ile wody w hamburgerze” – rozmowa o śladzie wodnym i indywidualnych decyzjach, które wpływają na jego wysokość; 

– dr Katarzyna Sawicka: „Retencja na terenach rolniczych” – rozmowa o znaczeniu wód podziemnych oraz retencji jako sposobie łagodzenia skutków suszy i działaniach koniecznych do podjęcia; 

– dr hab. Marzena Szostakiewicz-Hołownia: „Susza a jakość wody” – rozmowa o tym, czy i jak susza wpływa na jakość wód i możliwości korzystania z nich;

 

  • 23 września w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie: gra strategiczna „Forest Planting”, przygotowana przez IGGAMES, pomagająca uczestnikom doświadczyć współpracy i rywalizacji oraz zrozumieć strategię przetrwania roślin w ekosystemie. Ma także na celu wzmocnienie wśród uczestników umiejętności współpracy oraz wzajemnego zrozumienia swoich silnych i słabych stron w kontekście realizowanych celów. Stosowanie w dydaktyce symulacyjnych gier strategicznych jest wykorzystywane z powodzeniem m.in. przez Centrum Europejskie UW, jako intensywna i interaktywna forma uczenia się – Experiential Learning Method;
  • 29 września w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie: trzy równoległe Okrągłe Stoły pn. „Skala Suszy”, prowadzone przez ekspertki UW. Uczestnicy będą rozmawiać o suszy w kontekście skali – indywidualnej, lokalnej i regionalnej – oraz porównywać swoje wnioski.
H2Othon – Wodny Hackathon 

Organizowany przez Platformę Zielonego Dialogu UW we współpracy z KGHM, Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie, Kyndryl Poland oraz Wydziałem Geologii UW hackathon pn. H2Othon odbędzie się 4 i 5 października w budynku Wydziału Neofilologii UW przy ul. Dobrej 55. Rejestracja na wydarzenie rozpoczęła się 1 września, zgłoszenia można dokonać przez formularz na stronie Wydziału Geologii UW >>

 

Zadanie uczestników będzie polegało na określeniu odpowiedzialnego modelu zachowań różnych grup w obliczu problematyki suszy, zdefiniowaniu umiejętności przyszłości (skills for the future), koniecznych w obliczu zmieniającej się rzeczywistości, a także zawarciu swoich wniosków w formie scenariusza filmowego. Zwycięski zespół otrzyma nagrodę w wysokości 5 tys. euro na realizację swojego filmu.

 

Uczestnicy zostaną podzieleni na zespoły, które przez dwa dni będą pracować m.in. z wykorzystaniem metody Product Design Sprint, przy wsparciu zespołu psychologów koordynowanych przez prof. Mirosławę Huflejt-Łukasik z Wydziału Psychologii UW oraz zaproszonych do udziału mentorów.

 

Osoby, które wezmą udział w hackathonie oraz przynajmniej w jednym z wydarzeń towarzyszących, otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy o suszy.

 

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia świadomości na temat suszy oraz udostępni laureatom narzędzia do przygotowania materiału edukacyjnego wspierającego odpowiedzialny model zachowania, optymalizujący zużycie wody w obliczu kryzysu klimatycznego.