Senat UW w trakcie posiedzenia 17 kwietnia przyjął uchwały w sprawie Ramowych zasad organizacji szkół doktorskich na UW oraz warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do szkół doktorskich w roku akademickim 2019/2020. Senatorowie dyskutowali także na temat „Propozycji postanowień Statutu UW” opracowanych przez Zespół ds. Statutu.

Od połowy lutego na uczelni działają cztery powołane przez rektora zespoły doradcze ds. organizacji szkół doktorskich: szkoły międzydziedzinowej, szkoły nauk ścisłych i przyrodniczych, szkoły nauk społecznych, szkoły nauk humanistycznych. Ich zadaniem było przygotowanie projektów dokumentów związanych z funkcjonowaniem szkół, w tym m.in. regulaminu szkoły, zasad rekrutacji, ramowego programu kształcenia czy zasad współpracy z innymi ciałami wewnątrz uczelni.

 

W wyniku współpracy członków czterech zespołów oraz rektorów, przy udziale samorządu doktorantów, opracowano Ramowe zasady organizacji szkół doktorskich na UW, które były przedmiotem obrad Senatu podczas dwóch kwietniowych posiedzeń – 3 oraz 17.

 

Organizacja szkół doktorskich

17 kwietnia senatorowie przyjęli uchwałę w sprawie zasad ramowych. Będą one obowiązywać do czasu przyjęcia docelowych dokumentów regulujących działanie szkół, w szczególności regulaminów.

 

W uchwale opisano zadania i sposób powoływania dyrektora oraz rady szkoły. Dokument reguluje też zasadę współpracy szkoły z radami dyscyplin naukowych, radą dziedzin naukowych, a także władzami jednostek, w ramach których doktoranci będą prowadzić swoje badania.

Uchwała Senatu UW nr 411 z 17 kwietnia 2019 r. w sprawie Ramowych zasad organizacji szkół doktorskich na UW

Pobierz pdf >>

Rekrutacja do szkół doktorskich

Senatorowie przyjęli też uchwałę w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do szkół doktorskich na UW w roku akademickim 2019/2020. Załącznikami do uchwały są szczegółowe zasady rekrutacji osobne dla każdej z czterech szkół.

Uchwała Senatu UW nr 412 z 17 kwietnia w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do szkół doktorskich na UW w roku akademickim 2019/2020

Pobierz pdf >>

 

Konsultacje w sprawie przyszłego Statutu

Podczas posiedzenia 17 kwietnia Senat UW dyskutował też o dokumencie „Propozycja postanowień Statutu Uniwersytetu Warszawskiego” opracowanym przez Zespół ds. Statutu. Zawiera on propozycje konkretnych przepisów statutowych. Został przygotowany na podstawie toczących się od wielu miesięcy na uniwersytecie dyskusji o kierunkach zmian związanych z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Wstępem do dyskusji nad dokumentem były dwie prezentacje:

Wszyscy członkowie społeczności akademickiej – pracownicy, doktoranci i studenci – zostali zaproszeni przez rektorów do zapoznania się z propozycjami rozwiązań statutowych i nadsyłania uwag do 25 kwietnia za pomocą formularza.

Więcej na temat konsultacji >>