Zamieszczamy tekst przygotowany przez Zespół rektorski UW dotyczący prac nad Statutem UW. Zapraszamy wszystkich członków społeczności akademickiej – pracowników, doktorantów i studentów – do zapoznania się z propozycjami rozwiązań statutowych.

***

Dyskusje, spotkania i wymiany opinii na temat przyszłego Statutu UW toczą się w naszej społeczności już od kilku miesięcy. W tym czasie powstawał przedstawiany dzisiaj dokument, który kompleksowo ujmuje podstawowe zagadnienia ustrojowe Uniwersytetu, już w formie propozycji konkretnych przepisów statutowych.

 

„Propozycje postanowień Statutu Uniwersytetu Warszawskiego” przygotował, powołany 5 grudnia 2018 r., Zespół rektorski ds. przygotowania projektu Statutu UW. Nowy statut – zgodnie z Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce – powinien wejść w życie 1 października 2019 r. Wg ustawy przygotowanie projektu statutu to zadanie rektora uczelni, zaś uchwalenie dokumentu jest kompetencją Senatu.

 

Zespół ds. Statutu, przygotowując dokument, wykorzystał opinie wyrażane podczas dyskusji na posiedzeniach Senatu UW. Głosy senatorów miały decydujący wpływ na m.in. na zapisy dotyczące wyboru rektora i składu Senatu. W porównaniu do wcześniejszych, szeroko prezentowanych dokumentów koncepcyjnych, przepisy dotyczące Rad Naukowych Dyscyplin, szkół doktorskich, Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia, kolegiów studiów starały się uwzględniać komentarze wyrażane w dyskusjach toczących się w jednostkach organizacyjnych i stanowiska prezentowane w opiniach organów kolegialnych. Analizowane były także rozwiązania z innych uczelni, z uwzględnieniem jednak  specyfiki i ambicji UW jako najlepszej i największej uczelni w Polsce, a także odpowiedzialności jaka w związku z tym na nas spoczywa.

 

Ważną częścią dokumentu są znajdujące się na końcu przepisy przejściowe. Mają one kluczowe znaczenie dla interpretacji innych przepisów, w tym dotyczących proponowanych terminów i sposobów wprowadzenia zmian wynikających ze Statutu. Wdrażanie zaprojektowanych rozwiązań byłoby rozłożone w czasie, tak, by skutecznie uwzględnić złożoność naszej uczelni.

 

„Propozycja postanowień Statutu Uniwersytetu Warszawskiego – aktualny stan prac Zespołu rektorskiego ds. przygotowania projektu statutu UW” będzie przedmiotem dyskusji podczas spotkania zespołu rektorskiego z dziekanami wydziałów 13 kwietnia, oraz dyskusji podczas posiedzenia Senatu UW 17 kwietnia. Nie mniej ważne są jednak głosy płynące bezpośrednio ze społeczności uniwersyteckiej. Dlatego też zapraszamy wszystkich członków społeczności akademickiej – pracowników, doktorantów i studentów – do zapoznania się z dokumentem i nadsyłania uwag poprzez wypełnienie formularza. Termin zbierania komentarzy to 25 kwietnia.

 

Na podstawie wyników tych dyskusji opracowany zostanie „Projekt Statutu UW”. Zostanie on przedstawiony Senatowi 8 maja. Wtedy rozpocznie się jego pierwsze czytanie, które trwać będzie na kolejnych majowych posiedzeniach (15 i 22 maja). Projekt zostanie także przedłożony do zaopiniowania Radzie uczelni oraz związkom zawodowym. Drugie czytanie projektu – który uwzględniałby zmiany wynikające z pierwszego czytania – zaplanowane jest w czerwcu.

Zespół rektorski UW

 

Propozycje postanowień Statutu Uniwersytetu Warszawskiego – aktualny stan prac Zespołu Rektorskiego ds. Przygotowania Projektu Statutu Uniwersytetu Warszawskiego

 

Pobierz pdf >>

Uwagi do „Propozycji postanowień Statutu Uniwersytetu Warszawskiego” można przesyłać do 25 kwietnia, wypełniając formularz.

Aktualizacja: Posiedzenie Senatu 17 kwietnia

„Propozycje postanowień Statutu Uniwersytetu Warszawskiego” były przedmiotem obrad Senatu UW. Wstępem do dyskusji nad dokumentem były dwie prezentacje: