Na posiedzeniu 3 kwietnia Senat UW kontynuował dyskusję o zmianach na uczelni wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Senatorowie rozmawiali o roli wydziałów, składzie Senatu w przyszłym Statucie UW oraz szczegółowych rozwiązaniach dotyczących funkcjonowania szkół doktorskich.

Senat uczelni jest jednym z trzech – oprócz rektora i rady uczelni – organem uczelni wymienionym w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i jednocześnie jej najważniejszym ciałem kolegialnym. Podejmuje najważniejsze decyzje strategiczne i systemowe. Jest też głównym ciałem opiniodawczym. Zadaniem Senatu jest działanie w imię interesu całej uczelni i jej społeczności.

 

Na posiedzeniu 3 kwietnia zespół rektorski UW przedstawił materiał roboczy do dyskusji dotyczący sposobu wyłaniania senatorów i składu Senatu przyszłych kadencji.

„Senat oraz funkcje kierownicze w Statucie UW” – materiał roboczy do dyskusji na posiedzeniu Senatu 3.04.2019 r.

Pobierz pdf >>

W założeniach rektorów Senat uczelni liczyłby około 50 członków. Określając tę liczbę, kierowali się zasadą, że jego skład musi zapewniać reprezentatywność grup pracowników, a jednocześnie musi być to ciało, które podejmuje decyzje sprawnie. 50 proc. senatorów mieliby stanowić przedstawiciele profesorów i profesorów uczelni, 28 proc. przedstawiciele innych pracowników i 20 proc. przedstawiciele studentów i doktorantów. W skład Senatu wchodzi też rektor jako jego przewodniczący.

 

Na mocy ustawy swoje przedstawicielstwo w Senacie mają też członkowie związków zawodowych działających na uczelni.

 

Zespół rektorski przedstawił cztery możliwie scenariusze wyłaniania członków Senatu. Większość senatorów UW w dyskusji uznało, że pomysł, który zapewnia największą reprezentatywność i nad którym warto dalej pracować, to propozycja, w której w przyszłym Senacie UW zasiadaliby m.in. przedstawiciele wszystkich (ponad 20) rad naukowych dyscyplin działających na uczelni.

Informacje o szczegółach przedstawionych propozycji znajdują się w dokumencie „Senat oraz funkcje kierownicze w Statucie UW”.Senatorowie UW skłaniali się do propozycji nr 2.

 

Dyskusje na ten temat wyboru członków Senatu przyszłych kadencji będą kontynuowane na następnych posiedzeniach. Pierwszy projekt nowego Statutu uczelni zostanie zaprezentowany podczas spotkania zespołu rektorskiego z dziekanami wydziałów 13 kwietnia, a następnie będzie dyskutowany na posiedzeniu Senatu 17 kwietnia.

 

Szkoły doktorskie

3 kwietnia zespół rektorski zaprezentował senatorom UW także ramowe zasady organizacji szkół doktorskich na UW (pdf).

Ramowe zasady organizacji szkół doktorskich na UW

Pobierz pdf >>

Organizacją szkół doktorskich, które zaczną funkcjonować na UW od 1 października, zajmują się zespoły doradcze powołane w lutym przez rektora. Ich zadaniem jest przygotowanie projektów zasad funkcjonowania szkół, rekrutacji i ewaluacji, a także ramowych programów kształcenia. Więcej o działaniach zespołów >>