Choć Polska jest członkiem Unii od 15 lat, uniwersytety z niektórych europejskich programów korzystają znacznie dłużej, np. programów ramowych na badania i innowacje czy wymiany akademickiej. Bardzo aktywnie uczestniczą też w konkursach w ramach programów operacyjnych. Uzyskane środki inwestują w infrastrukturę, projekty badawcze i nowe kierunki studiów, programy stypendialne, szkoleniowe i stażowe. Wejście do Unii otworzyło przed polskimi uczelniami zupełnie nowe możliwości. Uniwersytet Warszawski zrealizował w tym czasie wiele nowych inwestycji oraz projektów służących rozwojowi uczelni i otoczeniu.

 

Nowe oblicze kampusów

Środki europejskie pozwoliły sfinansować wiele uniwersyteckich inwestycji, poprawiając tym samym warunki codziennej pracy i nauki studentów oraz naukowców. Zabytkowym gmachom przywrócono dawny blask, a na Powiślu i Ochocie powstały nowoczesne gmachy. Laboratoria dla nauk ścisłych wyposażono w najlepszej klasy aparaturę badawczą pozwalającą uniwersytetowi współpracować, a także konkurować z najlepszymi ośrodkami na świecie.

 

Ze środków unijnych odrestaurowano zabytkowy kampus, zmodernizowano Wydział Zarządzania, wybudowano Centrum Nowych Technologii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, nową siedzibę Wydziału Fizyki, I etap nowego gmachu wydziałów lingwistycznych oraz Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach. Więcej o inwestycjach >>

 

Uniwersytet badawczy

Środki na badania przyznawane są przez Unię Europejską w ramach programów ramowych. Aby zdobyć grant, polscy naukowcy muszą konkurować z badaczami z pozostałych 27 krajów unijnych oraz kilkunastu państw stowarzyszonych. We wszystkich dotychczasowych programach ramowych nasz uniwersytet był liderem wśród polskich ośrodków badawczych.

 

W 7. programie ramowym (2007-2013) UW zdobył dofinansowanie dla 99 projektów na kwotę 32,5 mln euro. Obecnie trwający Horyzont 2020 jest największym programem w historii wspólnoty, jego budżet to 77 mld euro. UW po raz kolejny najskuteczniej stara się o środki – zdobył blisko 20 milionów euro i realizuje 65 projektów. Więcej o projektach >>

Granty ERC

Najbardziej prestiżowe granty z programów ramowych to te przyznawane przez Europejską Radę ds. Badań. Aby je otrzymać należy się wykazać niezwykle nowatorskim ujęciem problemu badawczego. Naukowcy z Polski zostali przez ERC wybrani 32 razy, z czego 14 badacze z UW.

 

Więcej o laureatach ERC z UW >>

Największym unijnych przedsięwzięciem badawczym, w których uczestniczy UW jest EIT Food, czyli Wspólnota Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności. Tworzy ją 50 partnerów z 13 państw. W Warszawie powstał jeden z 5 regionalnych oddziałów EIT Food (Co-Location Centre – CLC). Obejmuj on region Europy Środkowo-Wschodniej oraz kraje nordyckie.

 

Pokolenia Erasmusów

20 lat temu – w roku akademickim 1998/1999 – UW po raz pierwszy wziął udział w największym unijnym programie wymiany akademickiej, jakim był Socrates/Erasmus. Dziś dzięki programowi Eramsus+ uniwersytet organizuje wymianę doktorantów, nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni, a studentom i doktorantom oprócz studiów częściowych oferuje stypendia na wyjazdy na praktyki. Uczelnia uczestniczy także w kilkunastu międzynarodowych projektach wspierających rozwój innowacji i wymianę dobrych praktyk pomiędzy szkołami wyższymi.

20 lat Erasmusa na UW

W 2018 roku UW obchodził 20-lecie udział w europejskich programach wymiany.

 

Więcej o programie Erasmus+ na UW (pdf)

Umożliwienie studentom mobilności lub kontynuowania nauki w innym kraju wiązało się dla polskich uczelni z wprowadzeniem ogólnoeuropejskich rozwiązań, takich jak trójstopniowy podział studiów, system ECTS, programy studiów oparte o tzw. efekty kształcenia oraz wiele innych rozwiązań procesu bolońskiego.

Inicjatywa „European Universities”

Nową unijną inicjatywą finansowaną z programu Erasmus+ jest pilotażowy konkurs „European Universities”, w ramach którego wybranych zostanie 12 sieci uczelni. Otrzymają one dodatkowe środki na rozwój współpracy w zakresie kształcenia, badań i mobilności. O statut uniwersytetu europejskiego stara się m.in. Sojusz 4EU+, do którego należy UW.

 

Więcej o Sojuszu 4EU+

Uniwersytet dla innych

Akademia Sztuki Myślenia, Uniwersytet Warszawski dla Juniorów i Seniorów, Mały Innowator, Uniwersytet Młodego Chemika to kilka spośród 24 uniwersyteckich projektów finansowanych obecnie w ramach unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Dzięki POWER wspierane są inicjatywy na rzecz szkolnictwa wyższego i młodzieży, innowacji społecznych oraz współpracy międzynarodowej.

 

Dzięki unijnym środkom finansowane są nowe studia podyplomowe, interdyscyplinarne programy doktoranckie, staże krajowe i zagraniczne dla studentów oraz zajęcia podnoszących ich  kompetencje komunikacyjne, analityczne i zawodowe. Wiele projektów UW skierowanych jest nie tylko do naszej społeczności. Korzystają z nich też osoby spoza uczelni. Obejmują one organizację zajęć dla szkół podstawowych i średnich z filozofii, fizyki, geografii, matematyki i chemii, warsztatów dla dzieci i młodzieży podnoszących ich kompetencje cyfrowe, językowe i krytycznego myślenia, kursów dla osób starszych z zakresu wiedzy prawniczej.

 

Największym projektem POWER realizowanym przez uniwersytet jest Program zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (ZIP). Finansowane są z niego m.in. nowe kierunki studiów oraz modernizacja istniejących programów, stypendia na wyjazdy zagraniczne, szkolenia i szkoły letnie.

Fundusze europejskie