Rektor UW powołał 4 zespoły doradcze ds. organizacji szkół doktorskich na UW. Ich zadaniem jest przygotowanie projektów zasad funkcjonowania szkół, rekrutacji i ewaluacji, a także ramowych programów kształcenia. Szkoły doktorskie rozpoczną działalność 1 października 2019 r. Zostaną powołane zarządzeniem rektora, natomiast dokumenty związane z ich funkcjonowaniem uchwali Senat UW.

Zespoły zostały powołane zarządzeniem rektora UW 14 lutego. Pracami każdego z nich kieruje koordynator. Na czele zespołu ds. organizacji międzydziedzinowej szkoły doktorskiej stoi prof. Maciej Abramowicz z Wydziału „Artes Liberales”, szkoły doktorskiej nauk ścisłych i przyrodniczych – prof. Jerzy Tiuryn z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, szkoły doktorskiej nauk społecznych – prof. Paweł Swianiewicz z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, szkoły doktorskiej nauk humanistycznych – prof. Cezary Cieśliński z Wydziału Filozofii i Socjologii. W pracach każdego zespołu uczestniczy przedstawiciel wskazany przez Zarząd Samorządu Doktorantów UW.

O tym, że na UW powstaną co najmniej 4 szkoły doktorskie – 3 dziedzinowe i 1 międzydziedzinowa – zadecydował Senat UW w uchwale w sprawie rozstrzygnięć kierunkowych w związku z przygotowywaniem nowego Statutu UW, przyjętej podczas posiedzenia 7 listopada 2018 r. Tym samym senatorowie zaakceptowali propozycję zespołu rektorskiego dot. szkół doktorskich przedstawioną wstępnie w materiale roboczym  „Uniwersytet Warszawski a nowa ustawa o nauce i szkolnictwie wyższym. Nauka, kształcenie, szkoły doktorskie, rada uczelni (10.10.2018 r. z uzupełnieniem 5.11.2018)” , a następnie rozwiniętą w dokumencie „Szczegółowe zagadnienia dotyczące koncepcji szkół doktorskich na UW (17.12.2018)”. Obydwa dokumenty były przedmiotem dyskusji na posiedzeniach Senatu UW. Szczegółowe rozwiązania w nich zawarte zostały opracowane przez zespół rektorski na podstawie scenariuszy przygotowanych wcześniej przez think tank ds. przygotowania założeń nowego modelu kształcenia doktorantów.

 

Harmonogram i zakres prac

18 lutego odbyło się spotkanie członków zespołów z zespołem rektorskim UW, podczas którego omówiono harmonogram prac wynikający z terminów zawartych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. – Jesteście państwo osobami, które miały bardzo dużo styczności ze studiami doktoranckimi. Z tego powodu znaleźliście się państwo w tych zespołach – jako osoby, które mają szczególne kompetencje i umiejętności, aby zaproponować odpowiednie rozwiązania – mówił podczas spotkania prof. Marcin Pałys, rektor UW.  – W wielu dotychczasowych dyskusjach na temat szkół doktorskich, które odbywały się na uniwersytecie, pojawiało się dużo dobrych pomysłów, jak rozwiązać trudne kwestie.  Z drugiej strony mamy wiele doświadczeń z różych projektów, które były realizowane na uczelni, ale do tej pory wiedza o nich była rozproszona. Choć terminy są krótkie, jestem przekonany, że uda nam się ich dotrzymać. Będzie to oznaczało dużo pracy. Jesteśmy w gronie, które będzie miało wpływ na to, jak będzie wyglądało przyszłe kształcenie doktorantów na uniwersytecie, a to jest fundamentalna sprawa dla rozwoju zarówno uczelni, jak i poszczególnych dyscyplin naukowych. To, co uda się wypracować, może mieć fantastyczny wpływ na to, jak uniwersytet będzie wyglądał za kilka lat – podkreślał rektor.

 

Zadaniem 4 zespołów doradczych jest przygotowanie projektów:

  • regulaminu funkcjonowania szkół doktorskich, w tym sposobu funkcjonowania administracyjnego szkoły (organizacji rekrutacji, procedur odwoławczych, zasad przygotowywania indywidualnych programów kształcenia, zasad zmian promotorów);
  • zasad rekrutacji do szkół, w tym zasad podziału miejsc pomiędzy poszczególne dyscypliny reprezentowane w szkole, standardów i wymogów formalnych, jakie musi spełnić kandydat, zasad podziału punktów pomiędzy poszczególne kategorie rekrutacyjne (plan badawczy, doświadczenie naukowe, rozmowa kwalifikacyjna), schematu rozmowy kwalifikacyjnej, zasad rekrutacji doktorantów, których stypendium będzie finansowane z grantów a nie z budżetu uczelni;
  • ramowego programu kształcenia, w tym propozycji modułów zajęć obowiązkowych oraz pakietu zajęć fakultatywnych, ramowych efektów kształcenia;
  • zasad odbywania studiów, w tym praw i obowiązków doktorantów i promotorów;
  • zasad ewaluacji przebiegu pracy doktorantów i promotorów, w tym szczegółowych kryteriów oceny w zależności od dyscypliny, trybu przeprowadzania oceny śródokresowej, wzoru sprawozdania doktoranta, sprawozdania z opieki promotorskiej, ankiety oceny promotorskiej, raportu z ewaluacji;
  • zasad współpracy z radami naukowymi dyscyplin i radą naukową dziedzin, które będą zajmowały się m.in. nadawaniem stopni;

Zespoły poproszono także o przemyślenie kwestii finansowych – opracowanie katalogu wydatków z prognozą wysokości kosztów związanych z funkcjonowaniem szkół (nie dotyczy to wypłacania stypendiów, które będą finansowane z budżetu centralnego).

 

Terminy ustawowe

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ogólny regulamin szkół doktorskich, a także regulaminy poszczególnych szkół muszą zostać zatwierdzone przez Senat do 30 kwietnia 2019 r. Do 31 maja senatorowie muszą z kolei przyjąć uchwałę rekrutacyjną, określającą szczegółowe zasady naboru do szkół, a także programy kształcenia w szkołach doktorskich. Projekty tych dokumentów wypracowane przez 4 zespoły doradcze, nim trafią pod obrady Senatu, będą przedmiotem dyskusji na komisjach senackich.

 

Samorząd Doktorantów

Szkoły doktorskie zastąpią dotychczasowe studia doktoranckie (III stopnia), które będą stopniowo wygaszane. Zarząd Samorządu Doktorantów organizuje szkolenia poświęcone wdrażaniu nowej ustawy i najważniejszym zmianom, jakie w związku ze zmianą prawa czekają obecnych i przyszłych doktorantów. Informacje o szkoleniach dostępne są na stronie ZSD UW oraz na oficjalnym profilu samorządu na Facebooku.

 

Opinia Samorządu Doktorantów na temat zasad ogólnouniwersyteckich dot. szkół doktorskich, 25,02.2019 (pdf) >>