Prezentujemy „Projekt Statutu UW”, który będzie przedmiotem obrad Senatu uczelni w maju. Dokument uwzględnia uwagi zgłoszone przez społeczność akademicką.

Od początku roku akademickiego zespół rektorski zaprezentował po kolei: koncepcję szkół doktorskich, nowego modelu kształcenia, zasad powoływania rady uczelni, zasad funkcjonowania rad naukowych dyscyplin i dziedzin, senatu oraz funkcji kierowniczych. Koncepcje te były omawiane m.in. na posiedzeniach Senatu, w komisjach senackich, podczas spotkań zespołu rektorskiego z dziekanami wydziałów i kierownikami innych jednostek, a także na posiedzeniach rad wydziałów.

 

Efektem wszystkich tych dyskusji był opracowany przez Zespół rektorski ds. przygotowania projektu Statutu UW dokument „Propozycje postanowień Statutu Uniwersytetu Warszawskiego”. Został on zaprezentowany na stronie internetowej uczelni 11 kwietnia. Dokument prezentowany był także podczas posiedzenia Senatu UW 17 kwietnia. Uwagi do propozycji mogli nadsyłać wszyscy członkowie społeczności akademickiej. W sumie wpłynęło blisko 500 komentarzy. Na podstawie wyników dyskusji senackich oraz nadesłanych uwag opracowywany został „Projekt Statutu UW”.

 

Lista nadesłanych komentarzy (pdf) >>

 

List rektora UW prof. Marcina Pałysa w sprawie najważniejszych zmian w projekcie Statutu.

Projekt będzie przedmiotem obrad Senatu w maju. Wtedy rozpocznie się jego pierwsze czytanie. Dokument został także przedłożony do zaopiniowania związkom zawodowym uczelni, opiniowała go będzie również rada uczelni, gdy zostanie wybrana. W czerwcu odbędzie się drugie czytanie projektu, który wtedy będzie już uwzględniał zmiany wynikające z pierwszego czytania oraz ewentualne uwagi zgłoszone przez związki zawodowe i radę uczelni. Zwieńczeniem wszystkich tych prac będzie uchwalenie przez senat nowego Statutu UW, który – zgodnie z ustawą –  ma zacząć obowiązywać 1 października 2019 r.

Listy otwarte

8 maja rektor UW otrzymał List otwarty podpisany przez grupę senatorów w sprawie zapisów przyszłego Statutu UW – pdf >>.

Po zapoznaniu się z jego treścią, rektor zapowiedział, że ‎wszystkie zgłoszone uwagi będą przedmiotem dyskusji na najbliższych posiedzeniach Senatu.

 

14 maja rektor UW otrzymał List otwarty dyrektorów 5 instytutów w sprawie zapisów przyszłego Statutu UW – (pdf) >>