Szanowni Państwo,

 

Przed trzema tygodniami przedstawiliśmy Państwu „Propozycje postanowień Statutu Uniwersytetu Warszawskiego” i zaprosiliśmy do nadsyłania uwag do dokumentu. Wpłynęło ponad 480 komentarzy, które zostały przeanalizowane przez Zespół Rektorski ds. Przygotowania Projektu Statutu.

Obecnie prezentujemy „Projekt Statutu Uniwersytetu Warszawskiego”, uwzględniający wiele z Państwa uwag i postulatów. W niektórych przypadkach w projekcie dokumentu zaproponowano rozwiązania wariantowe, zaś Senat zdecyduje o wyborze najlepszych wariantów.

Lista wprowadzonych zmian jest długa. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na poniższe propozycje:

  1. Zostaje zachowana zasada, że wydziały i inne jednostki prowadzące dotąd studia nadal organizują kształcenie. W następnych latach to same wydziały mogą wybrać czy chcą kontynuować organizowanie kształcenia w formie zbliżonej do dotychczasowej, czy też w formie kolegiów studiów, i złożyć odpowiedni wniosek (par. 15). Możliwe jest nawet stosowanie różnych modeli dla różnych kierunków prowadzonych obecnie przez jeden wydział. Wymagane jest by wydział, który organizuje kształcenie, wskazał osobę pełniącą funkcję i posiadającą kompetencje analogiczne do dyrektora kolegium (par. 64-65), oraz by na wydziale działały rada lub rady dydaktyczne (par. 66-67), zajmujące się sprawami kształcenia. W roku akademickim 2019/2020 dotychczasowi prodziekani ds. studenckich staliby się automatycznie osobami odpowiadającymi za organizację kształcenia (par. 175) i proponowaliby skład rady dydaktycznej, która może być np. tożsama z dotychczasową komisją dydaktyczną rady wydziału lub rady instytutu. Możliwe jest też, by taką rolę odgrywała nawet cała rada wydziału lub instytutu, pod warunkiem że w posiedzeniach będą uczestniczyć wszystkie osoby wymagane w składzie rady dydaktycznej. Wnioski złożone w roku 2019/2020 skutkowałyby decyzjami obowiązującymi do końca roku akademickiego 2021/2022 (par. 175), co pozwoliłoby ocenić funkcjonowanie tego systemu w trakcie następnej kadencji i podjęcie decyzji na następne lata.
  2. Wyraźnie ustalono, że wymóg dotyczący liczby nauczycieli akademickich niezbędnych do utworzenia wydziału lub jednostki ogólnouniwersyteckiej, miałby zastosowanie tylko do jednostek nowo powstających (par. 159).
  3. Przedstawiono do dalszych rozważań trzy warianty (par. 59) procedury powoływania dziekana (zgodnie z nową ustawą, na funkcje kierownicze powołuje rektor). W wariancie pierwszym społeczność wydziału w głosowaniu indykacyjnym wskazuje kandydatów (min. 30% głosów), a rektor powołuje jedną z tych osób na funkcję dziekana, mając prawo zwrócić się jednokrotnie o wskazanie dodatkowych kandydatur. Rektor ma obowiązek powołać kandydata z łącznej listy indykacyjnej, a jedyny dopuszczalny wyjątek to nieprzeprowadzenie indykacji lub niewyłonienie kandydatów. Wariant drugi to procedura przewidziana na Uniwersytecie Jagiellońskim. Rektor akceptuje albo odrzuca kandydaturę wyłonioną w głosowaniu przeprowadzonym przez społeczność wydziału. W przypadku odrzucenia, wyłanianie kandydatury jest powtarzane, zaś w przypadku ponownego odrzucenia kandydatury, rektor powołuje dziekana z własnej inicjatywy. Trzeci zaproponowany wariant to połączenie dwóch poprzednich, w którym pierwszy krok odpowiada wariantowi 2, natomiast drugi krok – wariantowi 1.
  4. Wprowadzono Radę Rektorsko-Dziekańską, która ma zajmować się zagadnieniami zarządczymi i koordynacją planów zarówno całego Uniwersytetu i jego jednostek (par. 58).
  5. Doprecyzowano pojęcia administracji ogólnouniwersyteckiej, którą kieruje kanclerz (par. 55) i administracji w jednostkach organizacyjnych, która podlega kierownikom jednostek (par. 13).
  6. Poszerzono przepisy zapewniające jednostkom organizacyjnym decydujący wpływ na ich strukturę wewnętrzną (par. 13).

Szczegółowa lista zgłoszonych uwag oraz informacja o ich wykorzystaniu jest dostępna na stronie internetowej Uniwersytetu.

8 maja Senat UW rozpocznie I czytanie projektu Statutu. Dyskusje nad dokumentem są zaplanowane także na kolejne dwa posiedzenia tego gremium w maju.

Jestem pewny, że wspólnie uda nam się wypracować najkorzystniejsze rozwiązania dla Uniwersytetu i jego przyszłości.

 

Z poważaniem

Marcin Pałys