Uniwersytet Warszawski Władze i administracja

Działalnością Uniwersytetu kieruje rektor. Przy pomocy prorektorów nadzoruje administrację i gospodarkę, reprezentuje Uniwersytet na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, studentów i doktorantów. Jest także zobowiązany do składania Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego corocznych sprawozdań z działalności uczelni, zawierających m.in. informacje na temat wykonania planu rzeczowo-finansowego oraz obsady kadrowej na prowadzonych kierunkach studiów.

 

Władze UW w kadencji 2016-2020

 

Rektor – prof. UW dr hab. Marcin Pałys

tel. 22 55 20 355, 55 20 342, fax 22 55 24 000

rektor(at)adm.uw.edu.pl

Informacje na temat kompetencji i działalności rektora

strona domowa: marcinpalys.pl

twitter.com/Marcin_Palys

 

Prorektor ds. rozwoju – prof. UW dr hab. Anna Giza-Poleszczuk

tel. 22 55 20 588, fax 22 828 07 23

prorektorroz(at)adm.uw.edu.pl

życiorys

kompetencje

 

Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – prof. UW dr hab. Jolanta Choińska-Mika

tel. 22 55 20 354, fax 22 55 24 021

prorektorstud(at)adm.uw.edu.pl

życiorys

kompetencje

 

Prorektor ds. naukowych – dr hab. Maciej Duszczyk

tel. 22 55 20 350, fax 22 55 24 021

prorektornauka(at)adm.uw.edu.pl

życiorys

kompetencje

 

Prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej – prof. dr hab. Andrzej Tarlecki

tel. 22 55 20 443, fax 22 828 07 23

prorektorkf(at)adm.uw.edu.pl

życiorys

kompetencje

 

 Najważniejszym ciałem kolegialnym Uniwersytetu jest Senat. Jego skład oraz kompetencje określa „Statut”.

 

Uczelnię obsługują biura administracji centralnej oraz pracownicy administracyjni na wydziałach i w innych jednostkach. Pracą administracji centralnej – na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez rektora – kieruje kanclerz wraz ze swoimi zastępcami, jednym z nich jest kwestor nadzorujący finanse uczelni. Schemat administracji centralnej wraz z danymi kontaktowymi dostępny jest na stronie Administracja.

 

Mimo że w kontaktach z otoczeniem Uniwersytet najczęściej występuje jako jedna instytucja, mająca wspólną osobowość prawną, jej wewnętrzna struktura jest bardzo złożona. Oprócz 20 wydziałów, działa także 40 jednostek organizacyjnych posiadających różny status: podstawowych, międzywydziałowych, ogólnouczelnianych lub prowadzących działalność gospodarczą. Informacje o działalności wydziałów i innych jednostek wraz z danymi kontaktowymi dostępne są na stronie Wydziały i jednostki.

 

Rektor, prorektorzy, a także dziekani, kierownicy podstawowych jednostek organizacyjnych oraz ich zastępcy wybierani są na Uniwersytecie Warszawskim w drodze wyborów. Nad ich przebiegiem czuwa Uczelniana Komisja Wyborcza.

Więcej o Uniwersytecie

Przydatne kontakty i linki:

Senat UW

senat.uw.edu.pl

 

Komisje i zespoły

 

Monitor UW  

zawiera uchwały Senatu, zarządzenia rektora, uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej, inne ważne akty prawne oraz dokumenty dotyczące struktury jednostek organizacyjnych uczelni

www.monitor.uw.edu.pl

 

Ważne dokumenty  

wybór najważniejszych zewnętrznych i wewnętrznych aktów prawnych

 

Od momentu powstania Uniwersytetu w 1816 roku, na czele uczelni stało 44 rektorów. Ich sylwetki przybliża Poczet rektorów