Uniwersytet Warszawski Działania edukacyjne

Programy wizyt badawczych, programy edukacyjne dla studentów i naukowców oraz spotkania otwarte, debaty, webinary przygotowane przez uniwersyteckich ekspertów.

 • Program „Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy”

Działania edukacyjne dla osób, które przyjechały do Polski z Ukrainy od 24 lutego 2022 roku są prowadzone m.in. w ramach programu „Uniwersytet Warszawski dla Ukrainy”. Organizowane są m.in. zajęcia z aktywizacji zawodowej na polskim rynku pracy, przedsiębiorczości czy szkolenia językowe. Informacje o programie są dostępne pod adresem: https://ua.wne.uw.edu.pl/.

 

 • Program wizyt badawczych dla studentów i doktorantów z uczelni ukraińskich

„Study Visits Programme for Ukrainian Students and Doctoral Candidates at the University of Warsaw” to inicjatywa Uniwersytetu Warszawskiego skierowana do studentów i doktorantów z uczelni ukraińskich. Umożliwiła im realizację wizyt badawczych lub studiów częściowych na UW. Program trwał do końca roku akademickiego 2022/2023. Skierowany był do studentów oraz doktorantów z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski po 24 lutego 2022 roku i kształcili się na uczelniach ukraińskich w roku akademickim 2021/2022. Dofinansowanie pochodziło z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).

 

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj >>

 

 • Specjalny program stypendialny Narodowego Centrum Nauki dla studentów i naukowców z Ukrainy nieposiadających stopnia doktora

Studenci oraz naukowcy, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie i nie posiadają stopnia doktora lub uprawnień równorzędnych (w ukraińskim systemie Candidate of Science) mogli ubiegać się o przyznanie finansowania z programu stypendialnego organizowanego Narodowe Centrum Nauki.

 

Celem tej inicjatywy było finansowe wsparcie studentów/naukowców poprzez stworzenie im możliwości kontynuowania studiów, prowadzenia prac nad pracą magisterską lub rozprawą doktorską, lub realizacji innych, dowolnych form kształcenia w polskich instytucjach naukowych. Stypendia były przyznawane na okres od 6 do 12 miesięcy. Zakwalifikowani kandydaci zostali zwolnieni z opłaty za kształcenie i otrzymali stypendium w wysokości od 3,5 do 5 tys. zł. miesięcznie.

 

Więcej informacji o programie stypendialnym NCN w języku polskim i ukraińskim znajduje się na stronie BWZ UW.

 

 • Kursy językowe

W 2022 roku około 3 500 osób z Ukrainy skorzystało z kursów języka polskiego.

 

Studium Europy Wschodniej UW i Szkoła Języków Wschodnich UW organizują bezżetonowe i bezpłatne kursy podstaw języka ukraińskiego dla studentów, pracowników i wolontariuszy. Terminy kursów oraz informacje dotyczące możliwości zapisów znajdują się na stronie Szkoły Języków Wschodnich UW pod adresem: http://sjw.uw.edu.pl/pl.

 

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie organizowała bezpłatne stacjonarne zajęcia z języka polskiego jako obcego. Podczas zajęć można się było dowiedzieć: jak się przedstawić i opowiedzieć o sobie; jakie są bezpłatne platformy do nauki polskiego. Uczestnicy kursu mogli również poszerzyć swoje słownictwo i przełamać barierę językową.

 

Dla osób pochodzących z Ukrainy bezpłatne kursy języka polskiego organizował również Uniwersytet Otwarty UW. Inicjatywa skierowana była do osób powyżej 16. roku życia. Kursy odbywały się w formie stacjonarnej i online.

 

 • Wykład dla studentów zagranicznych „Ukraine in International Relations”

Centrum Europejskie UW uruchomiło 15-godzinny wykład Erasmus „Ukraine in International Relations”.  Wykład był otwarty dla wszystkich studentów zagranicznych na UW. Zajęcia online poprowadziła dr Oksana Krayevska, wykładowca Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Lwowskiego, współpracowniczka Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW oraz Centrum Europejskiego UW. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Centrum Europejskiego UW: https://www.ce.uw.edu.pl.

 

 • Seminarium z biologii dla maturzystów

Wydział Biologii UW zorganizowało cykl seminariów skierowanych do młodych osób pochodzących z Ukrainy, planujących zdawać polską lub ukraińską maturę i rozpoczęcie nauki w liceum lub studiów w Polsce. Podczas seminariów zostały poruszone zagadnienia obowiązujące podczas polskiego i ukraińskiego egzaminu maturalnego z biologii. Więcej informacji w j. polskim oraz w j. ukraińskim na temat inicjatywy znajduje się na stronie Wydziału Biologii pod adresem: https://www.biol.uw.edu.pl.

 

 • Zajęcia w charakterze wolnego słuchacza

Osoby pochodzące z Ukrainy mogły wziąć udział w zajęciach dydaktycznych z fizyki i matematyki odbywających się na Wydziale Fizyki UW. Można było dołączyć do wybranych zajęć prowadzonych w j. polskim lub w j. angielskim w charakterze wolnych słuchaczy. Na zajęciach omawiany był materiał z fizyki i matematyki w zakresie programu nauczania tych przedmiotów w liceum. Więcej informacji w j. polskim oraz w j. angielskim znajduje się na stronie Wydziału Fizyki: https://www.fuw.edu.pl.

 

Studenci z Ukrainy mogą brać udział we wszystkich zajęciach prowadzonych na Wydziale Neofilologii jako wolni słuchacze. Zajęcia prowadzone były w językach kierunkowych (tj. j. angielskim, j. niemieckim, j. francuskim, j. hiszpańskim, j. portugalskim, j. włoskim, j. węgierskim, j. fińskim). Informacja dotycząca możliwości udziału w zajęciach znajduje się na stronie Wydziału Neofilologii na Facebooku w j. polskim i w j. ukraińskim.

 

Podobną możliwość – uczestnictwa w zajęciach kierunkowych, jako wolny słuchacz – zapewniał Wydział Lingwistyki Stosowanej, na kierunkach: ukrainistyka, białorutenistyka, rusycystyka, kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, lingwistyka stosowana.

 

W charakterze wolnego słuchacza można było także uczestniczyć w zajęciach organizowanych na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW czy na Wydziale Socjologii.

 

 • Bieżące komentarze polityczne SEW

Studium Europy Wschodniej zorganizowało cykl otwartych wykładów połączonych z dyskusjami online „Ukraina 2022’’. Celem inicjatywy była pogłębiona analiza wydarzeń w Ukrainie, ich tła oraz możliwych konsekwencji. Spotkania prowadzili wykładowcy SEW oraz zaproszeni goście. Więcej informacji znajduje się na stronie jednostki: https://studium.uw.edu.pl.

 

Zapis transmisji wykładów będących częścią cyklu, dostępny jest na profilu Portalu Spraw Zagranicznych (partnera wydarzenia) na YouTube.

 

Studium Europy Wschodniej publikuje także filmy na profilu jednostki na YouTube, w których Jan Malicki, kierownik SEW, mówi o bieżącej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie. Materiały dostępne są na stronie Studium Europy Wschodniej.

 

 • Wydanie specjalne magazynu „CMR Spotlight” OBM UW: „Agresja rosyjska na Ukrainę i migracja przymusowa: rola Polski w pierwszych dniach kryzysu”

W specjalnym wydaniu magazynu „CMR Spotlight”, zespół Ośrodka Badań nad Migracjami UW opisuje najważniejsze fakty dotyczące migracji przymusowych wywołanych rosyjską agresją na Ukrainę, jej skutków, reakcji UE, państwa polskiego oraz polskiego społeczeństwa. Badacze proponują także rekomendacje dotyczące dalszych działań mających na celu złagodzenie skutków kryzysu. „CMR Spotlight” można pobrać na stronie OBM UW. Publikacja dostępna jest także w j. angielskim pod adresem: https://www.migracje.uw.edu.pl/publikacje.

 

 • „Dzieje Ukrainy à la russe…”

Na Wydziale Historii UW 28 lutego 2022 roku odbyła się debata „Dzieje Ukrainy à la russe…”. Uczestnicy debaty rozmawiali będą o historii Ukrainy, fake newsach dotyczących relacji między Ukrainą a Rosją, współczesnych zależnościach pomiędzy tymi krajami oraz o trwającej wojnie.

 

W spotkaniu wzięli udział: prof. Joanna Getka z Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW (Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej), dr Bartłomiej Gajos z Instytutu Historii PAN, prof. Hieronim Grala z Wydziału „Artes Liberales” UW oraz dr Piotr Kroll i dr hab. Artur Markowski (prowadzenie) z Wydziału Historii UW. Wydarzenie odbyło się w Sali Kolumnowej budynku Wydziału Historii przy Krakowskim Przedmieściu 26/28. Zapis transmisji debaty dostępny jest na stronie Wydziału Historii na Facebooku pod adresem: https://www.facebook.com/watch/live. 

 

 • „Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie?”

28 lutego 2022 roku odbył się webinar Uniwersytetu Otwartego UW z psychologiem dziecięcym dr Aleksandrą Piotrowską. Webinar dotyczył tematu „Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie?”. Zapis transmisji wydarzenia znajduje się pod adresem: https://www.uo.uw.edu.pl.

 

 • „O języku ukraińskim”

1 marca 2022 roku odbyło się spotkanie „O języku ukraińskim” organizowane przez Koło Naukowe Twarde Jery Wydziału Polonistyki UW. Podczas spotkania poruszone zostały poruszone zagadnienia związane z przeszłością i teraźniejszością języka ukraińskiego. Więcej informacji znajduje się na stronie koła naukowego >>

 

 • „Jak przygotować się do przyjęcia ukraińskich dzieci w klasie?”

4 marca 2022 roku odbyło się webinarium „Jak przygotować się do przyjęcia ukraińskich dzieci w klasie?” organizowane przez Szkołę Edukacji PAFW i UW. Spotkanie online skierowane było do nauczycieli, dyrektorów, wolontariuszy i rodziców. Eksperci – nauczyciele i asystenci międzykulturowi z Domu Ukraińskiego w Warszawie – opowiedzieli o najważniejszych kwestiach związanych z integracją dzieci i młodzieży: zarówno od strony psychologicznej i kulturowej, jak i dydaktycznej. Zapis transmisji wydarzenia znajduje się na stronie Szkoły Edukacji PAFW i UW >>

 

 • Webinar „Czy bać się awarii elektrowni atomowej?”

8 marca 2022 roku odbył się webinar „Czy bać się awarii elektrowni atomowej?”. Prelegentami byli naukowcy z Wydziału Fizyki UW: prof. dr hab. Zygmunt Szefliński oraz dr Beata Brzozowska. Webinar został zorganizowany przez Uniwersytet Otwarty UW. Zapis transmisji spotkania dostępny jest na profilu UOUW na YouTube >>

 

 • Webinar „Migracje i miasta w czasie kryzysu humanitarnego”

Jak skutecznie zarządzać rozproszonymi działaniami realizowanymi przez lokalne administracje, organizacje pozarządowe i wolontariuszy? Jakie rozwiązania sprawdzają się najlepiej i już się sprawdziły w społecznościach od lat przyjmujących migrantów przymusowych i czego mogą się od nich nauczyć społeczności mniej doświadczone w tym zakresie? Na te pytania odpowiadali uczestnicy webinaru zorganizowanego 8 marca 2022 roku przez Zespół Polityk Migracyjnych i Zespół Badań Społeczno-Kulturowych Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Celem spotkania była dyskusja na temat aktualnych uwarunkowań dotyczących przyjmowania migrantów przymusowych, wyzwań temu towarzyszących, a także najlepszych praktyk w zakresie zarządzania sytuacją kryzysową i odpowiedzi na najbardziej niezbędne potrzeby osób uciekających z Ukrainy w zakresie zakwaterowania, edukacji, dostępu do służby zdrowia czy rynku pracy. To seminarium rozpoczyna cykl spotkań dotyczących odpowiedzi miast na potrzeby migrantów w czasie kryzysu.

 

Organizatorami spotkania byli: dr Kamila Fiałkowska, dr Marta Jaroszewicz, dr Marta Kindler, dr Karolina Łukasiewicz, dr hab. Michał Nowosielski, dr Marta Pachocka, Dominik Wach.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie OBM UW >>

Zapis transmisji spotkania dostępny jest na kanale YouTube OBM UW >>

 

 • Warsztaty online „Jak rozpoznawać dezinformację”

Czym jest fake news i jak go rozpoznać? Po czym poznać, że post został napisany przez bota lub powstał, by szerzyć nieprawdziwe treści? Tego będzie można było dowiedzieć się podczas warsztatów zorganizowanych przez Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu UW i Welcome Point UW. Warsztaty odbyły się w języku polskim oraz angielskim.

 

 • Webinar „Uchodźca w naszym domu. Jak pomagać?”

10 marca 2022 roku odbył się webinar „Uchodźca w naszym domu. Jak pomagać?”, organizowany przez Wydział Socjologii UW. Podczas spotkania można było poznać odpowiedzi na pytania: jak zadbać o naszych gości i jak zadbać o siebie oraz innych domowników? Jakie wyzwania niesie komunikacja międzykulturowa w przestrzeni domu? Czego możemy nauczyć się od osób z doświadczeniem pomocy uchodźcom? W wydarzeniu wzięli udział: dziennikarka Anna Alboth oraz dr Marta Pietrusińska − ekspertki i aktywistki specjalizujące się w tematyce migracyjnej oraz pracy z uchodźcami. Spotkanie poprowadziła dr Sylwia Urbańska z Wydziału Socjologii UW, autorka badań o przemianach życia rodzinnego w migracjach i w społecznościach wiejskich, w tym książki „Matka Polka na odległość. Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989-2009”. Zapis transmisji spotkania dostępny jest pod adresem: https://www.facebook.com/zakladIIiES

 

 • Spotkanie informacyjne z ekspertami pracującymi w zespołach interdyscyplinarnych, które zajmują się walką z dezinformacją

Wydarzenie było okazją do poznania sposobów i zakresu działania zespołów i włączenia się w ich prace na zasadach wolontariatu. Spotkanie odbyło się 11 marca 2022 roku stacjonarnie oraz na platformie Zoom. Więcej informacji znajduje się na stronie Wydziału Socjologii na Facebooku >>

 

 • Seminarium dotyczące kryzysu humanitarnego

18 marca 2022 roku Ośrodek Badań nad Migracjami UW zorganizował seminarium dotyczące wyzwań związanych z przyjęciem uchodźców w Polsce oraz wniosków z przebiegu innych kryzysów w Europie. Zapis spotkania można obejrzeć na stronie Ośrodka Badań nad Migracjami na Facebooku. Zapis pozostałych wydarzeń dotyczących kryzysu migracyjnego w związku z wojną w Ukrainie można obejrzeć w serwisie https://www.youtube.com jednostki.

 

 • Rozmowa o edukacji cyfrowej

27 listopada 2023 roku odbędzie się spotkanie w ramach koordynowanego przez UW projektu 4EU+ for Ukraine. W spotkaniu online może uczestniczyć każdy zainteresowany tematyką ChatGPT, rzeczywistość wirtualna, wykorzystywanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Sojuszu 4EU+ >>

Informacje dotyczące inicjatyw dydaktycznych, kursów językowych i edukacyjnych spotkań otwartych znajdują się na stronie Biura Innowacji Dydaktycznych UW (koordynatora tego rodzaju działań podejmowanych na uczelni, przeznaczonych dla obywateli Ukrainy) pod adresem: https://bid.uw.edu.pl/solidarni-z-ukraina.

 

Kontakt: bid(at)uw.edu.pl.

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn