„Study Visits Programme for Ukrainian Students and Doctoral Candidates at the University of Warsaw” to inicjatywa Uniwersytetu Warszawskiego skierowana do studentów i doktorantów z uczelni ukraińskich. Program rozpoczął się 27 kwietnia.

Program jest skierowany do studentów oraz doktorantów z Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski po 24 lutego 2022 roku i kształcili się na uczelniach ukraińskich w roku akademickim 2021/2022. Będzie realizowany w obecnym i przyszłym roku akademickim. Warunkiem uczestnictwa jest zobowiązanie do podjęcia badań naukowych na UW, w dowolnej z dziedzin prowadzonych na uczelni. Dofinansowanie będzie pochodzić z programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).

 

Wizyta uczestnika programu na UW może trwać od trzech do sześciu miesięcy (w roku akademickim 2021/2022 i 2022/2023). Uczestnicy (otrzymujący status studenta lub doktoranta goszczącego) będą zwolnieni z opłat za kształcenie. Poza komponentem badawczym uczestnicy będą mogli ubiegać się o udział w dostępnych zajęciach na UW, w tym w kursie języka polskiego, a także o zakwaterowanie w domu studenta na czas trwania wizyty.

 

Przyjętym w ramach programu studentom i doktorantom przysługuje legitymacja studenta lub doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego, dostęp do zasobów bibliotecznych, a w przypadku zgłoszenia chęci udziału w zajęciach dydaktycznych – żetony na zajęcia ogólnouniwersyteckie i kursy języka polskiego.

 

Studenci i doktoranci goszczący na UW będą mogli ubiegać się także o stypendium pobytowe (środki na pokrycie kosztów pobytu i zakwaterowania), zgodnie z zarządzeniem nr 130 rektora UW z 12 grudnia 2018 roku w sprawie Regulaminu przyjmowania gości na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansowania kosztów ich pobytu.

 

Nabór będzie prowadzony przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW w sposób ciągły, na zasadzie konkursu, aż do wyczerpania miejsc. Warunkiem kwalifikacji jest przyjęcie zgłoszenia przez jednostkę dydaktyczną przyjmującą na UW, akceptacja planu badawczego oraz wyznaczenie opiekuna naukowego. O przyjęciu decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyjęcia do programu oraz zasady realizacji wizyty badawczej na UW znajdują się w zarządzeniu nr 44 rektora UW z 4 kwietnia 2022 roku w sprawie Programu wizyt badawczych na Uniwersytecie Warszawskim dla studentów i doktorantów z Ukrainy.