We współpracy z  przedstawicielami studentów w Senacie UW oraz z Komisji Doraźnej Parlamentu Studentów UW uczelnia przygotowała projekt nowego Regulaminu studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich. Proponowana wersja dokumentu uwzględnia zmiany wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz związane z wyzwaniami strojącymi przed uniwersytetem. Uwagi do projektu należy przesyłać do 25 marca na adres regulamin.studia@uw.edu.pl.

Zgodnie z ustawą Regulamin studiów powinien zostać uchwalony na co najmniej 5 miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego. Będzie on przedmiotem obrad Senatu UW 17 kwietnia 2019 roku.

 

Dokument będzie przedmiotem dyskusji studenckich ciał przedstawicielskich, w tym Parlamentu Studentów UW.

Uniwersytet Warszawski jest naszym wspólnym dobrem, dlatego też namysł nad zapewnieniem właściwej organizacji i wysokiej jakości kształcenia studentów powinien stanowić wspólną troskę wszystkich członków społeczności akademickiej. Z powyższego względu liczę na aktywne włączenie się w projektowanie nowego Regulaminu studiów na Uniwersytecie Warszawskim wszystkich członków naszej wspólnoty, zwłaszcza samych studentów – prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia w liście skierowanym do studentek i studentów

List prof. Jolanty Choińskiej-Miki, prorektor UW do studentek i studentów UW (pdf)
Projekt Regulaminu studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich (pdf)

Władze Uniwersytetu proszą o nadsyłanie uwag do projektu do 25 marca na adres regulamin.studia@uw.edu.pl.