Umacnianie pozycji UW jako uczelni badawczej prowadzącej kształcenie na najwyższym poziomie, wzmacnianie umiędzynarodowienia, zmiany infrastrukturalne, inicjatywy ogólnouniwersyteckie budujące świadomość i wspierające społeczność akademicką, to cele jakie przyświecały działaniom Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2016-2020. W ciągu czterech ostatnich lat na UW zrealizowanych zostało wiele pomysłów i programów, z których korzystać mogą studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu.

Uniwersytet 2016-2020 – wyzwania na przyszłość

Uniwersytet 2016-2020 – przemiany wewnętrzne uczelni

Uniwersytet 2016-2020 – rozwój inwestycyjny

Uniwersytet 2016-2020 – pozycja w Polsce i na świecie