Opracowanie nowej strategii UW, cyfryzacja działalności uczelni i uproszczenie procedur, a także rozwój zdalnego nauczania przy zachowaniu jego wysokiej jakości – między innymi takie wyzwania stojące przed Uniwersytetem wskazuje prof. Marcin Pałys, kończąc drugą kadencję na stanowisku rektora uczelni.

Prof. Pałys pełni funkcję rektora od 2012 roku. W drugiej kadencji 2016-2020 wspiera go zespół prorektorów złożony z: prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. Jolanty Choińskiej-Miki, prorektora ds. naukowych prof. Macieja Duszczyka, prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej prof. Andrzeja Tarleckiego, a do końca sierpnia 2019 roku także prorektor ds. rozwoju prof. Anny Gizy-Poleszczuk.

 

– Gdy patrzymy na różne wskaźniki, w tym finansowe, widać, że Uniwersytet pozostaje na koniec tej kadencji w stabilnej sytuacji – mówił rektor Marcin Pałys, podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Senatu, na którym zespół rektorski przedstawił „Sprawozdanie z działalności uczelni w roku 2019”.

Zostało uruchomionych wiele ogólnouczelnianych programów strategicznych i przedsięwzięć, które mogą zapewnić nam w następnych latach bardzo istotny rozwój w zakresie kształcenia i prowadzenia badań naukowych, reputację, prestiż, pozycję oraz możliwość stawania się coraz lepszą instytucją. Te programy przyniosą swoje owoce, jeśli pozwolimy im się dobrze rozwijać – prof. Marcin Pałys, rektor UW.

– Mam w wielu miejscach satysfakcję z tego, co udało się osiągnąć, ale mam też świadomość, wraz z całym zespołem rektorskim, wyzwań, które stoją przed Uniwersytetem – zwrócił się do senatorów rektor Pałys, wskazując jego zdaniem najważniejsze:

  • opracowanie przemyślanej strategii odpowiadającej ambicjom Uniwersytetu,
  • dalsze upraszczanie procedur i procesowe podejście do organizacji uczelni,
  • cyfryzacja działalności Uniwersytetu, w tym rozwój narzędzi umożliwiających lepszy dostęp do danych zarządczych,
  • uporządkowanie zarządzania nieruchomościami oraz infrastrukturą – budynkami, dużą aparaturą, systemami it,
  • rozwój zdalnego nauczania przy zachowaniu jakości,
  • zmiany organizacyjne w administracji uczelni i rozwój wsparcia administracyjnego,
  • opracowanie nowych zasad podziału środków wewnątrz uczelni w związku ze zmianami zewnętrznymi,
  • opracowanie kodeksu etycznego, który pomagałby w rozstrzyganiu spraw trudnych, w których standardy etyczne zostały naruszone.

W kontekście cyfryzacji uczelni rektor podkreślił, że są to działania wymagające wielu lat pracy, wysiłku i współpracy wewnątrz uczelni: – Kryzys związany z pandemią pokazał nam, jak ważne są np. kompatybilne rozwiązania dotyczące sfery it, jak powinna być rozwijana na Uniwersytecie umiejętność zarządzania pracą zdalną czy mobilnością. Zgodnie z powiedzeniem Never waste a good crisis powinniśmy skorzystać z obecnej sytuacji, aby Uniwersytet był coraz lepszy.

 

Rektor Pałys odniósł się także do społecznej roli uniwersytetów i toczących się na ten temat na całym świecie dyskusji, które jego zdaniem wkrótce zawitają także do Polski.

Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wobec uczelni są oczekiwania zewnętrzne. Dziś na całym świecie toczą się dyskusje, jaka jest rola społeczna uczelni. Za moment dotrą także do Polski. Po co społeczeństwu potrzebne są uniwersytety? Dlaczego należy w nie inwestować i je rozwijać? Będziemy musieli odpowiedzieć na tego rodzaju pytania. Wyjaśnić, dlaczego warto finansować uczelnie, a nie zmniejszać to finansowanie, bo nasz wkład w rozwój gospodarki może się wydawać mniejszy, niż opinia społeczna by tego oczekiwała – prof. Marcin Pałys, rektor UW.

Podsumowując drugą kadencję na stanowisku rektora UW, prof. Marcin Pałys odniósł się do swojej współpracy z prorektorami i celów, jakie przyświecały w pracy całemu zespołowi.

Pracowaliśmy jako zespół. Bardzo wiele naszych działań wynikało z umiejętności dyskutowania, wspólnego wyciągania wniosków i osiągania rezultatów. Uważaliśmy, że mamy obowiązek przyjmować postawę, której wymaga od nas pełniona funkcja – rektora i prorektorów. Po pierwsze, by wspierać sprawy Uniwersytetu, kierując się najlepiej rozumianym jego interesem. Po drugie, by nie uchybić godności, jaką społeczność nam powierzyła. Po trzecie, by na pierwszym miejscu stawiać Uniwersytet i jego społeczność, a nie chęć zysku czy osiągnięcia osobistej sławy dzięki zajmowanemu stanowisku. Mam nadzieję, że udało nam się to osiągnąć – prof. Marcin Pałys, rektor UW.

Kadencja Senatu UW 2016-2020

W poprzednich odcinkach cyklu „Uniwersytet 2016-2020” przedstawiliśmy bilans ostatnich 4 lat w kontekście: pozycji UW w Polsce i na świecie; rozwoju inwestycyjnego uczelni; przemian wewnętrznych. 

 

Na zakończenie prezentujemy krótkie podsumowanie kadencji Senatu UW 2016-2020 w liczbach:

 

53

posiedzenia Seantu UW, w latach 2016/2017, 2017/2018, 2019/2020 – po 10, w roku 2018/2019 – 23

3 ostatnie posiedzenia w tej kadencji (22 kwietnia, 20 maja i 24 czerwca 2020) odbyły się w formie zdalnej

najdłuższe posiedzenie trwało 12 godzin i dotyczyło nowego Statutu UW

 

62

członków Senatu, 6 osób z głosem doradczym, 5 stałych gości Senatu

 

7

komisji senackich, 2 grupy robocze, 1 zespół roboczy

 

564

uchwały Senatu, w tym 168 dot. studiów, 62 dot. spraw kadrowych, zatrudnień i nagród, 57 dot. rekrutacji, 24 dot. Statutu, strategii, regulaminów i sprawozdań