Senat UW przyjął na posiedzeniu 26 czerwca nowy Statut Uniwersytetu Warszawskiego. Dokument wejdzie w życie 1 października 2019 roku.

Jest to dokument kompromisowy, powstały w wyniku wielomiesięcznych konsultacji oraz licznych dyskusji. Dziękuję wszystkim członkom społeczności akademickiej, którym zależało, by powstał dokument uwzględniający specyfikę UW jako najważniejszego ośrodka akademickiego w naszym kraju i ambicje naszej uczelni na arenie międzynarodowej – prof. Marcin Pałys, rektor UW.

Zgodnie z obowiązującą od jesieni 2018 roku ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce polskie uczelnie są zobowiązane do przyjęcia w ciągu roku nowych statutów uwzględniających zmiany w prawie krajowym. Przedstawienie projektów statutów jest zadaniem rektorów uczelni, a ich uchwalenie rolą senatów szkół wyższych.

 

Opracowanie Statutu UW poprzedziły wielomiesięczne dyskusje toczące się na uczelni dotyczące możliwych kierunków zmian. 5 grudnia 2018 roku prof. Marcin Pałys, rektor UW powołał zespół rektorski ds. przygotowania projektu Statutu Uniwersytetu Warszawskiego. 11 kwietnia 2019 roku zaprezentowano do publicznej konsultacji „Propozycje postanowień Statutu UW” – każdy członek społeczności akademickiej mógł nadesłać uwagi. W sumie wpłynęło blisko 500 komentarzy.

 

30 kwietnia rektor Pałys przedstawił Projekt Statutu UW. I czytanie dokumentu przez Senat UW trwało podczas posiedzeń 15, 22 oraz 29 maja. II czytanie projektu – który uwzględniał poprawki zgłoszone w trakcie I czytania – rozpoczęło się 12 czerwca i było kontynuowane 14 czerwca.

 

Dyskusja nad dokumentem toczyła się także podczas posiedzeń Komisji Senackiej Prawno-Statutowej. Projekt został zaopiniowany przez Radę uczelni UW oraz związki zawodowe działające na uczelni.

 

Dotychczasowy Statut UW obowiązywał przez 13 lat – został uchwalony w czerwcu 2006 roku.

 

Zdaniem rektora UW Marcina Pałysa najważniejsze zmiany, które wprowadza uchwalony 26 czerwca Statut UW, to:

  • nowy model kształcenia doktorantów i powstanie szkół doktorskich, w tym Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej,
  • powołanie Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia oraz rad dydaktycznych działających na rzecz ulepszania oferty dydaktycznej UW, a także możliwość organizowania kształcenia w formie kolegiów studiów,
  • powstanie Rad Naukowych Dyscyplin dbających o rozwój dyscyplin niezależnie od tego, w ilu różnych jednostkach organizacyjnych na uczelni dana dyscyplina ona uprawiana.