Od 1 września 2020 roku na Uniwersytecie w miejsce Wydziału Filozofii i Socjologii działać będą dwie jednostki: Wydział Filozofii oraz Wydział Socjologii. Pozytywną opinię w tej sprawie wydał 22 kwietnia Senat UW. Zarządzenie rektora ukazało się 10 czerwca.

Wniosek w sprawie przekształcenia Instytutu Filozofii w Wydział Filozofii został złożony do rektora UW prof. Marcina Pałysa 1 października 2019 roku. Do jego przeanalizowania rektor powołał specjalny zespół, którego przewodniczącym był prof. Maciej Jędrusik, dziekan Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, a wiceprzewodniczącą prof. Agnieszka Mostowska, dziekan Wydziału Biologii.

 

Wnioski ze swoich prac zespół przedstawił podczas posiedzenia Senatu UW 22 kwietnia 2020 roku. Zespół uznał wniosek Instytutu Filozofii za zasadny i zaproponował utworzenie nowego Wydziału Filozofii na bazie dotychczasowego Instytutu Filozofii oraz przekształcenie Wydziału Filozofii i Socjologii w Wydział Socjologii. Senat w głosowaniu wyraził pozytywną opinię na temat tej propozycji (Uchwała nr 528 Senatu UW z dnia 22 kwietnia 2020 r.)

 

10 czerwca 2020 roku rektor UW wydał zarządzenie w sprawie przekształcenia Wydziału Filozofii i Socjologii. Zgodnie z zarządzeniem 1 września 2020 roku Instytut Filozofii przekształca się w Wydział Filozofii, a Wydział Filozofii i Socjologii staje się Wydziałem Socjologii. Organizację wewnętrzną obydwu wydziałów określają ich regulaminy stanowiące załącznik do zarządzenia rektora.

 

Jednocześnie od 1 października Wydział Filozofii będzie odpowiedzialny za organizację i realizację kształcenia na kierunkach: bioetyka, filozofia, International Studies in Philosophy, kognitywistyka. Z kolei Wydziałowi Socjologii powierzono organizację i realizację kształcenia na kierunkach: socjologia, socjologia cyfrowa, język i społeczeństwo – interdyscyplinarne studia nad dyskursem.

Zarządzenie nr 124 rektora UW z 10 czerwca 2020 r. w sprawie przekształcenia Wydziału Filozofii i Socjologii

W październiku 2019 roku wnioski o przekształcenie w wydziały złożyły również Instytut Historyczny oraz Instytut Archeologii, obydwa wchodzące obecnie w skład Wydziału Historycznego. Zespół powołany przez rektora, pod przewodnictwem prof. Macieja Jędrusika, przeanalizował również te wnioski. Pozytywną opinię w ich sprawie wydał Senat UW. 15 czerwca ukazało się zarządzenie rektora UW w sprawie przekształcenia Wydziału Historycznego. Więcej informacji >>