Uniwersytet Warszawski Ankiety oceniające jakość kształcenia

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW od 2008 r. prowadzi systematyczne badania ewaluacyjne. Kieruje ujednoliconym systemem studenckich ankiet oceny zajęć dydaktycznych. Realizuje także badania wśród doktorantów i pracowników. Na podstawie danych zebranych w trakcie ogólnouniwersyteckich badań ankietowych PEJK UW sporządza raporty badawcze, które przekazuje rektorowi, Uczelnianemu Zespołowi Zapewnienia Jakości Kształcenia, Senatowi UW, Zarządowi Samorządu Studentów UW oraz Zarządowi Samorządu Doktorantów UW. Informacje przedstawione w raporcie stanowią podstawę do zmian poprawiających jakość kształcenia na uczelni.

 

Studencka ocena zajęć

Pracownia przeprowadza ankiety studenckie na życzenie wydziałów.Za realizację badania, czyli zgromadzenie danych, odpowiedzialna jest jednostka dydaktyczna. Zgromadzone ankiety przekazuje się Uczelnianemu Centrum Personalizacji (UCP), które skanuje ankiety, a następnie przekazuje je w formie cyfrowej do PEJK. Na  podstawie tych danych są opracowywane wyniki ankiet, które następnie przekazywane są kierownikom jednostek dydaktycznych oraz wykładowcom zajęć uwzględnionych w badaniu.

Zobacz więcej

 

Ankieta studencka

Ankieta studencka bazuje na krótkim kwestionariuszu zawierającym dziewiętnaście pytań, dostępnym w dwóch wersjach językowych, polskiej i angielskiej, dotyczącym oceny zajęć. W 2015 r. przeprowadzono piątą edycję badania opinii wśród studentów. Ankietę wypełniło ponad 5 tys. osób. Jej wyniki zostały opublikowane w Raporcie.

 

Ankieta doktorancka

Ogólnouniwersytecka ankieta dla doktorantów po raz pierwszy została przeprowadzona w 2011 r. Respondenci odpowiadali na pytania dotyczące m.in. oferty dydaktycznej dla doktorantów, rozwoju naukowego, sytuacji bytowej czy wsparcia ze strony uczelni. W badaniu wzięło udział 576 doktorantów. W 2014 r. PEJK przeprowadziła drugą edycję tej ankiety. W badaniu zostały uwzględnione następujące dziedziny: organizacja studiów, aktywność naukowa doktorantów, rola i pozycja doktorantów, przestrzeganie praw doktorantów, sytuacja zawodowa i bytowa doktorantów oraz zadowolenie ze studiów. W ankiecie wzięło udział 235 respondentów.

 

Ankieta pracownicza

Uniwersytet planuje przeprowadzać ankietę wśród pracowników naukowych i dydaktycznych raz w kadencji. Pierwsze badanie wśród nauczycieli akademickich i lektorów przeprowadzone było w 2010 r. Jego celem było zrekonstruowanie wizerunku UW w oczach jego wykładowców, opisanie charakteru więzi pracowników z uczelnią jako miejscem rozwoju naukowego i zawodowego, a zarazem pracodawcą. W ankiecie wzięło udział 1030 osób.

Przydatne kontakty i linki

Biuro Jakości Kształcenia UW

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW

 

 

Raporty z badań:

Ankieta wśród studentów: 2008, 2009, 2010, 2012, 2015

Ankieta wśród doktorantów: 2011, 2014

Ankieta wśród pracowników: 2010