Uniwersytet Warszawski Ankiety oceniające jakość kształcenia

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW od 2008 r. prowadzi systematyczne badania ewaluacyjne. Kieruje ujednoliconym systemem studenckich ankiet oceny zajęć dydaktycznych. Realizuje także badania wśród doktorantów i pracowników. Na podstawie danych zebranych w trakcie ogólnouniwersyteckich badań ankietowych PEJK UW sporządza raporty badawcze, które przekazuje rektorowi, Uczelnianemu Zespołowi Zapewnienia Jakości Kształcenia, Senatowi UW, Zarządowi Samorządu Studentów UW oraz Zarządowi Samorządu Doktorantów UW. Informacje przedstawione w raporcie stanowią podstawę do zmian poprawiających jakość kształcenia na uczelni.

 

 

Przydatne kontakty i linki

Biuro Innowacji Dydaktycznych

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW

 

 

Raporty z badań:

Ankieta wśród studentów: 2008, 2009, 2010, 2012, 2015, 2020, 2021, 2022

Ankieta wśród doktorantów: 2011, 2014

Ankieta wśród pracowników: 2010, 2018, 2021