Uniwersytet Warszawski Ankiety oceniające jakość kształcenia

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW od 2008 roku prowadzi systematyczne badania ewaluacyjne. Kieruje ujednoliconym systemem studenckich ankiet oceny zajęć dydaktycznych. Realizuje także badania wśród doktorantów i pracowników. Na podstawie danych zebranych w trakcie ogólnouniwersyteckich badań ankietowych PEJK UW sporządza raporty badawcze, które przekazuje rektorowi, Uczelnianemu Zespołowi Zapewnienia Jakości Kształcenia, Senatowi UW, Zarządowi Samorządu Studentów UW oraz Zarządowi Samorządu Doktorantów UW. Informacje przedstawione w raporcie stanowią podstawę do zmian poprawiających jakość kształcenia na uczelni.

 

Ewaluacja procesu kształcenia

W 2022 roku przeprowadzono dwie edycje (w semestrze zimowym i letnim) Studenckiej Ankiety Oceny Zajęć Dydaktycznych wśród jednostek Uniwersytetu Warszawskiego przy użyciu systemu USOSweb. Wyniki ankiet udostępniono osobom prowadzącym zajęcia oraz kierownikom jednostek dydaktycznych.

 

Zrealizowano także badania wśród uczestników i uczestniczek szkół doktorskich, którego celem było poznanie opinii na temat nowego sposobu kształcenia doktorskiego, w tym m.in. organizacji kształcenia, współpracy z promotorem, aktywności naukowej, aktywności zawodowej oraz sytuacji bytowej.

 

Przeprowadzono badania i przygotowano raport w VIII edycji Ogólnouniwersyteckiego Badania wśród studentów i studentek, które miało na celu: określenie poziomu satysfakcji ze studiów i studiowania oraz poczucia identyfikacji z uczelnią, diagnozę i ocenę funkcjonowania systemu wsparcia studentów i studentek przez uczelnię oraz identyfikację słabych stron tego systemu i obszarów wymagających naprawy, identyfikację uwarunkowań aktywności akademickiej i zaangażowania studentów oraz studentek w życie uczelni.

 

Przygotowano i przeprowadzono badanie „Przejście między etapami edukacyjnymi”. Jego celem było poznanie opinii o studiach na UW oraz planów edukacyjno-zawodowych osób na ostatnim roku studiów I stopnia. Ankieta była dostępna za pośrednictwem

systemu „Ankieter” w grudniu 2022 roku.

 

Kontynuowano realizację partnerskiego projektu systemowego Zintegrowana Platforma Analityczna we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki. Wśród celów projektu wymienia się m.in. przygotowanie i udostępnienie narzędzi analitycznych służących prowadzeniu zaawansowanych badań opartych na danych administracyjnych w kluczowych obszarach polityk publicznych związanych z edukacją, rynkiem pracy, pomocą społeczną, systemem podatkowym, ochroną zdrowia i epidemiologią oraz instytucjonalizacja współpracy środowisk naukowych i administracji publicznej przy prowadzeniu badań wspierających polityki publiczne. W ramach projektu w 2022 roku Zespół Pracowni Ewaluacji Jakości Kształcenia działającej w ramach Biura Innowacji Dydaktycznych m.in.:

  • zakończył fazę realizacyjną badania „Trajektorie edukacyjne dzieci i młodzieży”;
  • przygotował raport i rozpoczął fazę wdrożeniową badania;
  • kontynuował fazę wdrożeniową badania „Aktywizacja zawodowa absolwentów szkół”;
  • uczestniczył w pracach koncepcyjnych nad budową Centrum Kompetencji Zintegrowanej Platformy Analitycznej;
  • uczestniczył w pracach legislacyjnych mających na celu stworzenie ram prawnych umożliwiających analizy danych administracyjnych na użytek badań;
  • opracował materiały na użytek działań informacyjnych związanych ze Zintegrowaną Platformą Analityczną oraz koncepcjami ochrony danych osobowych.

Przydatne kontakty i linki

Biuro Innowacji Dydaktycznych

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW

 

 

Raporty z badań:

Ankieta wśród studentów: 2008, 2009, 2010, 2012, 2015, 2020, 2021, 2022

Ankieta wśród doktorantów: 2011, 2014

Ankieta wśród pracowników: 2010, 2018, 2021