Rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Z. Nowak powołał Punkt Doradztwa ds. Jakości Kształcenia w Biurze Innowacji Dydaktycznych UW.

Punkt Doradztwa ds. Jakości Kształcenia został utworzony przy zespole ds. jakości kształcenia. Do jego zadań należy:

 

  • oferowanie usług wspierających jednostki dydaktyczne w zakresie przygotowania do akredytacji zewnętrznych, opracowywania i wdrażania systemów zapewniania jakości kształcenia na kierunkach studiów, studiach podyplomowych i programach kształcenia w szkołach doktorskich, budowania i upowszechnienia kultury doskonalenia dydaktycznego w jednostkach, budowania kultury współpracy z interesariuszami zewnętrznymi,
  • oferowanie indywidualnych konsultacji, seminariów i szkoleń mających upowszechniać wytyczne, procedury i dobre praktyki w zakresie jakości kształcenia,
  • prowadzenie i aktualizowanie listy ekspertów Punktu Doradztwa ds. Jakości Kształcenia.

 

Utworzenie Punktu Doradztwa ds. Jakości Kształcenia oraz rozwój katalogu usług wspierających jednostki dydaktyczne to jedno z kluczowych działań Projektu Doskonałości Dydaktycznej Uczelni, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt skierowany jest do kadry zarządzającej i administracyjnej Uniwersytetu Warszawskiego, wspierającej proces dydaktyczny.

Więcej informacji na temat Punktu Doradztwa ds. Jakości Kształcenia można znaleźć na stronie Biura Innowacji Dydaktycznych >>