Uniwersytet Warszawski Start na rynku pracy

Biuro Karier

Z myślą o ułatwieniu studentom i absolwentom pierwszego kontaktu z rynkiem pracy stworzono na uczelni Biuro Karier. Pośredniczy ono w kontaktach między pracodawcami a studentami. Podczas indywidulanych konsultacji pracownicy biura podpowiadają, co należy poprawić w CV, aby było ono bardziej czytelne dla pracodawcy, a co za tym idzie – skuteczne. Chętni mogą skorzystać z usług doradcy zawodowego. Organizowane są także warsztaty dotyczące pisania listów motywacyjnych czy zachowania w czasie rozmowy kwalifikacyjnej. Biuro współtworzy serwis akademickich biur karier, w którym pracodawcy mogą zamieszczać oferty pracy, staży, praktyk lub wolontariatu skierowane do studentów i absolwentów 6 uniwersytetów (Warszawskiego, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Opolskiego, Śląskiego w Katowicach, Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach).

 

Uniwersytet jest współorganizatorem targów z udziałem pracodawców i agencji rynku pracy, podczas których studenci i absolwenci mają możliwość porozmawiać z przedstawicielami firm o zasadach rekrutacji i specyfice pracy w wybranych branżach: Uniwersyteckie Spotkania z Rynkiem Pracy, Akademickie Targi Pracy Jobbing, Aktywne Wakacje.

 

Badania losów absolwentów

Od 2011 roku Uniwersytet prowadzi badania poświęcone losom swoich absolwentów na rynku pracy. Jest to pierwsze takie przedsięwzięcie w Europie.

 

Uniwersytet zebrał informacje od pracodawców o tym, czego oczekują od jego absolwentów, natomiast od studentów i osób, które ukończyły studia – jakie są ich pierwsze doświadczenia zawodowe. Badanie „Monitorowanie losów absolwentów uczelni wyższych z wykorzystaniem danych administracyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych” zrealizowała Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW, która w kwietniu 2011 roku wygrała przetarg Instytutu Badań Edukacyjnych działającego pod auspicjami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Program współfinansowała Unia Europejska.

 

Badanie PEJK UW składa się z kilku etapów. Raport został przedstawiony 17 lutego 2014 roku. Sprawdzono historie zatrudnienia ponad 40 tys. osób studiujących na UW w latach 2008-2012. Z raportu wynika, że 94% osób z tytułem magistra Uniwersytetu Warszawskiego miało doświadczenie w pracy, a 86% pracowało na etacie. Prowadzone są prace nad ogólnopolskim monitoringiem losów absolwentów.

 

Przebieg badania losów absolwentów

Pierwszy etap polegał na analizie informacji zaczerpniętych z baz uczelni – Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) oraz Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS), a także z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Zadaniem PEJK UW było przygotowanie automatycznego narzędzia, które pozwoliło na anonimową, a więc bezpieczną, analizę informacji zaczerpniętych z baz IRK, USOS i ZUS.

 

W drugim etapie badania naukowcy przeprowadzili pogłębione wywiady, indywidualne (76 osób) oraz grupowe (20 zespołów) ze studentami i absolwentami Uniwersytetu, pracodawcami oraz pracownikami firm HR. Celem było zebranie informacji na temat motywów wyboru kierunku studiów, obaw i oczekiwań absolwentów wobec rynku pracy oraz uczelni, a także oczekiwań pracodawców wobec absolwentów.

 

Celem trzeciego etapu było opracowanie modelu badań ankietowych wśród absolwentów – badań panelowych – które były prowadzone online. Kończąc studia, absolwent mógł wyrazić zgodę na udział w badaniu. Wtedy po raz pierwszy wypełniał ankietę. Pół roku później ten sam absolwent był proszony o powtórne wypełnienie ankiety. Miało to pomóc analitykom uchwycić problemy związane ze zmianą sytuacji formalnej absolwentów.

 

W czwartym etapie zostały przeanalizowane istniejące raporty i opracowania dotyczące ogólnej charakterystyki rynku pracy i ścieżek zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji absolwentów uczelni. Analiza została przeprowadzona na podstawie dostępnych publikacji polskich i obcojęzycznych, co pozwoliło na poszerzenie wiedzy o sferze edukacyjno-zawodowej absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego.

 

ELA – prównywanie losów absolwentów

W maju 2016 roku ministerstwo uruchomiło internetowy system ELA – Ekonomiczne Losy Absolwentów, dzięki któremu można np. sprawdzić, jak szybko znajdują pracę absolwenci danego kierunku na różnych uczelniach w Polsce. Narzędzie stworzyła PEJK UW. Informacje w systemie pochodzą z rejestrów ZUS oraz systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym – POL-on. Narzędze jest bezpieczne i anonimowe; nie ma możliwości powiązania danych z systemu z konkretnymi osobami.

Więcej o kształceniu

Zgłaszanie ofert pracy, staży, praktyk, wolontariatu:

Biuro Karier UW 

Krakowskie Przedmieście 32

00-927 Warszawa

Oficyna Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich, wejście E

tel. 22 55 20 763, 55 20 585

biurokarier(at)adm.uw.edu.pl

biurokarier.uw.edu.pl

 

Serwis akademickich biur karier

biurokarier.edu.pl

 

Uniwersyteckie Centrum Wolontariatu
ul. Dobra 56/66

00-312 Warszawa
tel. 22 55 27 201, 55 27 204

wolontariat(at)uw.edu.pl

 

Przydatne kontakty i linki:Biuro Jakości Kształcenia UW

ul. Karowa 18, pok. 203

00-324 Warszawa

tel. 22 55 24072

bjk(at)adm.uw.edu.pl

www.bjk.uw.edu.pl

 

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW 

ul. Karowa 18, pok. 202

00-324 Warszawa
tel. 22 55 23 343
fax 22 55 23 342
pejk(at)uw.edu.pl

www.pejk.uw.edu.pl

Na Uniwersytecie działa też Klub Absolwentów. Członkiem klubu mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich lub podyplomowych. Zobacz więcej