Dziesięcioro naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymało granty w ramach szóstej listy rankingowej konkursu MINIATURA 7 Narodowego Centrum Nauki. Łącznie dofinansowanie przyznano dziewiętnastu projektom z UW.

Granty w konkursie MINIATURA są przyznawane na pojedyncze działania naukowe – badania wstępne/pilotażowe, kwerendę, staż naukowy, wyjazd badawczy lub wyjazd konsultacyjny. Dzięki nim naukowcy mogą przygotować projekty badawcze, które później mają szansę być złożone zarówno w konkursach NCN, jak i innych na szczeblu ogólnokrajowym czy międzynarodowym.

 

Konkurs przeznaczony jest dla naukowców ze stopniem doktora uzyskanym nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 roku (z wyjątkami opisanymi w regulaminie). Badacze muszą być zatrudnieni w podmiocie wskazanym do realizacji działania oraz posiadać w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

Na szóstej liście rankingowej MINIATURA 7 jest dziesięć projektów realizowanych przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego:
 • Magazynowanie wodoru z wykorzystaniem nanowłókien elektroprzędzionych z palladem (badania wstepne/pilotażowe realizowane przez dr Justynę Kalisz z Wydziału Chemii), dofinansowanie w wysokości 49,5 tys. zł;
 • Analiza pragmatyczna pytań i odpowiedzi w wywiadach radiowych z politykami (badania wstępne/pilotażowe realizowane przez dr. Daniela Ziembickiego z Wydziału Neofilologii), dofinansowanie w wysokości 19 668 zł;
 • Jak inwazja Impatiens parviflora kształtuje zależności pomiędzy zasobami nutrientów i różnorodnością bioty glebowej w ekosystemie leśnym Puszczy Białowieskiej?  (badania wstępne/pilotażowe realizowane przez dr. Patryka Czortka z Wydziału Biologii), dofinansowanie w wysokości 48,4 tys. zł;
 • Doświadczenia i oczekiwania badaczy dotyczące metadanych (badania wstępne/pilotażowe realizowane przez dr. Bretta Thomasa Buttlierego z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych – EUROREG), dofinansowanie w wysokości 37 950 zł);
 • Wczesna ewolucja behawioru małżów z rzędu Unionida ujawniona dzięki anatomii ich skamieniałych tkanek miękkich (badania wstępne/pilotażowe realizowane przez dr Aleksandrę Halinę Skawinę z Wydziału Biologii), dofinansowanie w wysokości 19 745 zł);
 • Pomiędzy lądem a oceanem: Struktury nadbrzeżne i zarządzanie zasobami morskimi Rapa Nui (badania wstępne/pilotażowe realizowane przez dr. Macieja Sobczyka z Wydziału Archeologii), dofinansowanie w wysokości 49 617 zł);
 • Kategorie oczywiste: status prawny kobiety w prawie zatrudnienia (kwerenda realizowana przez dr Barbarę Katarzynę Godlewską-Bujok z Wydziału Zarządzania), dofinansowanie w wysokości 40,7 tys. zł);
 • Badania in vitro oddziaływań białek należących do kompleksu wchodzącego w interakcję z fosfo-acetylowanym histonem H3 u Arabidopsis thaliana (badania wstępne/pilotażowe realizowane przez dr Martę Annę Gapińską z Wydziału Biologii), dofinansowanie w wysokości 48 125 zł;
 • Współzarządzanie własnością publiczną w kontekście ochrony środowiska i zasobów naturalnych w USA (badania wstępne/pilotażowe realizowane przez dr. Dariusza Mańkę z Wydziału Prawa i Administracji), dofinansowanie w wysokości 29 851 zł;
 • Strategiczny charakter oporu prawników przeciwko regresowi praworządności w Izraelu (staż naukowy realizowany przez dr. Marcina Rafała Mrowickiego z Centrum Europejskiego), dofinansowanie w wysokości 44 055 zł.

Dotychczas Narodowe Centrum Nauki ogłosiło sześć list rankingowych w siódmej edycji konkursu MINIATURA.. Wśród wyróżnionych znajduje się łącznie dziewiętnaścioro badaczy i badaczek z UW.

Laureaci z UW:
 • dr Aleksandra Jaskólska (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych);
 • dr Marta Anna Widy-Behiesse (Wydział Orientalistyczny);
 • dr hab. Piotr Zańko (Wydział Pedagogiczny);
 • dr Aleksandra Bala (Wydział Psychologii);
 • dr Tomasz Pełech (Wydział Historii);
 • dr Patryk Chudzik (Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. Kazimierza Michałowskiego);
 • dr Łukasz Drozda (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji);
 • dr Justyna A. Orchowska (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych – EUROREG);
 • dr Tomasz M. Rudowski (Wydział Neofilologii);
 • dr Justyna Kalisz (Wydział Chemii);
 • dr Daniel Ziembicki (Wydział Neofilologii);
 • dr Patryk Czortek (Wydział Biologii);
 • dr Brett Thomas Buttliere (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych – EUROREG);
 • dr Aleksandra Halina Skawina (Wydział Biologii);
 • dr Maciej Sobczyk (Wydział Archeologii);
 • dr Barbara Katarzyna Godlewska-Bujok (Wydział Zarządzania);
 • dr Marta Anna Gapińska (Wydział Biologii);
 • dr Dariusz Mańka (Wydział Prawa i Administracji);
 • dr Marcin Rafał Mrowicki (Centrum Europejskie).