Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki ostatniej rundy konkursu MINIATURA 6. Na szóstej liście rankingowej jest pięć projektów z Uniwersytetu Warszawskiego. Łącznie w ostatniej edycji konkursu MINIATURA naukowcom z UW przyznano 21 grantów na kwotę ponad 1,3 mln złotych.

Do konkursu MINIATURA mogą być zgłaszane wnioski na realizację pojedynczego działania naukowego: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego lub wyjazdu konsultacyjnego. Konkurs ma na celu wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. O środki mogą ubiegać się naukowcy, którzy m.in. uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2010 roku, nie kierowali i nie kierują realizacją projektów badawczych finansowanych ze środków NCN i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe.

 

Od maja do listopada opublikowano sześć list rankingowych. Spośród 1815 złożonych wniosków do finansowania zakwalifikowano 502. 21 projektów, nagrodzonych na łączną kwotę ponad 1,3 mln złotych, będzie realizowanych przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Projekty z UW nagrodzone w konkursie MINIATURA 6:

 

 • Wpływ elektrolitu podstawowego na procesy samowyładowania superkondensatorów hybrydowych wykorzystujących jodek sodu w środowisku wodnym i wodno-organicznym (badania wstępne/pilotażowe; realizator: dr Magdalena Skunik-Nuckowska, Wydział Chemii);
 • Różnorodność mikroorganizmów eukariotycznych w osadzie i w planktonie okresowo wysychających zbiorników wodnych (badania wstępne/pilotażowe; realizator: dr Maja Łukomska-Kowalczyk, Wydział Biologii);
 • Biała śmierć w szeregach. Walka z gruźlicą w armii austro-węgierskiej w latach 1882–1918 (kwerenda; realizator: dr Jan Błachnio, Wydział Historii);
 • Miejska rodzina we współczesnej literaturze chińskiej: kwerenda w Bibliotece Państwowej w Berlinie (kwerenda; realizator: dr Zofia Jakubów-Rosłan, Wydział Orientalistyczny);
 • Krajobraz etniczno-kulturowy średniowiecznego królestwa Alwy (Sudan): wstęp do badań izotopowych populacji metropolii Soba (badania wstępne/pilotażowe; realizator: dr Joanna Ciesielska, Wydział Orientalistyczny);
 • Biblioteka Witolda Kazimierza Czartoryskiego (1876–1911). Kwerenda źródłowa (kwerenda; realizator: dr Katarzyna Seroka, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii);
 • Zastosowanie wielodetektorowej spektrometrii mas i ablacji laserowej do badania zjawiska frakcjonowania izotopów magnezu podczas transportu przez membranę jonoselektywną (badania wstępne/pilotażowe; realizator: dr Andrii Tupys, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych);
 • Analiza i dowodzenie patologii informacyjnych w przestrzeni cyfrowej – staż badawczy (staż naukowy; realizator: dr Piotr Lewulis, Wydział Prawa i Administracji);
 • Synteza soli z anionem tris-(pentafluoroetylo)trifluoro fosforanowym (badania wstępne/pilotażowe; realizator: dr Maciej Ratyński, Wydział Chemii);
 • Koncepcje państwowości w ruchu antybolszewickim w Rosji w czasie wojny domowej w latach 1917–1922. Kwerenda w Columbia University Libraries (kwerenda; realizator: dr Michał Sadłowski, Wydział Prawa i Administracji);
 • Nowe rozwiązania w pomiarach stosunków izotopowych Se techniką wielodetektorowej spektrometrii mas po wytwarzaniu lotnych wodorków (badania wstępne/pilotażowe; realizator: dr Jakub Karasiński, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych);
 • Bazujące na modelach 3D odwzorowania płaskorzeźb z głów moai kavakava z Wyspy Wielkanocnej w nowozelandzkich muzeach (wyjazd badawczy; realizator: dr Rafał Wieczorek, Wydział Chemii);
 • Analiza osiemnastowiecznych filozofii i literatur perypatetycznych: dzienniki i zapiski z podróży Williama Beckforda w Bibliotece Bodlejańskiej Uniwersytetu w Oxfordzie (kwerenda; realizator: dr Przemysław Wojciech Uściński, Wydział Neofilologii);
 • Wpływ przeciwjonu na potencjał elektrostatyczny anionu szczawianowego w oparciu o mikrokrystaliczną dyfrakcję elektronową (badania wstępne/pilotażowe; realizator: dr Marta Kulik, Wydział Chemii);
 • Stany nadzwyczajne a stosunek pracy (kwerenda; realizator: dr Eliza Anna Maniewska, Wydział Prawa i Administracji);
 • Analiza profilu steroli w liściach jarmużu (Brassica oleracea acephala) poddanego stresowi niedoboru wody (badania wstępne/pilotażowe; realizator: dr Monika Kamińska, Wydział Biologii);
 • Przekład meliczny w służbie idei – polskie tłumaczenia utworów wokalnych w telewizyjnym programie rozrywkowym w latach 60. XX wieku (badania wstępne/pilotażowe; realizator: dr Anna Maria Rędzioch-Korkuz, Wydział Neofilologii);
 • Przesiedlenia w procesie rewitalizacji w polskich miastach: badanie pilotażowe (badania wstępne/pilotażowe; realizator: dr Barbara Maria Audycka-Zandberg, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji);
 • Dwutygodniowy staż naukowy w Instytucie Linguistique, Langues, Parole na Uniwersytecie Strasburskim (Francja) w celu nauki tworzenia korpusów języków zagrożonych i ich anotacji pod kierownictwem Pani Prof. Delphine Bernhard (staż naukowy; realizator: dr Joanna Dolińska-Streltsov, Wydział Orientalistyczny);
 • Wpływ przywództwa politycznego na rewizję polityki wschodniej Unii Europejskiej w kontekście wojny w Ukrainie (badania wstępne/pilotażowe; realizator: dr hab. Vadym Zheltovskyy, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych);
 • Wirtualna rzeczywistość jako przestrzeń autokreacji – badanie eksploracyjne użytkowników aplikacji VRChat (badania wstępne/pilotażowe; realizator: dr Karolina Brylska, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii).