„African studies”, „Studia kanadyjskie” oraz „Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej” to tylko wybrane spośród nowych kierunków studiów dostępnych w rekrutacji na rok akademicki 2022/2023. Zapisy na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie rozpoczęły się 6 czerwca.

Na Uniwersytecie Warszawskim dostępnych jest ponad 100 programów studiów. Można studiować kierunki humanistyczne, społeczne, ścisłe, a także interdyscyplinarne i w całości prowadzone w języku angielskim. Pełna lista studiów dostępnych na UW w roku akademickim 2022/2023 znajduje się na stronie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, gdzie można zapoznać się z opisami poszczególnych kierunków, zasadami kwalifikacyjnymi czy zarysem programów studiów. Oferta dostępna jest pod adresem: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2022/.

 

– Wprowadzanie nowych programów studiów wynika z potrzeby włączania do procesu kształcenia obszarów tematycznych, które powstały w wyniku najnowszych badań naukowych i prac rozwojowych. Projektujemy kierunki studiów tak, aby były jak najlepiej dostosowane do dynamicznie zmieniających się uwarunkowań otoczenia społeczno-gospodarczego – podkreśla prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia.

Współczesne kultury i społeczeństwa afrykańskie  

Znajomość sytuacji kulturowej, społecznej, politycznej i językowej poszczególnych państw Afryki jest pożądana w dobie coraz prężniej rozwijających się kontaktów międzykontynentalnych oraz tworzenia się wielokulturowej Europy zamieszkiwanej przez liczne diaspory afrykańskie, a także rozwoju gospodarczego państw afrykańskich na niespotykaną jak dotąd skalę. Program interdyscyplinarnych stacjonarnych studiów drugiego stopnia African Studies koncentruje się na przekazywaniu wiedzy na temat współczesnych kultur i społeczeństw afrykańskich oraz umiejętności niezbędnych do prowadzenia badań afrykanistycznych łączących metodologię różnych dyscyplin. Studia odbywać się będą w języku angielskim, a ich podstawą będą współczesne badania nad językami i kulturami Afryki z perspektywy postkolonialnej. Studia prowadzone będą na Wydziale Orientalistycznym UW.

 

Interdyscyplinarnie o zmianie społecznej

Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands to studia drugiego stopnia oferujące szerokie rozeznanie w tematyce kulturoznawczo-społecznej, opowiadające o problemach i wyzwaniach współczesnego świata, w perspektywie Polski, pogranicza i Śródziemnomorza. Przedmioty prowadzone będą przez naukowców z Wydziału „Artes Liberales” oraz Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Językami wykładowymi są: angielski oraz hiszpański lub włoski. Kierunek charakteryzuje się wszechstronnym programem kształcenia w zakresie „zmiany społecznej” we współczesnym świecie, z naciskiem na obszar: Polski, Europy Wschodniej, północnej części Morza Śródziemnego i Bałkanów. Studenci będą mogli zapoznać się z najważniejszymi aspektami zmian społecznych dotyczących instytucji i struktur kultury, polityki i społeczeństwa we współczesnym świecie. Poznają też zagadnienia dotyczące globalnych konfliktów, mobilności, zmian klimatycznych, nierówności ekonomicznych.

 

Dwujęzyczny kierunek

Studia kanadyjskie to dwujęzyczny (francuski i angielski) interdyscyplinarny program studiów drugiego stopnia, który ma na celu zapoznanie studentów z szerokim spektrum zagadnień związanych z Kanadą, w tym zrozumienie historycznych, politycznych i społeczno-kulturowych uwarunkowań tego kraju. Studia będą prowadzone na Wydziale Neofilologii UW. To pierwsze tego rodzaju studia w Polsce. Absolwenci studiów kanadyjskich będą posługiwać się biegle dwoma językami (angielskim i francuskim), zdobędą kompetencje niezbędne do skutecznego funkcjonowania we współczesnym, zróżnicowanym kulturowo świecie oraz będą gotowi do podejmowania pracy w różnych sektorach gospodarki.

 

Humanistyka w dobie cyfrowej

Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej to studia drugiego stopnia, które oferują kształcenie o charakterze ogólnohumanistycznym, ze szczególnym naciskiem na poznanie narzędzi humanistyki cyfrowej oraz ich użyteczności dla poszczególnych dyscyplin w ramach nauk humanistycznych (nauki o sztuce, historia, archeologia, nauki o kulturze i religii). Studenci będą realizować program studiów na podstawie indywidualnego planu, którego kształt jest uzgadniany z opiekunem naukowym. Studia prowadzone będą przez Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW. Jest to jedyny tego typu kierunek studiów w Warszawie i jeden z nielicznych w Polsce. Studia mają przygotowywać absolwentów do podjęcia pracy m.in. w obszarze: edukacji, organizacji pozarządowych, w instytucjach kultury czy administracji publicznej (centralnej i lokalnej).

 

Filologia angielska w ujęciu językowym i kulturowym  

Od października 2022 roku tradycyjne studia dzienne w zakresie filologii angielskiej zostaną zastąpione przez dwa kierunki: Filologia angielska – literatura i kultura oraz Filologia angielska – językoznawstwo. Zostały one opracowane w odpowiedzi na potrzeby zmieniającego się otoczenia i chęć zapewnienia absolwentom kompetencji przydatnych na rynku pracy, w tym kompetencji szczegółowych związanych z językoznawstwem oraz znajomością kultury i języka obszarów anglojęzycznych. Studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia dla kierunków organizowanych przez Instytut Anglistyki Wydziału Neofilologii UW realizują wspólny program w trakcie pierwszych dwóch semestrów. Na początku drugiego semestru studenci składają pisemną deklarację dotyczącą wyboru kierunku: Filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics) lub Filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture). Na każdym kierunku przewidziane są również zajęcia z drugiej dyscypliny. Kandydaci na studia drugiego stopnia od razu wybierają kierunek, który odpowiada seminarium magisterskiemu.

 

W przypadku studiów drugiego stopnia studenci wybierają samodzielnie w ramach aktualnej oferty, dzięki czemu program studiów tworzą sami, wokół tematyki seminarium magisterskiego, a później także tematu pracy magisterskiej.

 

Filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics), stacjonarne, pierwszego stopnia (studia w języku angielskim) oraz Filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture), stacjonarne, pierwszego stopnia (studia w języku angielskim),

Filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics), stacjonarne, drugiego stopnia,

Filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture), stacjonarne, drugiego stopnia.