Rektor Marcin Pałys wydał zarządzenia w sprawie utworzenia 4 szkół doktorskich na UW: Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych, Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych, Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej. Jednocześnie rektor powołał pełniących obowiązki dyrektorów szkół.

Szkoły doktorskie na UW

 

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych

p.o. dyrektora dr. hab. Cezary Wiesław Cieśliński

 

 

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

p.o. dyrektora prof. dr. hab. Paweł Krzysztof Swianiewicz

 

 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

p.o. dyrektora prof. dr. hab. Jerzy Tiuryn

 

 

Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska

p.o. dyrektora prof. dr. hab. Maciej Abramowicz

Zarządzenia dostępne są w Monitorze UW.

 

Utworzenie szkół i powołanie pełniących obowiązki ich dyrektorów możliwe było dzięki uchwale przyjętej przez Senat UW 17 kwietnia w sprawie Ramowych zasad organizacji szkół doktorskich na UW. W dokumencie opisano zadania i sposób powoływania dyrektora oraz rady szkoły. Uregulowano też zasady współpracy szkoły z radami dyscyplin naukowych, radą dziedzin naukowych, a także władzami jednostek, w ramach których doktoranci będą prowadzić swoje badania.

 

Osoby powołane na pełniących obowiązki dyrektorów przewodniczą zespołom doradczym ds. organizacji szkół doktorskich, powołanym w lutym tego roku przez rektora. Ich zadaniem jest przygotowywanie projektów wszelkich dokumentów związanych z funkcjonowaniem szkół, np. regulaminu, zasad rekrutacji i ewaluacji, a także ramowych programów kształcenia. Zespoły uczestniczyły w opracowaniu ramowych zasad uchwalonych przez Senat UW.

 

Na tym samym posiedzeniu 17 kwietnia senatorowie przyjęli również uchwałę w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do szkół doktorskich na UW w roku akademickim 2019/2020. Załącznikami do uchwały są szczegółowe zasady rekrutacji osobne dla każdej z czterech szkół.