Na uniwersytecie od jesieni pracują 23 zespoły ds. oceny stanu dyscyplin naukowych. Ich zadaniem jest nie tylko opisanie obecnej sytuacji poszczególnych dyscyplin na uczelni. Zespoły mają także zarekomendować działania, które pozwoliłyby osiągnąć jak najlepsze efekty działalności badawczej oraz uzyskać najwyższą ocenę naukową dla danej dyscypliny.

 

Zgodnie z nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ewaluacji podlegać będzie działalność naukowa uniwersytetu w danej dyscyplinie, a nie jak dotychczas działalność poszczególnych jednostek uczelni. Ocena będzie prowadzona co 4 lata. Pierwsza ewaluacja według nowych zasad odbędzie się w 2021 roku w oparciu o osiągnięcia z lat 2017-2020. Ewaluacji będą podlegać te dyscypliny, w ramach których na uczelni zatrudnionych jest przynajmniej 12 osób. Pod uwagę brane będą efekty pracy wszystkich przedstawicieli danej dyscypliny. Kryteriami oceny będą: poziom naukowy prowadzonej działalności, efekty finansowe badań i prac rozwojowych oraz wpływ działalności naukowej na społeczeństwo i gospodarkę.

 

Uczelnia w danej dyscyplinie będzie mogła otrzymać kategorię A+, A, B+, B lub C. Od kategorii naukowych ustawodawca uzależnił uprawnienia uczelni do nadawania stopni czy samodzielnego tworzenia kierunków studiów. Tylko uczelnie posiadające najwyższe kategorie (A+, A lub B+) będą mogły starać się o status uczelni badawczej w ramach programu MNiSW „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” i otrzymać wyższe finansowanie.

 

Skład zespołów

W listopadzie prof. Marcin Pałys, rektor UW powołał zespoły ds. oceny stanu dyscyplin naukowych dla 23 dyscyplin obecnych na UW: archeologii, astronomii, ekonomii i finansów, filozofii, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, matematyki i informatyki, nauk biologicznych, nauk chemicznych, nauk fizycznych, nauk o bezpieczeństwie, nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o kulturze i religii, nauk o polityce i administracji, nauk o sztuce, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o Ziemi i środowisku, nauk prawnych, nauk socjologicznych, pedagogiki, psychologii. Kandydatów do zespołów zgłaszali dziekani wydziałów oraz kierownicy pozostałych jednostek.

Lista członków zespołów (pdf)

 

Zadaniem każdego zespołu jest przygotowanie raportu na temat obecnej sytuacji dyscypliny na podstawie efektów pracy wszystkich pracowników, którzy zadeklarowali przynależność do danej dyscypliny, niezalezienie od jednostki, w jakiej są zatrudnieni. Analizie podlegają m.in. publikacje naukowe, monografie, wystąpienia konferencyjne, patenty. Zespoły mają także ocenić perspektywy rozwoju dyscypliny oraz zarekomendować działania, które pozwoliłyby osiągnąć jak najlepsze efekty działalności badawczej i uzyskać najwyższą ocenę naukową dla danej dyscypliny. Zespoły mogę też proponować rozwiązania organizacyjne dotyczące zadań i funkcjonowania rad dyscyplin naukowych, które zajmować się mają m.in. nadawaniem stopni.