Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia to nowy podmiot kolegialny wprowadzony na UW przez Statut uchwalony w czerwcu tego roku przez Senat uczelni. URK zajmuje się koordynowaniem i monitorowaniem działań strategicznych w obszarze kształcenia. Czuwa nad realizacją bieżącej polityki uniwersytetu w zakresie dydaktyki, rekrutacji i organizacji studiów. 27 listopada rektor UW wydał obwieszczenie o ogłoszeniu składu URK.

Zgodnie ze Statutem UW w skład rady wchodzi prorektor właściwy do spraw kształcenia, 6 osób wskazanych przez Senat, 6 osób wskazanych przez rektora, 6 osób wskazanych przez samorząd studencki, a także przedstawiciel/przedstawicielka samorządu doktorantów. Senatorowie oraz rektor wskazali po 6 osób do URK, samorząd studencki – 5 osób (szósta zostanie wskazana wkrótce).

 

Kadencja URK upływa 30 września 2020 r. Pierwsze posiedzenie rady zaplanowane jest na początek grudnia.

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia
 • dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz. – prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, przewodnicząca URK

osoby wskazane przez rektora:

 • dr Justyna Godlewska-Szyrkowa – Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
 • mgr Natalia Greniewska – przewodnicząca Zarządu Samorządu Doktorantów UW
 • dr Agnieszka Janiak-Jasińska – pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia
 • dr hab. Aneta Pieniądz – Wydział Historyczny
 • dr hab. Krzysztof Turzyński – Wydział Fizyki
 • mgr Jolanta Urbanik – pełnomocnik rektora ds. realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych na UW

osoby wskazane przez Samorząd Studentów UW:

 • Kamil Lebnicki – Wydział Filozofii i Socjologii
 • Michał Radek – Wydział Prawa i Administracji
 • Krystyna Szumbarska – Wydział Biologii
 • Jan Wieczorek – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Michał Zinowczyk – Wydział Zarządzania

osoby wskazane przez Senat UW:

 • prof. dr hab. Barbara Fatyga – Wydział Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz – Wydział Zarządzania
 • dr hab. Sylwia Kulczyk – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • dr Magdalena Markowska – Wydział Biologii
 • dr Małgorzata Sieńczewska – Wydział Pedagogiczny
 • dr hab. Ewa Szczęsna, prof. ucz. – Wydział Polonistyki

 

 • mgr Damian Michalik – Wydział Fizyki, przedstawiciel Samorządu Doktorantów UW

 

Rolę sekretarza URK pełni mgr Maksymilian Sas z sekretariatu prorektora ds. studentów i jakości kształcenia.

Zadania Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia zostały opisane w Statucie UW (pdf) oraz Regulaminie studiów na UW (pdf).