Uczelniana Komisja Wyborcza podjęła uchwałę w sprawie ważności wyboru członków rad naukowych dyscyplin w kadencji 2019-2020. Załącznikiem do uchwały jest wykaz osób wybranych do poszczególnych rad.

Na UW prowadzone są 24 dyscypliny naukowe, a działają 22 rady naukowe dyscyplin. Wynika to z faktu, że przedstawiciele matematyki i informatyki wnioskowali do rektora o wspólną radę. Podobnie przedstawiciele nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie.

 

Zgodnie z nowym Statutem UW 1/3 składu każdej rady naukowej dyscypliny stanowią osoby powoływane przez rektora. Prof. Marcin Pałys, rektor UW wydał w tej sprawie zarządzenia 30 września (więcej >>).

 

Pozostali członkowie rad są wyłaniani w drodze wyborów. Wybory do poszczególnych rad prowadzone były przez 22 wydziałowe komisje wyborcze w październiku.

 

27 listopada Uczelniana Komisja Wyborcza podjęła uchwałę w sprawie ważności wyboru członków rad naukowych dyscyplin w kadencji 2019-2020. Załącznikiem do uchwały jest wykaz osób wybranych do poszczególnych rad w ramach dwóch grup: nauczycieli akademickich mających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz pozostałych nauczycieli akademickich.

 

Rady zajmują się nadawaniem stopni naukowych, ustalaniem kryteriów oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich, wyborem członków rad dydaktycznych, wyznaczaniem przedstawicieli rady do składu komisji konkursowych, prowadzeniem postępowania nostryfikacyjnego. Koordynują także działania związane z przygotowaniem ewaluacji działalności naukowej UW w ramach danej dyscypliny.