W tym roku na UW odbywa się II Badanie Nauczycieli Akademickich i Lektorów. Jego celem jest poznanie opinii pracowników naukowo-dydaktycznych UW na temat warunków pracy oraz wizerunku Uniwersytetu Warszawskiego jako miejsca rozwoju naukowego i zawodowego. Badanie prowadzi Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW.

W badaniu wykorzystywane jest podejście jakościowe i ilościowe. Dotychczas przeprowadzono już serię wywiadów pogłębionych z reprezentantami różnych wydziałów. W trakcie wywiadów badacze rozmawiali z respondentami o ich miejscu w społeczności akademickiej, postrzeganiu uniwersytetu przez pracowników, procesach dydaktycznych i ich aktywności naukowej.

 

Badania ilościowe, które są kierowane do wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na UW, koncentrują się na czterech podstawowych problemach: uczestnictwie w życiu uczelni, warunkach pracy, procesach dydaktycznych oraz aktywności naukowej. Badania ilościowe realizowane są przy pomocy elektronicznej ankiety on-line dostępnej po zalogowaniu się do systemu USOSweb.

 

Ankietowe badania pracowników naukowo-dydaktycznych są anonimowe. Anonimowość badania zapewnia procedura gromadzenia danych: odpowiedzi na pytania będą automatycznie zapisywane w elektronicznej bazie danych odseparowanej od systemu USOSweb, bez możliwości identyfikacji respondentów. Wyniki badań ilościowych będą prezentowane za pomocą zestawień statystycznych.

 

Na podstawie zgromadzonego materiału powstanie raport badawczy, który zostanie przedłożony władzom UW. Na jego podstawie zostaną także sformułowane rekomendacje dotyczące działań mających na celu poprawę warunków pracy naukowej i dydaktycznej na uczelni. Raport z II Badania Nauczycieli Akademickich i Lektorów – podobnie jak inne opracowania z badań PEJK – będzie publicznie dostępny.

 

Ankietę mogą wypełniać nauczyciele akademiccy oraz lektorzy. Jest ona dostępna od 15 października do 16 listopada.