Od 6 czerwca do 5 lipca trwały zapisy na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie oraz część studiów drugiego stopnia na UW w roku akademickim 2022/2023. Uniwersytet przygotował też ofertę dla kandydatów z Ukrainy. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 19 lipca.

Na Uniwersytecie Warszawskim można studiować kierunki humanistyczne, społeczne, ścisłe, a także interdyscyplinarne i w całości prowadzone w języku angielskim. W sumie Uniwersytet oferuje ponad sto propozycji. Pełna lista studiów dostępnych w roku akademickim 2022/2023 na UW znajduje się na stronie IRK, gdzie można zapoznać się z opisami poszczególnych kierunków, zasadami kwalifikacyjnymi czy zarysem programów studiów. Oferta dostępna jest pod adresem: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2022/.

Harmonogram rekrutacji
 • 6 czerwca: rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK;
 • 5 lipca: ostatni dzień rejestracji w systemie IRK;
 • 19 lipca: ogłoszenie wyników rekrutacji;
 • 20–22 lipca: pierwsza tura składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia.

Pełny harmonogram rekrutacji >>

Informacje na temat wymaganych dokumentów >>

Terminy rekrutacji na pozostałe studia, w tym na część studiów w języku angielskim oraz studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, na których nie obowiązuje powyższy harmonogram, a także na studia drugiego stopnia określone zostały dla poszczególnych kierunków studiów w zał. nr 4 do uchwały Senatu: pod adresem: http://rekrutacja.uw.edu.pl/akty-prawne. Opublikowane zostały również w systemie IRK (przy każdym kierunku studiów w zakładce „OFERTA”).

 

Nowe kierunki studiów

W tegorocznej ofercie edukacyjnej nowe kierunki studiów to:

 • African Studies, stacjonarne, drugiego stopnia (studia w języku angielskim);
 • Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands, stacjonarne, drugiego stopnia (studia w języku angielskim);
 • Historia kultury w dobie humanistyki cyfrowej, stacjonarne, drugiego stopnia;
 • Studia kanadyjskie, stacjonarne, drugiego stopnia;
 • Filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics), stacjonarne, pierwszego stopnia (studia w języku angielskim);
 • Filologia angielska – językoznawstwo (English Studies – Linguistics), stacjonarne, drugiego stopnia (studia w języku angielskim);
 • Filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture), stacjonarne, pierwszego stopnia (studia w języku angielskim);
 • Filologia angielska – literatura i kultura (English Studies – Literature and Culture), stacjonarne, drugiego stopnia (studia w języku angielskim).

W rekrutacji na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych. Na niektórych kierunkach będą prowadzone dodatkowe egzaminy wstępne (tzw. sprawdziany predyspozycji).

 

Ze statystykami rekrutacyjnymi oraz informacjami o tym, ilu kandydatów ubiegało się o jedno miejsce na UW w poprzednich latach, można zapoznać się na stronie Biura ds. Rekrutacji: http://rekrutacja.uw.edu.pl/statystyki-rekrutacyjne/.

 

Rekrutacja dla osób z Ukrainy

Rekrutacja przeznaczona dla obywateli polskich i ukraińskich, którzy przyjechali z Ukrainy po 23 lutego 2022 roku, rozpoczęła się po 29 kwietnia 2022 roku (są określone limity miejsc wyłącznie dla wymienionej kategorii osób na każdym kierunku studiów − tak w trybie rekrutacji od początku pełnego cyklu kształcenia, jak i rekrutacji w trybie kontynuacji studiów rozpoczętych na uczelni działającej na terytorium Ukrainy).

 

Łącznie przygotowano 2437 miejsc wyłącznie dla kandydatów z Ukrainy (1507 miejsc dla osób rozpoczynających studia, 930 miejsc dla osób przenoszących się ze swoich uczelni).

 

Kandydaci z Ukrainy mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na Uniwersytecie Warszawskim (od początku cyklu kształcenia lub w ramach kontynuacji studiów już podjętych na uczelni ukraińskiej) w uproszczonym trybie. Jego podstawą będzie rejestracja w specjalnie przygotowanym w tym celu ogólnopolskim systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów z Ukrainy. System został przygotowany przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Międzyuniwersyteckim Centrum Informatyzacji (MUCI). Powstał przy wsparciu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Informacje na temat procesu rekrutacji będą dostępne też w języku ukraińskim.

 

Jeśli kandydat z powodu wojny nie będzie posiadał dokumentów wymaganych do podjęcia studiów, podstawą przyjęcia będzie jego oświadczeniu oraz weryfikacja wiedzy i umiejętności przez komisję rekrutacyjną. Przyjęte udogodnienia dla przyszłych studentów z Ukrainy zapewniają także możliwość przeniesienia na UW przed ukończeniem pierwszego roku studiów, rozpoczęcie kształcenia w ramach tzw. „roku zerowego” w celu nauki języka polskiego, uproszczenia w zakresie procedury ślubowania, dzięki czemu osoby przyjęte szybciej nabędą prawa studenta i będą mogły np. wcześniej ubiegać się o stypendia.

 

Szczegółowe warunki i tryb przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, jednolitych studiów magisterskich i studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim kandydatów z Ukrainy w roku akademickim 2022/2023 >>

Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów tematycznych

Zasady przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów i finalistów międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów w roku akademickim 2022/2023 określa Uchwała nr 379 Senatu UW z 19 grudnia 2018 r. (dostępna w Monitorze UW).

 

Kandydat może wykorzystywać uprawnienia wynikające z uzyskanego tytułu w roku zdania matury oraz w roku następnym. Decydująca o przyznaniu zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego jest informacja zamieszczona przez organizatora olimpiady lub konkursu na zaświadczeniu o uzyskanym tytule. Jeżeli w ramach danej olimpiady lub konkursu wydawane jest zaświadczenie ze wskazaniem konkretnej uczelni, kierunku, specjalności, na jakich przysługują ulgi, zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego można uzyskać wyłącznie na studia wskazane w zaświadczeniu. Po zakwalifikowaniu na studia kandydat musi przedłożyć oryginał zaświadczenia wraz z innymi dokumentami.

 

Uniwersytet Warszawski w bieżącym roku akademickim organizował:

 • Olimpiadę Języka Białoruskiego – Katedra Białorutenistyki na Wydziale Lingwistyki Stosowanej UW;
 • Olimpiadę Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW;
 • Olimpiadę Wiedzy o Mediach – Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW;
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej OKAWANGO (we współpracy z wydawnictwem Nowa Era) – Wydział Geologii UW.

Wsparcie w organizacji olimpiad przedmiotowych poprzez zaangażowanie pracowników naukowo-dydaktycznych oraz zaplecze lokalowe i sprzęt deklarują: Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Wydział Historii, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Wydział Polonistyki.