Przedstawiamy projekt nowego Regulaminu studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. 13 maja został on pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję Prawno-Statutową, a 17 maja przez Komisję Senacką ds. Studentów i Doktorantów. 5 czerwca o dokumencie dyskutowali senatorowie. Projekt ma być przedmiotem dalszych obrad Senatu UW podczas posiedzenia 19 czerwca.

Projekt nowego Regulaminu studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich 13 maja został jednogłośnie pozytywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję Prawno-Statutową, która stwierdziła jego zgodność z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 17 maja pozytywną opinię wydała Komisja Senacka ds. Studentów i Doktorantów.

 

Regulamin studiów będzie w czerwcu przedmiotem obrad Senatu, a po przyjęciu nowego Statutu – przedmiotem oceny Komisji, która wówczas stwierdzi jego zgodność ze Statutem.

 

Projekt nowego Regulaminu studiów przygotowano w szerokiej konsultacji ze społecznością uniwersytetu. Każdy mógł nadesłać uwagi do wcześniej przedstawionego dokumentu drogą mailową na specjalnie utworzony adres (regulamin.studia@uw.edu.pl). Łącznie zgłoszono kilkaset sugestii i postulatów. W efekcie projektowany akt prawny został znacząco udoskonalony, dzięki czemu odpowiada on na zróżnicowane potrzeby poszczególnych środowisk uniwersyteckich. Projekt nowego Regulaminu studiów został przy tym tak skonstruowany, aby jego przepisy mogły funkcjonować niezależnie od ostatecznie przyjętych w nowym Statucie rozwiązań, również tych dotyczących struktury organizacyjnej naszej uczelni.

List prof. Jolanty Choińskiej-Miki, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia

Przedstawiany projekt Regulaminu studiów w porównaniu do obecnie obowiązującego Regulaminu (przyjętego w 2015 roku) zawiera szereg rozwiązań szczególnie korzystnych dla studentów.

Pobierz pdf >>

Projekt Regulaminu studiów

 

Pobierz plik pdf >>