Uniwersytet Warszawski Akademickie wsparcie

Akademickie wsparcie

– Celem rzecznika jest udzielanie wsparcia wszędzie tam, gdzie pojawia się jakaś trudność w życiu akademickim. Ombudsman działa niezależnie i poufnie. Jego zadaniem jest słuszne i skuteczne pomaganie w zmianie i uzdrowieniu sytuacji. Wszystko po to, by zadbać o przestrzeganie praw studentów, doktorantów i pracowników – mówi dr Anna Cybulko, rzeczniczka akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. W przyszłym roku minie 10 lat, odkąd pełni tę funkcję. W obecnej kadencji zamierza się skupić m.in. na kwestii zdrowia psychicznego.

Uniwersytet Warszawski jest wspólnotą złożoną i różnorodną. Może dzielić nas wiek, płeć,  pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, światopogląd, orientacja seksualna czy stopień niepełnosprawności. Wszyscy jednak mamy prawo do równego traktowania.

 

Równość, otwartość i wzajemny szacunek to zasady, którymi powinien kierować się każdy członek społeczności UW. Nie ma tu miejsca na dyskryminację.

 

Szczególnie istotnym zadaniem jest wzmacnianie świadomości bogactwa i korzyści wynikających z różnorodności naszej wspólnoty. Uniwersytet Warszawski systematycznie podejmuje działania na rzecz budowania środowiska wolnego od wszelkich przejawów nierównego traktowania.

 

Ważną rolę pod względem instytucjonalnym pełni w tym kontekście ombudsman, czyli rzecznik akademicki. UW jest wśród polskich uczelni pionierem w zakresie ustanowienia tej funkcji.

 

Od początku (2011 rok) sprawuje ją dr Anna Cybulko – mediatorka, moderatorka, nauczycielka akademicka oraz trenerka umiejętności społecznych. Jako rzeczniczka akademicka udziela wsparcia studentom, doktorantom i pracownikom UW. Pomaga zawsze wtedy, gdy pojawia się jakaś trudność w życiu akademickim. – Rzecznik działa niezależnie i poufnie, co oznacza, że przede wszystkim wspiera we wszystkich sprawach, które trudno załatwić w inny sposób, czyli zarówno w problemach komunikacyjnych, konfliktach, trudnościach relacyjnych, jak i w kłopotach organizacyjnych i koordynacyjnych. Ombudsman reaguje również na problemy związane z naruszeniami prawa i zasad etyki, molestowaniem czy dyskryminacją. Jego zadaniem jest wsparcie w zmianie i uzdrowieniu sytuacji w taki sposób, aby było to słuszne i skuteczne – tłumaczy dr Anna Cybulko.

 

Do działań, które może podjąć ombudsman zalicza się np. mediację, wyjaśnienie sprawy, interwencję w danej jednostce, zasugerowanie rekomendacji wprowadzenia zmian systemowych, a czasami bardziej dyscyplinujące, takie jak przekazanie sprawy do innych organów, komisji, zgłoszenie przełożonym. – Wszystko po to, by zadbać o przestrzeganie praw studentów, doktorantów i pracowników. Rzecznik pełni także funkcję sygnalisty. Może przekazywać władzom informacje o nieprawidłowościach, które zostały mu wskazane w poufny sposób przez członków społeczności akademickiej – dodaje rzeczniczka.

Jak zgłosić problem?

Sprawy do ombudsmana mogą zgłaszać osoby indywidualne – pracownicy, doktoranci i studenci – oraz jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego, a także organy samorządu studenckiego i doktoranckiego.

 

Podjęcie czynności przez ombudsmana następuje:

  • po zgłoszeniu się ze sprawą przez zainteresowanego członka społeczności akademickiej;
  • na wniosek organów samorządu studentów lub samorządu doktorantów;
  • na wniosek rektora;
  • na wniosek jednostki organizacyjnej Uniwersytetu;
  • z własnej inicjatywy.

 

Szczegóły dotyczące procedury zgłoszenia sprawy do rzeczniczki akademickiej znajdują się na stronie: http://ombudsman.uw.edu.pl/sposob-dzialania/procedury/.

 

W związku z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu nr 233 rektora UW z 16 października 2020 r. oraz w zarządzeniu nr 217 rektora UW z 29 września 2020 r. zespół ombudsmana pracuje do odwołania w trybie zdalnym. Pracownicy Biura Rzeczniczki Akademickiej dostępni są mailowo w godz. 9.00–15.00.

 

Kontakt: ombudsman(at)uw.edu.pl

W trosce o zdrowie psychiczne

Kwestią, wokół której dr Anna Cybulko zamierza się skupić w trakcie swojej kolejnej kadencji jest dbałość o zdrowie psychiczne członków społeczności UW. – Temat ten jest generalnie coraz ważniejszy, niezależnie od wybuchu epidemii. Narastające trudności w funkcjonowaniu psychicznym, psychologicznym to problem cywilizacyjny, rzutujący też na możliwości akademickie czy rozwoju. Teraz w czasie pandemii te problemy się jeszcze pogłębiły – mówi dr Cybulko.

 

Rzeczniczka akademicka planuje podjęcie działań w tym zakresie na trzech poziomach: procesu studiowania, pracy kadry akademickiej i potencjalnych zagrożeń, jakie niektóre osoby mogą wywoływać dla otoczenia lub np. podczas pracy w grupach na zajęciach.

Działania ombudsmana na UW

Praca rzeczniczki akademickiej wiąże się z wieloma aktywnościami podejmowanymi na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji na Uniwersytecie. Dzięki jej współpracy z innymi członkami społeczności, w tym dr hab. Julią Kubisą, główną specjalistką ds. równouprawnienia, powstały m.in.:

 

Budowaniu na UW środowiska wolnego od dyskryminacji służy też wiele innych działań, w tym:

  • warsztaty rozwijające postawy równościowe;
  • wydawanie aktów prawnych i materiałów edukacyjnych zawierających kompleksowe informacje dotyczące m.in. rodzajów dyskryminacji, procedur zgłaszania jej przypadków, instytucji uniwersyteckich, publicznych i pozarządowych udzielających wsparcia osobom poszkodowanym, a także równościowego języka;
  • praca instytucji, których zadaniem jest przeciwdziałanie dyskryminacji oraz udzielanie wsparcia osobom, które zetknęły się z problemem.

 

Działania równościowe na UW >>
Pomoc prawna na UW

Akademicka Poradnia Prawna

www.akademickaporadniaprawna.pl

 

Doradcy pracujący w Poradni – studenci ostatnich lat, absolwenci i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji UW – udzielają bezpłatnych porad prawnych w sprawach typowo akademickich  (m.in. regulaminy studiów, regulaminy pomocy materialnej), a także z zakresu m.in. prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy oraz prawa administracyjnego.

 

Poradnia kieruje swoją ofertę do studentów warszawskich uczelni. Warunkiem udzielenia porady jest posiadanie ważnej legitymacji studenckiej lub innego dokumentu poświadczającego status studenta. W związku z pandemią COVID-19 porady udzielane są za pośrednictwem internetu. Aktualne informacje o godzinach i formie przyjęć znajdują się na stronie internetowej Poradni oraz na profilu FB Akademickiej Poradni Prawnej.

 

Dane kontaktowe:

 

Akademicka Poradnia Prawna na Uniwersytecie Warszawskim

ul. Krakowskie Przedmieście 24 p. 109, 00-927 Warszawa

tel.: 22 826 49 99,  22 826 56 13

e-mail: biuro@akademickaporadniaprawna.pl

 

Klinika Prawa UW

www.wpia.uw.edu.pl/klinika-prawa

 

Klinika Prawa UW, czyli Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej przy WPiA UW, to zespół studentów ostatnich lat, którzy udzielają bezpłatnych porad prawnych osobom w trudnej sytuacji materialnej. W ramach Kliniki działają sekcje prawa pracy, cywilnego, karnego („ofiary przemocy i dyskryminacji”, „tymczasowo aresztowani”, „redukcja szkód”, „niewinność”), praw człowieka („uchodźcy”), medycznego („cywilna”, „karna i odpowiedzialność zawodowa”), a także administracyjnego.

 

Pomoc prawna udzielana jest przez studentów, których pracę nadzorują  koordynatorzy – osoby z doświadczeniem w konsultacjach prawniczych. Klinika Prawa stwarza studentom okazję do zdobycia praktycznych umiejętności w udzielaniu porad klientom i rozwiązywania problemów prawnych, a osobom w trudnej sytuacji materialnej daje możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy. Na spotkanie można umówić się osobiście, drogą mailową lub telefoniczną.

 

Studenci Kliniki Prawa w roku akademickim 2020/2021 zaczną udzielać porad po 15 listopada. W okresie pandemii porady będą udzielane mailowo oraz listownie.

 

Siedziba:

Collegium Iuridicum I

ul.Krakowskie Przedmieście 26/28 p. 102, 00-927 Warszawa

Adres do korespondencji:

Klinika Prawa
Wydział Prawa i Administracji UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

tel./fax (+48 22) 55 24 318
tel. (+48 22) 55 20 811
e-mail: klinika@wpia.uw.edu.pl

 

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW

www.mediacje.wpia.uw.edu.pl

 

Jest to centrum wykorzystujące techniki mediacji oraz inne polubowne metody rozwiązywania sporów. Jego celem jest promowanie kultury rozwiązywania konfliktów. Zespół CRSiK prowadzi działalność edukacyjną i badawczą, a także praktykę z zakresu mediacji, moderacji oraz zarządzania konfliktem, w tym bezpłatne mediacje akademickie z udziałem pracowników i studentów UW w sporach wynikających z pracy i nauki na uczelni.

 

Dane kontaktowe:

 

Collegium Iuridicum II,
ul. Lipowa 4 p. 3.5, 00-316 Warszawa

fax/tel. 22 552 59 23

e-mail: mediacje@uw.edu.pl


Data publikacji: 23 października 2020
Ostatnia aktualizacja: 28 września 2021

Plan Równości Płci na UW, plany na kolejną kadencję, formy wsparcia dla różnych grup społeczności uczelni to wybrane z tematów, które zostały poruszone podczas wywiadu z dr Anną Cybulko. Zostanie on opublikowany w kolejnym numerze pisma uczelni „UW”.

 

Dr Anna Cybulko, ombudsman UW. Źródło: Biuro Rzeczniczki Akademickiej UW ds. studenckich i pracowniczych.

Dr Anna Cybulko, ombudsman UW. Źródło: Biuro Rzeczniczki Akademickiej UW ds. studenckich i pracowniczych.

 

Wsparcie i pomoc dla członków społeczności UW:

Uniwersytet Warszawski zapewnia wsparcie wszystkim członkom społeczności akademickiej, którzy potrzebują pomocy. Na uczelni studenci, doktoranci i pracownicy mogą liczyć m.in. na wsparcie psychologiczne, prawne, w tym te dotyczące rozwiązywania konfliktów i sporów.

 

Więcej informacji o wsparciu akademickim na UW >>

Dyżur psychologiczny w sytuacji kryzysowej

Centrum Pomocy Psychologicznej UW prowadzi dyżur przez Skype, podczas którego można bez wcześniejszego zapisu skonsultować się z psychologiem online i uzyskać wsparcie w sytuacji nagłego pogorszenia nastroju lub zwiększonego niepokoju, również w związku z obecnymi wydarzeniami. Psychoterapeuci CPP pomagają określić zasoby do poradzenia sobie z kryzysem, a w przypadku potrzeby dłuższej pomocy kierują do odpowiednich specjalistów i ośrodków. Szczegółowe informacje na temat terminów i formy dyżuru można znaleźć na stronie CPP UW >>

 

Od 4 października 2021 roku CPP ponownie będzie działać w trybie stacjonarnym.

 

14 października ruszyła kampania społeczna „Na Uniwersytecie wszyscy jesteśmy równoważni".

 

Link do profilu Facebook Link to Twitter profile Link do kanału Youtube Link do profilu Instagram Link do profilu LinkedIn
h