16 października rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Z. Nowak wydał nowe zarządzenie dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Dokument dotyczy m.in. prowadzenia zajęć dydaktycznych, egzaminów oraz organizacji wydarzeń. Dostępna jest jego aktualizacja z 20 października.

W związku z objęciem Warszawy czerwoną strefą rektor UW wydał nowe zarządzenie określające zasady funkcjonowania uczelni. Na jego mocy do poprzedniego dokumentu w tej sprawie (zarządzenie rektora UW nr 217 z 29 września 2020 roku) dodaje się następujące punkty:

KSZTAŁCENIE:

 • zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich są prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym;
 • zajęcia na studiach doktoranckich, w szkole doktorskiej, na studiach podyplomowych oraz kursy i szkolenia są prowadzone wyłącznie w trybie zdalnym;
 • w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie zarządzenia kierownika jednostki dydaktycznej mogą odbywać się wyłącznie zajęcia praktyczne. Wykaz tych zajęć zostanie ogłoszony do 20 października 2020 roku przez kierowników jednostek dydaktycznych (AKTUALIZACJA: do 23 października z włączeniem zajęć sportowych);
 • egzaminy i zaliczenia kończące zajęcia oraz egzaminy dyplomowe przeprowadza się wyłącznie w trybie zdalnym;

 

ORGANIZACJA WYDARZEŃ:

 • zawiesza się organizację publicznych wydarzeń, spotkań, zgromadzeń i uroczystości na terenie Uniwersytetu Warszawskiego, w których uczestniczy więcej niż 10 osób;
 • w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się organizację wydarzeń, spotkań, zgromadzeń i uroczystości o charakterze kulturalnym lub naukowym w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego zawierających miejsca siedzące, pod warunkiem udostępnienia uczestnikom co czwartego miejsca siedzącego, przy czym odstęp między uczestnikami powinien wynosić co najmniej dwa metry, a liczba osób w pomieszczeniu nie może przekroczyć 25% liczby miejsc siedzących;

 

POSIEDZENIA ORGANÓW I PODMIOTÓW KOLEGIALNYCH UW:

 • posiedzenia organów i podmiotów kolegialnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz innych gremiów odbywają się wyłącznie w trybie zdalnym;

 

EGZAMINY DOKTORSKIE I KOLOKWIA HABILITACYJNE:

 • egzaminy doktorskie w przewodach doktorskich wszczętych do 30 kwietnia 2019 roku w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego, egzaminy z dyscypliny naukowej w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych po 30 września 2019 roku, obrony rozpraw doktorskich, posiedzenia komisji habilitacyjnych oraz kolokwia habilitacyjne przeprowadza się wyłącznie w trybie zdalnym;

 

SZKOŁY LETNIE:

 • studenckie i doktoranckie szkoły letnie mogą odbywać się wyłącznie w trybie zdalnym;

 

ORGANIZACJA PRACY NA UW:

 • kierownik jednostki organizacyjnej może polecić pracownikowi wykonywanie pracy w trybie zdalnym;
 • organizacja pracy powinna minimalizować przebywanie więcej niż jednego pracownika w danym pomieszczeniu;

 

OBIEKTY UW

 • zawiesza się funkcjonowanie obiektów sportowych Uniwersytetu Warszawskiego;

Szczegółowe informacje na temat działania UW w czasie pandemii zawarte są w zarządzeniu nr 233 rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz w zarządzeniu nr 217. Nowe zarządzenie rektora UW wchodzi w życie 17 października 2020.

 

AKTUALIZACJA 20.10.2020

20 października została wydana nowelizacja zarządzenia nr 217 rektora UW z 29 września 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 

Nowelizacja zarządzenia umożliwia m.in. zastępowanie własnoręcznego podpisu przez pracowników uczelni na dokumentach wewnętrznych, potwierdzeniem akceptacji dokumentu przesyłanym służbową pocztą elektroniczną.

 

Zarządzenie wprowadza zmiany w funkcjonowaniu UW w tzw. obszarze czerwonym:

 • umożliwia prowadzenie zajęć o charakterze praktycznym w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego także w ramach kształcenia doktorantów, na studiach podyplomowych oraz w ramach kursów i szkoleń (wykazy takich zajęć ogłaszają dyrektorzy i kierownicy wskazani w zarządzeniu do 23 października);
 • umożliwia prowadzenie zajęć wychowania fizycznego i zajęć sportowych AZS w obiektach sportowych (wykaz zajęć wychowania fizycznego prowadzonych stacjonarnie ogłasza Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu do 23 października).

W trybie stacjonarnym możliwe jest wyłącznie prowadzenie zajęć, których efekty uczenia się w zakresie umiejętności nie mogą zostać uzyskane w trybie zdalnym. Zajęcia te zostały określone celowo jako zajęcia praktyczne. Oznacza to, że jest to grupa zajęć, do prowadzenia których potrzebny jest sprzęt lub aparatura właściwa dla danego przedmiotu znajdująca się w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego, której studenci nie posiadają w domu. W głównej mierze pod tym pojęciem należy rozumieć zajęcia, które odbywają się w laboratoriach i podczas których studenci muszą korzystać z dostępnego sprzętu laboratoryjnego. Jeżeli do prowadzenia zajęć potrzebny jest jedynie komputer, kontakt wzrokowy, słuchowy lub odpowiednie programy komputerowe, wówczas takich zajęć nie można uznać za zajęcia praktyczne w rozumieniu zarządzenia – prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia.

Jednolity tekst zarządzenia dostępny jest w Monitorze UW (pdf) >>