Rektor UW wydał zarządzenie o utworzeniu w jednostkach organizujących kształcenie 44 rad dydaktycznych dla kierunku lub kierunków studiów. Dokument określa liczebność rad, w tym liczbę nauczycieli akademickich, przedstawicieli doktorantów i przedstawicieli studentów, którzy wchodzą w skład danej rady. Członkowie rad zostaną wskazani w wyborach.

Członkowie rad zostaną wskazani w wyborach, które zgodnie ze Statutem powinny zakończyć się do 31 grudnia 2019 roku. Pierwsza kadencja rad potrwa do 31 grudnia 2020 roku.

W przypadku, gdy kształcenie na kierunku lub kierunkach studiów organizuje i realizuje wydział, nauczyciele akademiccy wybierani są do rady dydaktycznej prze radę wydziału. Jeśli kształcenie organizuje inna ogólnouniwersytecka jednostka organizacyjna, nauczyciele wybierani są przez radę naukową dyscypliny właściwą dla dyscypliny wiodącej dla danego kierunku. Sposób wyboru członków rad dydaktycznych, będących nauczycielami akademickimi, może określać uchwała rady wydziału lub rady naukowej dyscypliny dotycząca trybu zgłaszania kandydatów.

 

Przedstawiciele studentów i doktorantów wybierani są do rady zgodnie z zapisami Regulaminów samorządu studentów i samorządu doktorantów.

 

Od stycznia 2020 roku planowane są szkolenia dla członków rad dydaktycznych z zakresu kompetencji przyznanych radom na mocy Statutu UW, Regulaminu studiów oraz zarządzenia rektora UW w  sprawie systemu zapewniania jakości kształcenia na UW.

Zadania rad dydaktycznych