Rektor UW wydał zarządzenie w sprawie systemu zapewniania jakości kształcenia na UW na studiach I, II stopnia, jednolitych magisterskich, podyplomowych, doktoranckich oraz w szkołach doktorskich. Dokument określa kompetencje w zakresie zapewniania jakości kształcenia Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia, rad dydaktycznych oraz zespołów utworzonych przez rektora.

Zgodnie z zarządzeniem w ramach systemu działają:

  • Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia,
  • rady dydaktyczne,
  • zespoły działające na rzecz jakości kształcenia utworzone przez rektora.

Do zadań URK należy m.in. opracowanie projektu strategii oraz ogólnouczelnianych procedur w zakresie zapewniania jakości kształcenia. Rada przygotowuje wytyczne dla rad dydaktycznych i kierowników jednostek dydaktycznych dotyczące projektowania i monitorowania programów studiów, oceniania studentów, zapewniania odpowiedniego poziomu kadry dydaktycznej oraz podnoszenia jej kompetencji i kwalifikacji, monitorowania i podnoszenia jakości bibliotek, laboratoriów i sal dydaktycznych. URK monitoruje jakość kształcenia m.in. poprzez analizę wyników badań ankietowych oraz przegląd programów studiów.

 

Rady dydaktyczne w jednostkach zajmują się zapewnianiem jakości kształcenia na konkretnych kierunkach studiów.

 

Zarządzenie określa również zasady prowadzenia badań ankietowych na uczelni oraz działalność pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia.